Användarvillkor

Här ser du användarvillkoren för hur du får använda SKKs webbtjänster och applikationer.

Användarvillkor för SKK webbplatser och applikationer

Dessa Villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och SKK som sköter webbplatserna och applikationerna och anses vara godkända av dig varje gång du använder applikationerna eller besöker webbplatserna. Om du inte godkänner Villkoren, ska du inte använda SKKs webbplatser eller applikationer.

SKKs webbplatser definieras som de webbplatser som SKK kontrollerar, delvis eller på annat sätt. Webbplatserna inkluderar ett antal olika funktioner och tjänster, inklusive ett antal e-tjänster för att söka hund- och kattinformation, dokument etc.

SKK kan komma att revidera dessa Villkor när som helst genom att publicera en uppdaterad version på SKKs webbplatser och applikationer. Du bör besöka denna sida regelbundet för att granska de aktuella Villkoren eftersom de är bindande för dig.

Användare som bryter mot Villkoren kan få sin åtkomst till och användning av SKKs webbplatser och applikationer avstängd eller avslutad, enligt bedömning av resp SKK tjänsts produktägare.

SKK tillåter dig, enligt Villkoren, åtkomst till och användning av SKKs webbplatser och applikationer och SKK-innehållet (enligt definition nedan) och att ladda ner och skriva ut innehållet som finns tillgängligt på eller från SKK-webbplatsen enbart för ditt eget, icke kommersiella, bruk.

Med SKK-innehåll avses all data som maskinellt eller manuellt har lagrats, bearbetats eller förfinats av SKK. Detta inbegriper t ex hunddata, kattdata,  avels- och veterinärdata, rasdata, tävlingsresultat och av SKK gjorda beräkningar baserat på denna data.

Innehållet på SKKs webbplatser och applikationer som designer, texter, illustrationer, bilder, videos, information, logotyper, knappsymboler, programvaror, ljudfiler och annat SKK-innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga lagar.

Allt SKK-innehåll tillhör SKK eller dess licenstagare om inget annat anges. Sammanställningen (dvs insamlandet, arrangerandet och sammanställningen) av innehållet på SKK-webbplatsen tillhör exklusivt SKK och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av SKK-innehåll kan bryta mot dessa lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och lagar och är strängeligen förbjuden.

Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga SKK-innehållet på tillåtna kopior du gör av SKK-innehåll.

All kod som SKK skapat för att generera eller visa något SKK-innehåll eller sidorna som ingår i någon SKK-webbplats är också skyddade av SKKs upphovsrätt och du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller adaptera sådan kod.

Du får inte utan medgivande använda något av SKK-innehållet på någon annan webbplats eller i en nätverksdatormiljö (inklusive till exempel genom uppladdning eller återpublicering av SKK-innehåll på någon internet-, intranät eller extranätwebbplats eller införliva SKK-innehållet i någon annan databas eller samling för något ändamål).

Om det inte uttryckligen anges häri, så ska inget i Villkoren på någon grund kunna tolkas som upplåtelse av någon licens för immateriella rättigheter. Finns utfärdad licens kan den återkallas när som helst utan föregående meddelande, med eller utan orsak.

Allt material som SKK har lagt ut på webbplatserna eller publicerat via en SKK-applikation, skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder att bl a återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av SKK.

För din användning av SKKs webbplatser och applikationer gäller också de andra avtal som du kan ha med SKK. I händelse av konflikt mellan Villkoren och något annat avtal som du har med SKK, är det villkoren i ditt avtal som gäller.

Uttrycket "publicera" ska, så som det används här, innebära information som du lämnar, publicerar eller visar på SKKs webbplatser och applikationer.

Samtliga användare av SKKs webbplatser och applikationer förbinder sig att INTE:

 • Överföra, publicera, distribuera, lagra eller förstöra material, inklusive till exempel SKK-innehåll som bryter mot någon tillämplig svensk lag eller reglering som gäller för insamling, bearbetning eller överföring av personlig information, eller som bryter mot SKKs stadgar.
 • Utföra någon åtgärd som leder till orimlig eller oproportionerligt stor belastning på någon infrastruktur på SKKs webbplatser och applikationer.

Intrång i systemens och nätverkens säkerhetssystem kan leda till civilrättsliga och/eller straffrättsliga åtgärder. SKK kommer att utreda händelser som kan innebära sådana intrång och kan ta hjälp av, och samarbeta med, rättsvårdande myndigheter vid åtal av användare som är delaktiga i sådana intrång.

Du är införstådd med att för all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografi, grafik, video, annons, meddelande och annat som gjorts tillgängligt/publicerats på webben ("användarinnehållet"), bärs ansvaret fullt ut av personen varifrån sådant användarinnehåll ursprungligen kommit.

SKK hävdar inget ägande eller kontroll över sådant användarinnehåll som du eller någon tredje part-licenstagare, om tillämpligt, innehar alla patent, varumärken och upphovsrätt till. Allt användarinnehåll som du skickar in, publicerar eller visar på eller genom SKK är du ansvarig för att, i tillämpliga fall, bevaka dessa rättigheter.

Genom att skicka in, publicera eller visa användarinnehåll på en SKK-kontrollerad sajt ger du SKK en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att reproducera, adaptera, distribuera och publicera sådant användarinnehåll genom SKK. Dessutom, genom att skicka in, publicera eller visa användarinnehåll som är avsett att vara publikt, ger du SKK en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att reproducera, adaptera, distribuera och publicera sådant användarinnehåll i syfte att marknadsföra SKK och dess tjänster.

SKK förbehåller sig rätten att neka att acceptera, publicera, visa, modifiera och sända användarinnehåll utifrån sin egna bedömning. SKK kan granska och avlägsna allt sådant användarinnehåll som, enligt SKKs egen bedömning, bryter mot Villkoren, tillämpliga lagar, regler och riktlinjer, är förolämpande, störande, stötande eller kriminellt, eller kränker rättigheterna, eller skadar eller hotar säkerheten för användare av någon SKK-webbplats.

SKK förbehåller sig rätten att stänga av användare och hindra deras fortsatta åtkomst till SKKs webbplatser och applikationer och/eller användning av SKKs webbplatser och applikationer vid brott mot Villkoren eller tillämpliga lagar, regler och förordningar.

SKK kan vidta valfri åtgärd med hänsyn till användarinnehåll som anses nödvändig eller lämplig enligt sin egna bedömning om SKK anser att sådant användarinnehåll kan medföra ansvar för SKK, skada SKKs varumärke eller allmänna rykte, eller orsaka att SKK förlorar användare.

SKK garanterar inte sanningshalten, exaktheten eller tillförlitligheten i användarinnehåll, ur användarinnehåll uppkommet material, eller någon annan kommunikation publicerad av användare och inte heller ställer sig SKK bakom några åsikter som uttrycks av användare.

Du är införstådd med att eventuell förlitan på riktigheten i material publicerat av andra användare sker på egen risk.

Villkor för KöpaHund.se

Genom att nyttja webbplatsen för annonsering bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen:

 • E-postadress är obligatorisk för att kunna annonsera ut en kull.
 • Du som annonsör är personligen ansvarig för annonsen.

Fotografier

Fotografier är skyddade enligt 49 a § Upphovsrättslagen (1960:729). Vid annonsering med bild ska det vara en egen bild eller så ska fotografen ha godkänt publiceringen. Fritext och kennelnamn får inte ligga i bilden, undantag fotografens namn. Om personer återfinns i bilden ska dessa ha lämnat sitt medgivande till publicering av bilden till fotografen/annonsören. SKK förbehåller sig rätten att granska annonsen före publicering samt att ta bort hela eller delar av annonsen.

Ersättning

SKK ansvarar inte för skada på grund av tekniska fel, uteblivna eller fördröjda annonser, fel i text och bild etc. SKK ska hållas skadelöst utifall tredje part ställer krav på ersättning.

Bidrag

Vi uppskattar att höra från våra användare och välkomnar dina kommentarer gällande våra tjänster och SKKs webbplatser och applikationer. Var dock införstådd med att vår policy är att inte acceptera eller beakta kreativa idéer och förslag, uppfinningar eller material om inte dessa särskilt begärts. Om du, trots SKKs begäran, skickar oss kreativa förslag, idéer, skisser, koncept, uppfinningar eller annan information (kollektivt benämnt "bidrag"), ska bidraget anses tillhöra SKK eller alternativt, i det fall då SKK inte ensamt äger samtliga rättigheter till bidraget, ger du härmed SKK en kostnadsfri, oåterkallelig och i tiden obegränsad rätt att använda bidraget. SKK ska ha rätt att obegränsat använda bidraget oberoende av syftet, vare sig det är kommersiellt eller av annat slag och utan att utge ersättning till dig eller någon annan. Inga av bidragen ska innebära någon skyldighet att iaktta sekretess från SKKs sida och SKK kan inte hållas ansvariga för någon användning eller något avslöjande av något bidrag.

Om du anser att ditt upphovsrättsliga eller varumärkesskyddade verk har laddats upp, publicerats eller kopierats på SKKs webbplatser och applikationer och kan kommas åt på en SKK-webbplats eller applikation på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätt eller varumärkesskydd ber vi dig kontakta oss för efterlevnad och förhindrande av bedrägerier. Du kan kontakta oss på följande sätt: Via e-post: Ansvarig utgivare.

SKK respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber våra användare och leverantörer av innehåll att göra detsamma. Icke auktoriserad publicering, reproduktion, kopiering, distribution, modifiering, offentlig visning eller offentligt framförande av upphovsrättsskyddade verk är ett intrång i innehavarens rättigheter. Som en förutsättning för din användning av SKKs webbplatser och applikationer förbinder du dig att inte använda någon tjänst för att göra intrång i immateriella rättigheter tillhörande någon annan.

SKK förbehåller sig rätten att avsluta konton tillhörande användare, och blockera åtkomst till SKKs webbplatser och applikationer för användare som gör upprepade intrång i upphovsrätt, eller andra immateriella rättigheter, tillhörande någon annan.

SKK förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, vidta dessa åtgärder att begränsa åtkomst till SKKs webbplatser och applikationer och/eller avsluta konton när som helst, enligt egen bedömning, för användare som gör intrång i någon form av immateriell rättighet tillhörande någon annan, vare sig det är en engångs- eller upprepad företeelse, med eller utan föregående meddelande, och utan något ansvar gentemot användaren som avstängs eller vars åtkomst blockeras.

Oaktat det föregående, i händelse att du, i god tro, anser att en delgivning gällande intrång i upphovsrätt har felaktigt riktats mot dig, ber vi dig att kontakta SKK för förhindrande av bedrägerier via e-post.

SKKs webbplatser och applikationer fungerar som, bland annat, platser för uppfödare att publicera annonser för valpkullar. SKK är på inget sätt inblandad i den faktiska transaktionen mellan valpköpare och uppfödare. På grund av detta kan SKK inte hållas ansvarigt för transaktioner mellan uppfödare och valpköpare.

Trots att SKK förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avlägsna annonser från SKKs webbplatser och applikationer från tid till annan, kan inte SKK anses ha någon skyldighet att göra så och i den vidaste omfattning som lagen tillåter, friskriver sig SKK från allt ansvar för att inte ha vidtagit någon sådan åtgärd. Som ett resultat av detta har SKK ingen kontroll över exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten i annonserna som skickats in till SKKs webbplatser och applikationer och gör inga utfästelser om någon annons kan innehålla felaktigheter eller typografiska misstag.

SKK strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. SKK lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av SKKs webbplatser och applikationer har inte rätt att gentemot SKK göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats. Användning av SKKs webbplatser och applikationer och SKK-innehållet sker helt och hållet på egen risk.

Ändringar görs regelmässigt på SKKs webbplatser och applikationer och kan göras vid vilket tillfälle som helst. SKK kan inte garantera eller lova något specifikt resultat av användningen av någon av SKKs webbplatser eller applikationer. 

Råd eller information, muntlig eller skriftlig, som användare fått från SKK eller genom någon av SKKs webbplatser och/eller applikationer kan inte utgöra underlag för någon form av garanti som inte uttryckligen anges i dessa Villkor. I den utsträckning som lagen tillåter ska under inga omständigheter SKK vara ansvarigt för radering, förlust eller icke auktoriserad förändring av något användarinnehåll.

SKK gör inte några utfästelser gällande kvaliteten eller karaktären av någon tredje parts-produkt eller tredje parts-tjänst inköpt genom SKKs webbplatser och applikationer, eller någon annan utfästelse eller garanti.  För villkor för SKKs webshop, klicka på länken.

Informationen på SKKs webbplatser härrör från källor som SKK bedömer tillförlitliga. SKK eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. SKK garanterar inte att SKKs webbplatser och applikationer, eller de internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

I den utsträckning lagen tillåter lämnar SKK inga garantier för att SKKs webbplatser och applikationer fungerar felfritt eller att SKKs webbplatser och applikationer eller dess servrar är fria från datavirus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer.

Om din användning av SKKs webbplatser och applikationer eller annan SKK-tjänst leder till behov av underhåll, reparation eller utbyte av utrustning eller data eller några andra kostnader är inte SKK ansvarigt för dessa kostnader.

SKK lämnar inga garantier gällande exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten för SKK-innehållet, tjänster, programvara, text, grafik och länkar.

SKKs webbplatser och applikationer tillhandahålls i "befintligt skick" utan några garantier av något slag. I den fulla utsträckning lagen tillåter friskriver sig SKK från alla garantier, uttryckliga eller implicita, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för vissa syften och icke-intrång.

Friskrivning gällande uppkomna följdskador

I den utsträckning lagen tillåter, ska under inga omständigheter SKK, deras leverantörer eller någon tredje part omnämnd på SKKs webbplatser och applikationer hållas ansvarig för någon skada av något slag (inklusive, men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador eller följdskador, förlorade intäkter, förlorade affärsmöjligheter eller skador uppkomna på grund av förlust av data, missade anställningsmöjligheter eller verksamhetsavbrott) som uppkommit på grund av användningen eller brist i användningen av SKKs webbplatser och applikationer och dess innehåll, vare sig detta grundas på garanti, avtal, skadestånd eller annan legal grund, och vare sig SKK är informerat eller inte om risken för sådan skada.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning lagen tillåter kan SKKs maximala ansvar som uppkommer ur eller i anslutning till webbplatsen SKK eller din användning av SKK-innehåll, oberoende av grunden för kravet (vare sig det handlar om avtal, skadestånd, garanti eller annat) ej överstiga 10 000 SEK.

SKKs webbplatser och applikationer innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Länkarna finns med endast för att underlätta för dig och ska inte ses som att SKK rekommenderar innehållet på sådana tredje parts webbplatser.

SKK är inte ansvarigt för innehållet på länkade tredje parts webbplatser och gör inga utfästelser ifråga om innehållet eller riktigheten i innehållet på sådana tredje parts webbplatser. Om du bestämmer dig för att gå till länkade tredje parts webbplatser sker det på egen risk.

Du förbinder dig att friskriva samt hålla skadeslöst: SKK, dess underorganisationer, tjänstemän, chefer, anställda samt företrädare från och mot alla krav, åtgärder eller framställningar, inklusive bland annat skäliga kostnader för rättsliga åtgärder och revisionskostnader, som är en följd eller ett resultat av:

 • Något användarinnehåll eller annat material du har tillhandahållit SKKs webbplatser och applikationer,
 • din användning av SKK-innehåll, eller
 • dina brott mot Villkoren.

SKK ska omgående meddela dig i händelse av sådant krav, sådan stämning eller förhandling.

SKK ger inga löften eller utfästelser om att SKK-innehållet lagligen kan läsas eller åtkommas utanför Sverige.

Åtkomst till SKK-innehållet kan vara olagligt för vissa personer i vissa länder. När du använder SKKs webbplatser och applikationer gör du det på egen risk och du är själv ansvarig för att följa tillämpliga lagar.

Villkoren häri ska tolkas enligt svensk rätt. Svenska domstolar ska ha exklusiv domsrätt över tvister avseende dessa villkor.

Om någon del av Villkoren av behörig domstol befinns vara ogiltiga, ska ogiltigheten i denna del inte påverka giltigheten i resterande delar av Villkoren, vilka ska förbli i full kraft och gällande mellan parterna.

Inget avstående från någon bestämmelse i Villkoren ska anses innebära ett vidare eller fortsatt avstående från sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Dessutom, om SKK inte skulle upprätthålla några bestämmelser i Villkoren ska detta inte anses utgöra ett avstående från sådan bestämmelse eller på annat sätt påverka SKKs möjlighet att upprätthålla sådant villkor vid något framtida tillfälle.

Förutom där det uttryckligen angivits i ytterligare avtal, ytterligare villkor för vissa delar av SKKs webbplatser och applikationer innefattande programvarulicenser eller material på speciella sidor på SKKs webbplatser och applikationer, ska dessa Villkor vara det fullständiga avtalet mellan dig och SKK gällande användning av SKKs webbplatser och applikationer.

Inga förändringar av Villkoren ska göras annat än genom ändringar i detta dokument.

För vissa delar av SKKs webbplatser och applikationer gäller ytterligare villkor. Vid användning av dessa delar, eller delar av dem, medger du att du är bunden av dessa ytterligare villkor som gäller för respektive del.

Dessa Villkor kommer att vara i full kraft och verkan medan du är användare av SKKs webbplatser och applikationer.

Relaterade sidor

 • Ansvarig utgivare

  Svenska Kennelklubben har beviljats utgivningsbevis för skk.se. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

  Läs mer
 • Om cookies

  För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av våra webbplatser som möjligt använder skk.se cookies. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter och informationen kan inte spåras till enskild besökare.

  Läs mer
 • SKKs behandling av personuppgifter

  Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Svenska Kennelklubben behandlar dina personuppgifter.

  Läs mer