Våra fonder

Svenska Kennelklubben förvaltar ett antal fonder, de flesta med ändamålet att främja utbildning och vetenskaplig forskning inom området hund.

Porträttbild på dvärgschnauzer
Fotograf Måns Engelbrektsson

Vill du bidra ekonomiskt till någon av de verksamheter fonderna stödjer är du välkommen att lämna ett bidrag. Ditt bidrag sätter du in på Svenska Kennelklubbens plusgiro 1177-5. Glöm inte att uppge namnet på fonden du vill stödja. Tack!

Forskningsfonder

Svenska Kennelklubben förvaltar ett antal fonder som stödjer forskning om hund. Under respektive fond kan du läsa mer om dess syfte och hur du kan ansöka om medel.

Fondens ändamål är att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi, men även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse.

Vem får söka anslag från fonden?

Den som söker bör vara anknuten till universitet, forskningsinsitutioner och andra organisationer, till exempel djursjukhus. Privatpersoner som inte har en sådan anknytning kommer inte tilldelas forskningspengar. Det måste alltså finnas en opartisk ekonomisk funktion som kan förvalta bidragen.

Ansökan och viktiga datum

Läs mer om hur du ansöker och vilka datum som är viktiga att komma ihåg på fondens egna webbplats.

Observera att fonden har ett elektroniskt ansökningssystem. Ansökningar som lämnas in på annat sätt kommer inte att kunna behandlas.

E-post: forskningsfonden@skk.se

Syftet med fonden är att stödja insatser som har till mål att främja avel av rashundar i enlighet med stadgarnas målparagraf.
Sista ansökningsdag: 30 juni och 31 december

Anslag kan sökas på särskild ansökningsblankett eller beställas av Linda Widebeck via mejladressen nedan. 

E-post: ak@skk.se

Statuter

Fonden är ett komplement till det forskningsstöd SKK kan bidra med genom de två forskningsstiftelserna som förvaltas av SKK.

Medel ur fonden kan sökas av medlemsorganisation inom SKK, enskilda medlemmar, forskningsinstitutioner eller enskilda forskare.

Bidraget ur fonden kan uppgå till maximalt 75 % av den totala kostnaden som insatsen är kostnadsberäknad till.

Medel ur fonden disponeras av SKKs Centralstyrelse. Beredning av ansökan sker i någon av SKKs kommittéer.

Stiftelsens uppgift är att främja vetenskaplig undervisning och forskning om sjukdomar hos hund. Forskningsresultaten leder till ökad kunskap om och förbättrad hälsa hos våra hundar, samt förbättrade undervisningsmetoder inom veterinärmedicinsk utbildning.

Du kan läsa mer på stiftelsens webbplats.

Fondens syfte är att, via ekonomiskt stöd vid obduktion, öka vetskapen om hur många individer av rasen grand danois som drabbats av olika hjärtsjukdomar, främst dilaterad cardiomyopati (DCM).
För mer information kontakta Svenska Grand Danoisklubbens sekreterare. Anslag kan sökas på särskild ansökningsblankett.

Stadgar för fonden

Svenska Grand Danoisklubbens hjärtfond har tillkommit efter ett ökat medvetande om olika hjärtsjukdomars, främst dilaterad cardiomyopati, DCM, förekomst i och konsekvenser för rasen grand danois.

Vid SGDKs symposium den 13–14 november 2004 diskuterades ovanstående och SGDKs Centralstyrelses AU beslutade den 3 december 2004 att instifta fonden under namnet SGDKs hjärtfond.

§ 1.
Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja medlemmar i SGDK för att möjliggöra obduktion av så många grand danois som möjligt.

§ 2.
Ersättningsbar obduktion är den där dödsfallet ej är orsakat av olyckshändelse e dyl.

§ 3.
Ersättning för obduktion utbetalas i efterhand mot uppvisande av intyg/kvitto.

§ 4.
I första hand skall annan form av finansiering av obduktion, t.ex. via försäkringsbolag, undersökas.

§ 5.
Fondens tillgångar förvaltas av Svenska Kennelklubben. SKKs plusgiro 1177-5 skall användas och medel till fonden skall märkas ”SGDKs hjärtfond”.

§ 6.
Fondens medel kan när som helst disponeras. Vid beslut om utdelning skall representant från SKK och en representant från SGDKs Centralstyrelse ingå.

§ 7.
Om fonden upplöses skall kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst tillgodoses. Beslut härom fattas av SKKs Centralstyrelse.

§ 8.
Förslag till ändring av stadgan skall anmälas till SGDK/C som i samråd med SKK fattar beslut om eventuell stadgeändring.

Fonden har till ändamål att ekonomiskt stödja forskning av skelettförändringar som kan ge neurologiska defekter med hel eller delvis förlamning i bakbenen hos mops, så kallad vingelmops.

Medlem av MopsOrden kan söka medel för subventionerad veterinärundersökning i forskningsuppdrag. Medel kan sökas av veterinärer och forskare.

Sista ansökningsdag: löpande under året

Anslag kan sökas på särskild ansökningsblankett.

Statuter

§ 1
MopsOrdens styrelse har givit fonden namn efter mopsen "Lisen", som började röra sig ostadigt i bakbenen (vingla) vid ca 7 års ålder och som successivt blev förlamad i sina bakben.

§ 2
Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja forskning av skelettförändringar som kan ge neurologiska defekter med hel/delvis förlamning i bakbenen hos mops sk. Vingelmops. Medlem av MopsOrden kan söka medel för subventionerar veterinärundersökning i forskningsuppdrag. Medel kan sökas av veterinärer och forskare.

§ 3
Fondens kapital och avkastning får användas för ändamålen. Mopsorden ska aktivt verka för att medel tillförs fonden så att den långsiktigt ska kunna verka. Mopsorden kommer att avsätta minst 10 kronor per anmäld hund från den årliga rasutställningsspecialen. Beloppet kan justeras uppåt om ekonomin tillåter och skall då beslutas på ett årsmöte. Donationer och gåvor till fonden emottages.

§ 4
Fondens tillgångar skall förvaltas av Svenska Kennelklubben. Fondens medel kan när som helst disponeras. Vid beslut om utdelning ska en representant från Svenska Kennelklubben och en representant utsedd från MopsOrdens styrelse ingå.

§ 5
Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas. Beslut härom fattas av SKKs styrelse.

Minnesfonder

Svenska Kennelklubben förvaltar några ändamålsbestämda minnesfonder som du kan läsa mer om i statuterna för respektive fond. Du är välkommen att söka bidrag från dem om ändamålet med din ansökan stämmer överens med gällande statuter.

Curt Blixt minnesfond för hundars mentalitet bildades vid Curts bortgång, år 2020, för att tilldela medel i syfte att öka och sprida kunskap om hundars mentalitet.

Ändamål

Fondens ändamål är att verka i Curts anda av nyfikenhet och kunskapsinhämtande i ämnet hundars mentalitet. Syftet är också att sprida denna kunskap. Efter genomförd insats ska den/de som beviljats medel återrapportera resultatet till förvaltaren.

Tillgångar

Fondens tillgångar är dels de medel som sätts in som minnesgåva till Curt, dels andra gåvor som sätts in till Curts minne och eventuell avkastning av dessa.

Bidra med en gåva

Fonden är öppen för alla som vill bidra till att öka och sprida kunskap inom ämnesområdet. Du är välkommen med ditt bidrag till PG 1177-5. Fonden förvaltas av Svenska Kennelklubben. Märk inbetalningen ”CBs minnesfond”  och din mejladress, så att vi kan mejla en bekräftelse till dig. Genom en gåva bidrar du till projekt som lär oss mer om hundars mentala egenskaper och beteenden.

Förvaltning

Svenska Kennelklubben förvaltar och synliggör fonden som drivs i Curts namn i minst 5 år. Därefter beslutar ovan angiven kommitté om fonden ska kvarstå i Curts namn eller övergå till en kunskaps-/utvecklings-/forskningsfond inom SKK.

Ansökan

Medel ur fonden kan sökas av medlemsorganisation inom SKK, enskilda medlemmar, forskningsinstitutioner eller enskilda forskare, via denna blankett. Ansökan om medel ur fonden tillställes Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet (eller likvärdig kommitté som ansvarar för hundars mentalitet).

Vem var Curt Blixt?

Möt Curt Blixt, Mr Mentalitet – ur Hundsport Special nr 2-2014

Fonden har till ändamål att ge ungdomar mellan 16–25 år tillfälle att förkovra sig inom hundsporten genom ett resestipendium. Stipendiaten ska ha visat stort intresse för hunden och aktivt deltagit i olika verksamheter, som till exempel utställning eller prov.

Sista ansökningsdag: 31 mars  

Statuter

§ 1 Fondens bildande
Ulla Segerströms & Bertil Sted-Grens minnesfond har tillkommit för att förvalta och fördela de medel som avsatts från Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Minnesutställning 1999 och 2001, eller i övrigt på annat sätt influtit.

§ 2 Fondens ändamål
Fonden har till ändamål att ge ungdomar mellan 16–25 år tillfälle att förkovra sig inom hundsporten genom ett resestipendium. Stipendiaten skall ha visat stort intresse för hunden och aktivt deltagit i olika verksamheter som exempelvis utställning eller prov.

§ 3 Fondens tillgångar
Fondens tillgångar skall utgöras dels av medel som avsatts till fonden genom gåva eller vad annorledes kan komma att tillfalla fonden samt avkastningen av fondens tillgångar.

§ 4 Förvaltning
Fondens tillgångar skall förvaltas av Svenska Kennelklubben. För att tillgodose det i § 2 nämnda ändamålet är i första hand den årliga nettoavkastningen tillgänglig men äger fondstyrelsen rätt att även disponera insamlat kapital. Ansökan om bidrag skall vara Svenska Kennelklubben tillhanda när fondstyrelsen så bestämmer.

Vid beslut om utdelning skall en representant från Svenska Kennelklubben, en från Stockholms Kennelklubb samt en från Sveriges Hundungdom ingå.
Information om fondens existens och syfte skall göras i tidningen Hundsport eller på annat sätt som fondstyrelsen finner lämpligt.

Hur ansöker jag?

Fyll i ansökningsblanketten och posta den till Svenska Kennelklubben. Sista ansökningsdag är 31 mars.  

Postadress
Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 Sollentuna

Fonden har instiftats till minne av Gunilla Fristedt och har till syfte att ekonomiskt stödja åtgärder för uppfödare som hamnat i nöd, exempelvis vid sjukdom, och inte kan ta hand om sina hundar. Anslag kan sökas på särskild ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag: löpande under året.

Statuter

§ 1
Fonden har instiftats till minne av Gunilla Fristedt och har till syfte att ekonomiskt stödja åtgärder för hundar som hamnat i nöd hos uppfödare.

§ 2
Fondens kapital och avkastning får användas för ändamålen. SKK ska aktivt verka för att medel tillförs fonden för att den långsiktigt ska kunna verka.

§ 3
Fondens medel kan när som helst disponeras. Beslut om användande fattas av SKKs styrelse eller den/de som styrelsen utser.

§ 4
Fondens kapital förvaltas av SKK och redovisas inom SKKs balansräkning, om inte annat beslutas.

§ 5
Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas. Beslut härom fattas av SKKs styrelse.

Agria och SKKs Forskningsfond

Varje år delar Agria och Svenska Kennelklubbens Forskningsfond ut pengar till vetenskaplig forskning om sällskapsdjur. Agria och SKK Forskningsfond är till för att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi, men även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället. Mer information om Agria och SKKs Forskningsfond hittar du på Forskningsfondens webbplats.