Besiktningsintyg – inte äldre än sju dagar

SKKs grundregler slår fast att en hund som säljs av en uppfödare måste levereras med ett veterinärbesiktningsintyg. Intyget får inte vara mer än sju dagar gammalt.

SKKs grundregler slår fast att en hund som säljs av en uppfödare inte får levereras utan ett veterinärbesiktningsintyg som är högst sju dagar gammalt. Denna grundregel är ett stöd för säljaren eftersom veterinärbesiktningsintyget är det bästa sättet att visa att hunden var frisk vid leverans. Som uppfödare är det därför viktigt att alltid spara en kopia av intyget.

Att leverera en hund med ett intyg som är äldre än sju dagar är inte bara ett brott mot SKKs grundregler, det kan även medföra att dolda fel-försäkringen inte gäller och att hundens individuella försäkring inte heller täcker veterinärkostnaderna.

Påpekande på friskintyget

Ett påpekande på hundens veterinärbesiktningsintyg kan aldrig anses som ett dolt fel utan är ett synligt fel som inte täcks av någon försäkring. Det är viktigt att man som säljare/uppfödare förklarar för köparen vad påpekandet innebär och vad felet kan innebära i framtiden så att köparen kan ta ställning till huruvida man vill genomföra köpet till överenskommet pris eller ej.

Om man som säljare/uppfödare gör ett prisavdrag till följd av felet ska en bilaga till köpeavtalet upprättas där det anges att prisavdrag är gjort och för vilket fel, samt att köparen förstått vad felet kan innebära. Det är viktigt att både säljare och köpare skriver under bilagan.