Disciplinnämnden

Disciplinnämnden, DN, behandlar anmälningar avseende brott mot regelverket inom Svenska Kennelklubben. Nämnden lyder direkt under Kennelfullmäktige och är därför helt fristående gentemot den övriga organisationen. Ledamöterna väljs vid Kennelfullmäktige.

Rottweiler och tax leker med varandra på gräsmatta
Fotograf Måns Engelbrektsson

Disciplinnämndens uppgift är att behandla frågor avseende brott mot Svenska Kennelklubbens stadgar eller övriga regelverk. En enskild medlem inom organisationen kan bli föremål för Disciplinnämndens prövning efter anmälan från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, styrelse för länsklubb, specialklubb, Sveriges Hundungdom eller från enskild medlem.

Erinran, varning, förbud eller uteslutning

Efter handläggning av ett ärende kan Disciplinnämnden genom sitt beslut tilldela den/de anmälda varning/ar eller varning i kombination med registrerings- och/eller tävlingsförbud (vanligtvis mellan 6 månader och 3 år), alternativt, om förseelsen anses riktigt allvarlig, beslut om uteslutning. Bedöms förseelsen däremot som ganska ringa kan Disciplinnämnden tilldela erinran eller helt avstå från åtgärd. Svenska Kennelklubbens kommittéer har i de flesta fall beslutat att nämndens beslut ska kombineras med hänvisningsstopp under den tid den/de anmälda har exempelvis registrerings- och/eller tävlingsförbud, en varning innebär sex månaders hänvisningsstopp.

I en del fall händer det att någon som blivit anmäld till Disciplinnämnden väljer att inte förnya sitt medlemskap, eller rent av begär utträde ur organisationen. Det som då sker är att Disciplinnämnden fattar beslutet att ärendet ”ej kan prövas i sak”. En person som inte längre är medlem när ärendet tas upp till handläggning får inte förnya sitt medlemskap utan tillstyrkan av Disciplinnämnden, vilket i allmänhet innebär en väntan på minst 3–5 år.

Förklaring till DNs disciplinära åtgärder

Vad innebär egentligen ord som "erinran", "varning" och "tävlingsförbud"? Här förklarar vi närmare betydelsen av vissa viktiga begrepp och formuleringar i Disciplinnämndens beslut.

Disciplinnämnden kan besluta att inte vidta någon disciplinär åtgärd alls eller tilldela erinran om det rör sig om en mindre allvarlig förseelse, eller då det kan anses föreligga förmildrande omständigheter. 

Om en uppfödare får en varning innebär det att han eller hon åläggs ett valphänvisningsstopp i sex månader från det att beslutet meddelades. Ingen klubb inom SKK-organisationen ska under denna tid hänvisa till kenneln ifråga.

En varning kan kombineras med ett tidsbegränsat registreringsförbud. En uppfödare som ålagts registreringsförbud kan inte registrera hundar av egen uppfödning eller andra hundar, exempelvis importer. 

Valphänvisningsstopp gäller under tiden från beslutets meddelandedatum fram till dess att registreringsförbudet upphör. Det är dock en viss skillnad mellan registrering av importerad hund och egen uppfödning. Från meddelandedatumet kan uppfödaren inte registrera andra hundar, men förbudet att registrera hundar av egen uppfödning börjar gälla först en tid efter att beslutet meddelades. Mellan vilka datum uppfödaren har registreringsförbud för egen uppfödning framgår av beslutsbrevet. Slutdatumet är detsamma för egen uppfödning och importerad hund, det är bara startdatumet för förbudet som skiljer sig åt. Att det föreligger en skillnad mellan importerad hund och egen uppfödning beror på att uppfödaren ska ha möjlighet att registrera valpar efter en tik som parats innan beslutet fattades i Disciplinnämnden.

En person som ålagts registreringsförbud kan fortfarande exempelvis låna ut sin hanhund för parning, eller sälja en äldre hund. Det har ingen betydelse om personen ifråga inte får registrera hundar.

En varning kan även kombineras med ett tidsbegränsat tävlingsförbud. Valphänvisningsstopp gäller under tiden från beslutets meddelandedatum fram till dess att tävlingsförbudet upphör. Under tiden för tävlingsförbudet är personen förhindrad att vid prov, utställning och tävling framföra eller låta framföra hund.

Om den anmälde inte längre är medlem i SKK-organisationen vid tiden för ärendets prövning fattas beslut om att ärendet inte kan prövas i sak. Detta sker oavsett om den anmälde valt att inte förnya sitt medlemskap, eller rent av begärt utträde ur organisationen. Personen i fråga är då förhindrad att vid prov, utställning eller tävling framföra eller låta framföra hund.

En person som inte längre är medlem när ärendet tas upp till handläggning får inte förnya sitt medlemskap utan tillstyrkan av Disciplinnämnden, vilket i allmänhet innebär en väntan på minst 3–5 år. Anledningen till väntetiden är att Disciplinnämnden vill förhindra att de behöver pröva varje ärende två gånger. Det är således bättre att vara fortsatt medlem och få sitt ärende prövat än att behöva vänta en lång tid på att eventuellt få sitt medlemskap tillstyrkt av nämnden.

Det kan också finnas en möjlighet att få sin ansökan om medlemskap beviljad inom kortare tid än tre år men då kommer det ursprungliga ärendet att återupptas till prövning i sak, detta sker dock väldigt sällan.

Hänvisningsstopp beslutas inte av Disciplinnämnden utan det är SKK som anser att en medlem som är föremål för ett beslut utfärdat av Disciplinnämnden inte under samma tid bör hänvisas till.

Om en uppfödare får en varning innebär det att han eller hon åläggs ett valphänvisningsstopp i sex månader från det att beslutet meddelas. Ingen klubb inom SKK-organisationen ska under denna tid hänvisa till kenneln ifråga.

Har uppfödaren meddelats ett registreringsförbud gäller valphänvisningsstopp under tiden från beslutets meddelandedatum fram till dess att registreringsförbudet slutligen upphör.

Har uppfödaren meddelats ett tävlingsförbud gäller valphänvisningsstopp under tiden från beslutets meddelandedatum fram till dess att tävlingsförbudet upphör.

Bra att veta 

En person som har uteslutits eller som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning kan avvisas från området av utställningsarrangören om personen till exempel stör ordningen, är hotfull eller försöker påverka bedömningen i utställningsringen.

Det är hundägarens ansvar att se till att ens hund vid tävling, prov eller utställning inte framförs av person som inte får göra det. En hund som under de senaste sex månaderna ägts av person som inte har rätt att vid prov, utställning eller tävling framföra eller låta framföra hund, får inte heller delta.

Skriftlig anmälan

En anmälan till Disciplinnämnden ska vara skriftlig och undertecknad av anmälaren. Av anmälan ska det klart framgå vem som anmäler och vem som är anmäld, vilken regel/vilka regler den anmälde anses ha brutit emot samt en beskrivning av händelserna. Vänligen använd denna blankett för att göra en anmälan till Disciplinnämnden.


Disciplinnämndens ledamöter

Bengt-Olov Horn, ordförande
Robert Dalman
Stefanie de Pourbaix
Lennart Högberg
Eva von Celsing

Suppleanter

Ebba von Schéele
Catarina Kjellerstedt
Terese Holmquist

Adjungerade

Agneta Lönn, SKKs kansli
Lotten Rönquist, SKKs kansli

Sekreterare

Mikaela Öhnell, SKKs kansli

Kontakta Disciplinnämnden

E-post: dn@skk.se
Telefon handläggare: 08-795 30 47
Telefon sekreterare: 08-795 30 17

Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd
Box 771
191 27 Sollentuna