Avtal

Att skriva avtal – ska det verkligen vara nödvändigt när jag säljer eller överlåter en hund? Svaret på den frågan är ett tveklöst ja. Du har som uppfödare i SKK skyldighet att alltid skriva avtal när du överlåter en hund.

Avtal för hundar

Enligt SKKs grundregler, som du som uppfödare är bunden att följa, ska du alltid upprätta skriftliga köpe- eller fodervärdsavtal om du står i begrepp att överlåta en hund, oavsett om den säljes eller bortskänkes. Grundreglerna är till och med ännu tydligare: köpe- och fodervärdsavtalen ska ha av SKK fastställt innehåll och därför ska SKKs avtal användas.

Olika typer av avtal

Obligatoriska avtal

Följande avtal (alltså något av dem) är obligatoriska för dig som uppfödare att använda vid överlåtelse:

När en hund som är registrerad hos SKK överlåtes, oavsett om köpeskilling erhålls eller ej, ska SKKs köpeavtal användas. Köpeavtalet innebär att äganderätten till hunden övergår till köparen utan inskränkningar. Det går därför inte att skriva in klausuler om att uppfödaren behåller parnings-, avels- eller tävlingsrättigheter för hunden eftersom de inskränker köparens eller övertagarens fulla äganderätt.

När valpen/hunden är såld är det enbart den nya ägaren som har rätt att bestämma över den. Om en uppfödare ändå skriver in villkor om till exempel avel så strider det inte bara mot SKKs grundregler utan det kan också innebära att villkoren bedöms som oskäliga av en domstol och därför ogillas.

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt innebär att köparen betalar 50 % av hundens pris kontant och att resterande 50 % erläggs genom att uppfödaren behåller avelsrätten, det vill säga rätten till en valpkull (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder) för en tik eller tre valpkullar (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder per kull) för en hanhund.

Enligt köpeavtal med bibehållen avelsrätt gäller avelsrätten för såväl tik som hane till dess att hunden fyllt fem år. Har avelsrätten inte utnyttjats dessförinnan förfaller den utan rätt för överlåtaren att få någon ersättning.

Vid köp med bibehållen avelsrätt är det viktigt med ett gott samarbete och en bra relation mellan uppfödare och köpare. Det är därför angeläget att båda parter noga läst igenom avtalets villkor, såväl framsida som baksida, och att båda har en realistisk uppfattning om vilka förväntningar man kan ha på varandra.

Fodervärdsavtalet innebär att en uppfödare överlåter en hund utan att erhålla kontant ersättning. Hunden ”betalas” i stället genom att uppfödaren behåller avels- och/eller prov- och tävlingsrätten och/eller utställningsrätten.

För hanhund gäller det antal valpkullar som överlåtaren och fodervärden kommer överens om i avtalet, dock maximalt sex stycken (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder).

För tik gäller att överlåtaren har rätt till maximalt två valpkullar med minst en levande valp som uppnår fem veckors ålder per kull.

Oavsett om uppfödaren har utnyttjat sina rättigheter eller inte, gäller avtalet som längst tills hunden uppnått sju års ålder. Det räcker att en tik är parad innan hon fyllt sju år även om valparna föds efter detta datum. Detsamma gäller för en hanhund, det räcker att han parat innan han fyller sju år även om valparna föds efteråt.

Har tiken haft sina avtalade två kullar innan hon fyllt sju år övergår hon i fodervärdens ägo så snart dessa kullar är födda och valparna blivit gamla nog att lämna tiken. Detsamma gäller när hanhunden har uppfyllt sitt valpkullsantal.

Högsta ålder för såväl tik som hanhund är således ändrat till sju (beslut på KF 2015), däremot är avtalstiden begränsad till fem år (förutom för cavalier king charles spaniel som har dispens tills hunden fyller sju oavsett när den sätts ut på foder), vilket innebär att om tiken eller hanen sätts ut på foder när de är åtta veckor gamla upphör avtalet att gälla på femårsdagen av avtalets undertecknande.

Kom ihåg att informera köparen eller fodervärden om vad som står på avtalets baksida. Texten på baksidan är en del av avtalet och innehåller de villkor som gäller för överlåtelsen.

Bilaga för särskild information

Om det finns väsentlig information om kända sjukdomar eller defekter hos avelsdjuren eller den aktuella hunden ska detta dokumenteras i en bilaga. Du kan använda bilagan till SKKs köpeavtal.

Ladda ner överlåtelseavtal

Du som uppfödare kan enkelt ladda ner överlåtelseavtalenKöpahund.se för de hundar du har fött upp och ännu inte sålt vidare, och för de hundar du står som registrerad ägare på i SKK ägarregister DjurID.se. På Köpahund hittar du även veterinärbesiktningsintyg för valpar. 

Du kan också beställa överlåtelseavtal genom att kontakta oss på: 

E-post: blanketter@skk.se
Telefon: 08-795 33 77

Övriga avtal

Förutom de tre avtal som nämns ovan har SKK tagit fram följande avtal som en service till medlemmarna:

SKK rekommenderar att dessa avtal används för att undvika tvister i ett senare skede.

Avtal på engelska

SKKs avtal finns även översatta till engelska, du hittar dem här:

Documents for breeders

Läs mer

 • Att lösa tvister

  Det händer att det uppstår tvister om avtal. Kanske upplever du som uppfödare att din fodervärd bryter mot avtalet, eller är det så att din valpköpare kräver ersättning för något du inte känner är din skyldighet att betala för.

  Läs mer
 • Juridiska frågor och svar

  I vårt frågeforum hittar du svar på vanligt förekommande juridiska frågor. Hittar du inte svaret på just din fråga kan du enkelt skicka in en egen fråga. Välkommen!

  Läs mer
 • Besiktningsintyg

  SKKs grundregler slår fast att en hund som säljs av en uppfödare måste levereras med ett veterinärbesiktningsintyg. Intyget får inte vara mer än sju dagar gammalt.

  Läs mer