Hur går köpet till?

När du ska köpa din hund är det mycket att tänka på och för att det ska kännas tryggt kan det vara bra att du har läst på innan. Då är du förberedd på eventuella frågor om till exempel handpenning och avtal.

Personer som skakar hand med avtal och shetland sheepdog i famnen

Besök hos uppfödaren

Om det är möjligt, kan det vara bra och trevligt att besöka uppfödaren någon gång innan du hämtar valpen.

Då har du möjlighet att i lugn och ro ställa frågor;

  • till exempel frågor om hundrasen
  • frågor om föräldradjuren
  • är det något speciellt du ska tänka på första tiden när du fått hem valpen?

Du kommer även träffa tiken (valparnas mamma) och kanske andra hundar som uppfödaren har hemma. Då kan du bilda dig en uppfattning om hundarna är som du förväntar dig, är hundarna exempelvis nyfikna och vill fram och hälsa? Verkar de pigga och trygga?

Vad gäller vid betalning av handpenning?

I vissa fall vill uppfödaren att valpköparen ska betala en handpenning för att boka/tinga en valp och då är det viktigt att:

  • SKKs köpeavtal ska användas (endast för SKK registrerade uppfödare)
  • Att det framgår att det är en specifik valp/hund som avses
  • Handpenningen får vara max 15% av den totala köpesumman

Om det handlar om att erlägga en avgift för att stå i kö för köp av hund ska det likställas som handpenning och hanteras enligt ovanstående. Ibland används andra formuleringar med samma betydelse och det kan vara köavgift, tingningsavgift eller liknande.

Ändrade förutsättningar

Om det inte blir som man tänkt sig, kan man ångra sig när handpenningen redan betalats?

Om ni upprättat SKKs köpeavtal kan uppfödaren inte häva köpet utan att bryta mot SKKs grundregler, såvida inte valpen visar sig lida av veterinärmedicinskt fel vid besiktningen.

Köparen har alltid rätt att avbryta köpet innan valpen är levererad. Om rutan för ja avseende handpenningen är ikryssat på köpeavtalet får du anses varit informerad om att handpenningen är förverkad vid hävning av köpet.

Om valpen visats sig ha någon anmärkning på veterinärbesiktningsintyget återfås alltid hela handpenningen.

Vilka olika avtal finns det?

När du köper en hund ska du alltid få ett skriftligt avtal. Svenska Kennelklubbens uppfödare måste använda sig av SKKs egna avtal vid överlåtelser, utan att göra några ändringar eller tillägg. Be gärna att få läsa igenom avtalet i lugn och ro innan ni hämtar hunden. 

Anledningen till att Svenska Kennelklubben, SKK, har tagit fram köpeavtal som uppfödarna måste använda är att försäljningar utan avtal eller med dåligt skrivna avtal många gånger leder till problem. I köpeavtalen regleras bland annat vad som menas med dolda fel, vad som gäller vid reklamation, avbeställning, återköp med mera, Köpeavtalen är förbehållna uppfödare som är medlemmar i Svenska Kennelklubben.

Fodervärdsavtal innebär att en uppfödare överlåter en hund utan att erhålla kontant ersättning. Hunden ”betalas” istället genom att uppfödaren behåller avelsrätten och eventuellt också prov-, tävlings- och utställningsrätten.

Avtalet mellan uppfödare och en fodervärd är viktigt att verkligen sätta sig in i. Oklara och snåriga fodervärdsavtal hör till de vanligaste orsakerna till tvister mellan uppfödare och valpköpare. Genom att använda SKKs avtal försäkrar du dig som fodervärd att uppfödaren/säljaren för en tik får ta max två valpkullar.  För hanhundar gäller avtalet det antal valpkullar som man kommer överens om, dock maximalt sex stycken.

Längsta avtalstiden för fodervärdsavtalet är fem år, dock längst tom det att hunden fyller sju år. Om fodervärdsavtalet tecknas när valpen är åtta veckor övergår hunden helt till fodervärden på dagen för avtalets undertecknande, fem år senare. Undantaget är rasen cavalier king charles spaniel som har dispens för förlängd avtalstid. 

Oavsett om uppfödaren/överlåtaren har utnyttjat sina rättigheter eller inte, gäller avtalet som längst tills att tiken eller hanen uppnått sju års ålder, alternativt att stipulerad avtalstid om fem år uppnåtts. 

När avtalets giltighetstid gått ut enligt ovan (antal kullar är uppnått eller tiden löpt ut) övergår alla rättigheter till fodervärden, som då blir hundens ägare.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara fodervärd.

Ett alternativ till fodervärdsavtal är köpeavtal med bibehållen avelsrätt. Avtalet innebär att valpen säljs till halva ordinarie priset. Resten av valpens värde avbetalas genom att uppfödaren har rätt till en valpkull för en tik eller tre valpkullar för en hanhund.

Skillnaden gentemot fodervärdsavtalet är att äganderätten till hunden övergår till köparen direkt och inte efter att uppfödarens avelsrättigheter utnyttjats. Avtalet gäller tills hunden fyllt 5 år. Har inte avelsrätten utnyttjats innan dess förfaller den utan några ersättningar till säljaren. För tik gäller att hon ska vara parad före fem års ålder, men valpkullen kan födas efter att hon fyllt fem.

Har avelsrätten inte utnyttjats inom avtalstiden förfaller den utan rätt för säljaren att få någon ersättning.

SKK har också tagit fram ett delägarskapsavtal och ett inackorderingsavtal. Inackorderingsavtalet kan med fördel användas mellan parter som ska ta hand om varandras hundar eller om en hund inför ett köp ska provbo hos den tilltänkta nya ägaren.