Avelsfunktionär

Som avelsfunktionär ska du underlätta för klubben eller uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor. Du har tillsammans med styrelsen ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS, hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”.

Dansk-svensk gårdshund leker med boll.

Här hittar du riktlinjer och annat som kan vara till hjälp i arbetet med avelsfrågorna. Det finns två olika versioner av riktlinjer eftersom arbetet skiljer sig en del beroende på om klubben har ansvar för en eller flera raser.

Riktlinjer för arbetet med avelsfrågorna är ett hjälpmedel när klubben gör en egen arbetsbeskrivning eller en verksamhetsplan för avelsfunktionärer. Där kan man skriva ner vad som mer konkret ska göras till exempel för att ”sprida information”, ”skaffa sig kännedom om grundläggande rasinformation” eller ”fortlöpande studera rasens utveckling”. Det kan handla om att skriva regelbundet i klubbtidningen, att följa upp rasen i SKKs onlinetjänst Avelsdata och att etablera kontakt med rasklubbar i andra länder.

Riktlinjerna för arbetet med avelsfrågorna ger tillsammans med de etiska riktlinjerna svar både på frågor om vad som ingår i avelsfunktionärens uppdrag och vad som inte gör det. Avelsfunktionären ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den enskilde uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.

Arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna, RAS, pågår kontinuerligt, använd "Lathund för årlig utvärdering och revidering av RAS".

Relaterat innehåll

 • Utbildning för avelsfunktionärer

  Svenska Kennelklubben anordnar centrala utbildningar för avelsråd i form av konferenser med mera.

  Läs mer
 • RAS – handlingsplan för aveln

  Alla hundraser har en rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är framtagen av ras- och specialklubb. Runt om i landet pågår arbetet med att ta fram nya rasspecifika avelsstrategier och att löpande granska och uppdatera RAS-dokumenten.

  Läs mer
 • Mentalpoolen

  För att stötta och inspirera din klubb att komma igång med arbete kring hundars mentalitet finns Svenska Kennelklubbens Mentalpool, en grupp personer med stor kunskap om hundar och mentalitet.

  Läs mer
 • Riktlinjer för ras- och specialklubb

  Här kan du läsa om de riktlinjer som finns för specialklubbens och rasklubbens avelsarbete.

  Läs mer
 • Riktlinjer för specialklubbar med flera raser

  Läs om de riktlinjer som finns vid arbete med avelsfrågor inom specialklubbar med ansvar för flera raser.

  Läs mer
 • Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer

  Avelsfunktionären har en viktig roll inom SKK-organisationen. Han eller hon ska ge råd och information i avelsfrågor och främja aveln av sunda hundar. Här kan du läsa mer om vad det ansvaret och arbetet innebär i praktiken.

  Läs mer
 • Ansökan om hälsoprogram

  Nedanstående information avser de av SKK organiserade hälsoprogrammen. SKKs Avelskommitté föreslår dock special- och rasklubbar att överväga att istället för centrala hälsoprogram ha egna, väl motiverade, rekommendationer för undersökningar och vilka avelsbeslut som bör fattas utifrån resultaten.

  Läs mer
 • Utvärdering av hälsoprogram

  För att klubbarna ska kunna skaffa sig en bild av om hälsoprogrammet ligger på rätt nivå, om det har någon effekt och om resultatet bedöms motivera den ekonomiska och arbetsmässiga insatsen har Svenska Kennelklubben, SKK, tagit fram mallar och exempel på utvärderingar.

  Läs mer
 • Lathund för ökad genetisk variation

  Den lathund avseende projekt för ökad genetisk variation som tagits fram av SKKs avelskommitté är tänkt som stöd och vägledning för ras- och specialklubbar i planeringen av projekt för ökad genetisk variation.

  Läs mer
 • DNA-frågor från rasklubbar

  Här hittar du som är funktionär i en rasklubb svar på vanliga frågor om bland annat hälsoprogram baserade på DNA-tester.

  Läs mer
 • Kontakta SKKs kansli och kommittéer

  Här hittar du de kontaktuppgifter du kan behöva i ditt arbete som kennelkonsulent, avelsfunktionär eller förtroendevald.

  Läs mer