Svenska Kynologiska Akademin

Kynologi är grekiska och betyder kunskap om tamhundens uppkomst och utveckling. Svenska Kynologiska Akademin förvaltar Svenska Kennelklubbens samlingar, värnar om det kynologiska kulturarvet och visar upp det i vårt museum och bibliotek.

Två hundar står på bord. Domare granskar den ena. Den andra hålls av sin handler.

På Svenska Kennelklubbens kansli finns en mängd kynologiskt historiskt material i form av bland annat stamböcker, foton, tidskrifter, föremål, konstverk och böcker. En del kommer från SKKs egna arkiv, annat har skänkts till SKK från klubbar och medlemmar. Tillsammans utgör dessa ett viktigt kynologiskt arv att värna om.

I syfte att göra samlingarna tillgängliga för medlemmarna och andra intresserade grundade SKKs Centralstyrelse SKKs museum och bibliotek år 1992. För att förvalta, utöka och utveckla dessa samlingar grundades Svenska Kynologiska Akademin 2004.

Svenska Kynologiska Akademin är underställd SKKs Centralstyrelse, men har egna stadgar och arbetar självständigt med den uppgift den har blivit ålagd.

Svenska Kynologiska Akademins arbete

Här kan du läsa mer om Svenska Kynologiska Akademins syfte och en del om dess praktiska arbete.

Stadgar för Svenska Kynologiska Akademin (Akademin)
(reviderade den 18 november 2009, den 8 september 2016 och den 15 december 2020.)

 1. Akademins syfte är att värna om det kynologiska arvet i Sverige genom att:

  * förvalta SKK:s samlingar av kynologisk konst, böcker, bilder och andra minnesföremål,
  * verka för att SKKs samlingar av kynologiska tillgångar ökar,
  * verka för att kunskap sprids om den svenska kynologiska historien.
 2. Akademin ska ha minst fem och högst tio ledamöter. Akademiledamot utses av SKKs styrelse med en mandatperiod av fyra år. En ledamot kan sitta högst tre mandatperioder i sträck. Ledamot som utträtt kan återväljas efter två år. Ledamot kan, om så önskas, utträda ur Akademin före mandatperiodens utgång. Sådant utträde anmäls skriftligen till Akademins sekreterare och anmäls vid nästkommande sammankomst. En akademiledamot förväntas genom egen insats tillföra Akademins syften sådana värden att syftena uppfylls. 

  En stol i Akademin är alltid reserverad för SKKs ordförande

  Varje ledamot innehar en av Akademins stolar.

  Ledamot som utträtt kan återväljas efter beslut av SKKs Centralstyrelse.
 3. Akademin utser inom sig ordförande, och vid behov sekreterare, skattmästare och förvaltare. Akademin ska samlas efter kallelse av ordförande eller vid förhinder för denna av sekreteraren. Akademin ska samlas minst två gånger per år.

  Akademin har rätt att adjungera personer till sig.

  Vid Akademins sammankomster ska skriftligt protokoll föras och distribueras till samtliga akademiledamöter och SKK.

  Akademin ska årligen sammanställa en redogörelse över sin verksamhet samt en ekonomisk redogörelse som också ska tillställas SKKs Centralstyrelse.

  Akademin kan inom sig utse arbetsutskott.
 4. SKK ställer till Akademins förfogande ett sekretariat samt lokaler för förvaring och förevisning av de kynologiska värdeföremål som förvaltas av Akademin.

  Akademin kan årligen äska medel för sin verksamhet från SKK. Kynologiska föremål som skänkts till Akademin eller inköpts av Akademin tillfaller SKK utan kostnad. Akademin förfogar fullt ut över penninggåvor till Akademin eller dess verksamhet. SKK åtar sig att hålla de kynologiska föremålen försäkrade.
 5. Akademin kan utse stödjare eller vänner till Akademin bland de privatpersoner, företag, organisationer eller myndigheter, som genom sitt bidrag gynnat Akademin.
 6. Den som gjort särskilt värdefulla insatser för Svenska Kynologiska Akademin kan tilldelas Akademins förtjänstmedalj. Medaljerna är märkta i nummerordning och nummer 1 skall för alltid förvaras hos SKK.
 7. Akademins stadgar kan ändras av Akademin. För ändring krävs att minst ¾ av Akademins ledamöter är eniga. SKKs styrelse ska godkänna stadgeändringar.

  Ledamot som är förhindrad att närvara vid omröstning i stadgeärende får poströsta i sådant ärende. Poströster ska vara sekretariatet tillhanda före sammankomstens början. Röstning genom ombud kan inte ske.
 8. Beslut om upplösning av Akademin följer samma regler som gäller för stadgeändring. Vid upplösning tillfaller Akademins tillgångar SKK.

På Svenska Kennelklubbens kansli i Sollentuna finns ett bibliotek och ett museum som förvaltas av Svenska Kynologiska Akademin. Det innefattar, förutom att göra dem tillgängliga för medlemmar och andra intresserade, att vårda och uppdatera samlingarna.

I Temarummet anordnas specialutställningar, arrangerade av Akademin eller av en SKK-ansluten klubb. Temat kan vara allt från ett rasklubbsjubileum eller en hundras, till en fotograf eller konstnär.

Ett av Akademins pågående projekt är digitalisering och indexering av gamla fotokopior, från sent 1800-tal till början på 2000-talet. Över 25.000 foton har hittills skannats in. Tanken är att så måningom kunna göra det digitaliserade materialet tillgängligt för medlemmarna.

Stamböcker och medlemstidskrifter är nästa digitaliseringsprojekt.

I bibliotekets samlingar finns en stor mängd artiklar från SKKs tidskrifter, rasklubbs- och specialklubbstidningar, från 1995 till 2022. Från 2022 sparas tidningarna digitalt.

Förutom förvaltande och förevisning av SKKs kynologiska samlingar är Akademin behjälplig i historiskt kynologiska frågor. Enskilda medlemmar och skribenter kan kontakta Akademin, genom koordinatorn, med frågor kring hur olika hundraser såg ut förr, var man kan hitta gammal information om klubbar, hundraser och så vidare.

Under årens lopp har Akademin låtit trycka upp ett antal publikationer, som finns tillgängliga i Svenska Kennelklubbens webbshop, SKK Shop:

 • Hammarlunds blandning, av Ann-Marie Hammarlund
 • Svenska Kennelklubbens konstsamlingar & museum, av Renée Sporre-Willes
 • Svenska hundraser – ett kulturarv, av Åsa Lindholm
 • Hunden som motiv i den offentliga konsten (ett projekt 2011-2014, som startades av Svenska Kynologiska Akademin)
 • Svenska Kennelklubbens jubileumskrönika 1889-1989, av Nils Palmborg & Renée Sporre-Willes. Boken är inte utgiven av Svenska Kynologiska Akademin, men har på grund av sin betydelse för det svenska kynologiska arvet hamnat under Akademins domvärjo. Vid intresse kontakta koordinatorn.

Svenska Kynologiska Akademins ledamöter

Svenska Kynologiska Akademin har tio ledamöter. Alla har stor kunskap om hundar och ett särskilt intresse för hundrelaterad konst och historia. Till sin hjälp har de en koordinator på kansliet.

Svenska Kynologiska Akademins och Svenska Kennelklubbens ordförande. Hedersledamot i Svenska Kennelklubben. Exteriördomare, jaktprovsdomare och uppfödare av främst irländsk röd setter under kennelnamnet Thodos. 

Filosofie doktor i zoologi. Engagerad i Svenska Brukshundklubben sedan 1960-talet, som förbundsordförande 2004-2012 och numera hedersordförande.

Hedersledamot i Svenska Kennelklubben. Veterinär och nu seniorprofessor i medicinska sjukdomar hos hund och katt vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Har fött upp boxer under kennelnamnet Facit.

Hedersledamot i Svenska Kennelklubben och allrounddomare. Föder upp Cobby’s norwichterrier och lanserade lagotto romagnolo i Norden 1995. Initierade SKKs museum 1992. Författare, journalist och Hundsports redaktionssekreterare 1981-2011.

Aktiv i hundvärldens föreningsliv sedan 1970-talet. Exteriördomare för grupp 10 samt ett antal raser inom grupp 1, 5 och 9. Föder upp saluki och shetland sheepdog under kennelnamnet Kashmani.

Allrounddomare som dömt i alla världsdelar. Fick sin första boxer 1962 och har haft uppfödning i mindre skala under kennelnamnet Kalle.

Hedersledamot i Svenska Kennelklubben. Svenska Kennelklubbens ordförande 1993-2015 och initiativtagare till Svenska Kynologiska Akademins grundande. Har varit verksam som drevprovs- och viltspårprovssdomare.

Aktiv i hundvärldens föreningsliv sedan 1970-talet. Exteriördomare för tax, beagle och retrieverraserna. Föder upp långhårig tax och beagle under kennelnamnet Örnberget.

Verkställande direktör för Svenska Kennelklubben 1984-2021, numera hedersledamot.

Fotograf, författare och journalist. I många år adjungerad till SKKs Avelskommitté och Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté. Har tidigare fött upp whippet under kennelnamnet Swaara.

Kontakta Svenska Kynologiska Akademin

Har du frågor om SKKs museum eller bibliotek, eller vill du komma i kontakt med Svenska Kynologiska Akademin?

Kontakta Lotta Bengtsson
Koordinator för SKKs museum och bibliotek

Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 Sollentuna

Relaterade sidor

 • Protokoll från Svenska Kynologiska Akademin

  Fyra gånger per år sammanträder Svenska Kynologiska Akademin. Om du är nyfiken på vad de beslutat och diskuterat kan du ta del av det i mötesprotokollen, från 2021 fram till idag.

  Läs mer
 • Museum

  Har du inte redan upplevt vårt museum på Svenska Kennelklubbens kansli rekommenderar vi ett besök! Här visas målningar, konst, värdefulla föremål och mindre konstutställningar, ofta med fokus på en viss konstnär eller hundras.

  Läs mer
 • Bibliotek

  Visste du att det finns ett bibliotek på Svenska Kennelklubbens kansli? Här finns över 8 500 hundböcker och fler tillkommer hela tiden. Tyvärr kan vi inte erbjuda utlåning men du är välkommen att boka ett besök för att sitta och läsa hos oss.

  Läs mer