Vår organisation

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med närmare 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!

Två flatcoated retriever busar med en handske
Fotograf Johanna Anderkrans

1 100 hundklubbar

Svenska Kenneklubben är en paraplyorganisation som består av fler än tusen klubbar, av olika sorter. I dem bedrivs verksamheter för människor och hundar av alla de slag. Som enskild person är man medlem i en eller flera av dessa klubbar, och vilken man väljer beror på vilka intressen man har och hur ens liv med hund ser ut. 

Kennelfullmäktige – vår riksdag

Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Där fattar delegater från länsklubbarna, specialklubbarna, verksamhetsklubbarna och Sveriges Hundungdom beslut om organisationen och väljer SKKs Centralstyrelse.

Centralstyrelsen

Centralstyrelsen, CS, består av 13 ledamöter som väljs av Kennelfullmäktige. Tillsammans har de i uppgift att leda verksamheten till och med nästa Kennelfullmäktige. Centralstyrelsens arbete leds av Svenska Kenneklubbens ordförande.  

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är att bedöma om en medlem bryter mot grundregler och andra regelverk inom SKK och om så är fallet besluta om lämplig åtgärd. Disciplinnämnden väljs av Kennelfullmäktige. Den lyder direkt under Kennelfullmäktige och är därför helt fristående gentemot den övriga organisationen.

Kommittéer & arbetsgrupper

Svenska Kennelklubbens kommittéer och arbetsgrupper arbetar på Centralstyrelsens uppdrag med frågor inom specifika områden. Vilka frågor en kommitté ska behandla, och inom vilka områden kommittén har rätt att fatta beslut, regleras i delegeringsordningen som Centralstyrelsen upprättar. I delegeringsordningen för respektive kommitté regleras också vilka prioriterade uppdrag kommittén har att arbeta med fram till nästa Kennelfullmäktige. Kommitténs beslut fastställs alltid slutgiltigt av Centralstyrelsen genom godkännande av upprättade protokoll.

Så bildas en kommitté

Varje kommitté leds normalt av en ledamot i Centralstyrelsen. Till kommittén knyts därefter personer med goda kunskaper inom kommitténs område och goda kontakter inom organisationen. I varje kommitté finns en sekreterare från Svenska Kennelklubbens kansli som sköter löpande uppgifter samt handlägger och förbereder ärenden inför mötena. Till kommittén knyts ofta ytterligare personer som dock inte har rösträtt. Det kan vara tjänstemän från kansliet eller representanter från organisationer som SKK har ett nära samarbete med.

Kansli

Kansliets huvudsakliga uppgifter är att sköta administrationen av organisatio- nen och att verkställa beslut som fattas av CS och de olika kommittéerna. Verksamheten leds av verkställande direktör som biträds av åtta avdelnings- chefer. Inom varje avdelning finns handläggare och funktionsansvariga. Inom vissa avdelningar även kommitté- sekreterare. SKK har drygt 70 personer anställda på sitt kansli.

Internationella samarbeten

Svenska Kennelklubben är, tillsammans med drygt 90 andra nationella kennelklubbar, anslutna till den internationella kennelklubbsorganisationen Fédération Cynologique Internationale, FCI. Genom vårt medlemsskap har vi bland annat förbundit oss att följa respektive hundras hemlands rasstandard. Via FCI namnskyddas även kennelnamn som ansöks via SKK globalt, så att det bara finns ett unikt kennelnamn inom hela FCIs organisation. 

Nordisk Kennelunion, NKU, består av kennelklubbar från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Tillsammans arbetar vi för att hitta gemensamma lösningar på viktiga frågor. Till exempel de nordiska hundutställningsreglerna, utveckling av hälsoprogram och utveckling av nordisk hundsport.

Organisationsschema

Svenska Kennelklubbens organisationsschema

Ladda ned Svenska Kennelklubbens organisationsschema

Läs mer om Svenska Kennelklubben

 • Kennelfullmäktige

  Kennelfullmäktige, KF, är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. Deltar gör representanter för de olika läns- och specialklubbarna, totalt omkring 200 personer.

  Läs mer
 • Centralstyrelsen

  Centralstyrelsen, CS, väljs av Kennelfullmäktige och handlägger förvaltningen av Svenska Kennelklubbens angelägenheter i enlighet med vad som beslutas av Kennelfullmäktige samt SKKs stadgar.

  Läs mer
 • Disciplinnämnden

  Disciplinnämnden, DN, behandlar anmälningar avseende brott mot regelverket inom Svenska Kennelklubben. Nämnden lyder direkt under Kennelfullmäktige och är därför helt fristående gentemot den övriga organisationen. Ledamöterna väljs vid Kennelfullmäktige.

  Läs mer
 • Kommittéer & arbetsgrupper

  Här hittar du alla våra kommittéer och arbetsgrupper. På deras sidor kan du läsa mer om vad de gör och hur du kommer i kontakt med dem. Du finner också mötesprotokollen, både det mest aktuella och från tidigare möten.

  Läs mer
 • Nationella dopingkommissionen

  Svenska Kennelklubben har tillsammans med två andra förbund bildat en kommission för att motverka att hundar utsätts för doping och annan otillbörlig påverkan.

  Läs mer
 • SKK 2030

  Svenska Kennelklubbens, SKKs, Centralstyrelse uppmärksammade i början av 2022 behovet av att identifiera en långsiktig vision med syfte att tillåta SKK att arbeta mer strategiskt och proaktivt än tidigare. För att identifiera en framtidsvision för SKK har Centralstyrelsen genomfört ett visionsarbete i form av projektet ”SKK 2030”.

  Läs mer