Kommittén för hundars mentalitet

Kommittén för hundars mentalitet, KHM, är den kommitté som ansvarar för SKKs arbete med hundars mentalitet. Kommittén finns till stöd för såväl uppfödare, klubbar som enskilda hundägare.

Kommittén för hundars mentalitet
Fotograf Anders Johansson

Kommittén för hundars mentalitet, KHM, ansvarar för den övergripande samordningen av SKKs arbete med hundars mentalitet, till stöd för såväl uppfödare, klubbar som enskilda hundägare. Kommittén har vidare till uppgift att kvalitetssäkra olika sektorer inom hundbranschen.

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

KHM har huvudansvaret för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, som funnits sedan maj 2012. Syftet är att beskrivningen ska vara ett stöd för enskilda hundägare, special- och rasklubbar samt uppfödare. 

Kommittén ska också skapa en samlad bild av den forskning och utveckling som i dag sker inom området, både inom Sverige och internationellt.

Mötesdatum 2024

19-20 januari
15 augusti
28 november

Ärenden som ska behandlas på KHMs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet. 

Kontakta kommittén för hundars mentalitet

E-post: khm@skk.se

Svenska Kennelklubben, kommittén för hundars mentalitet
Anna Qvarfort
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Kommitténs ledamöter

Jeanette Börjesson, Ordförande
Ken Lundahl
Jessica Persson
Cilla Hamfelt
Mimmi Johnsson Berger
Rebecca Rudhe
Helena Nygren

Adjungerade

Helena Frögéli, SKKs kansli
Helena Skarp, SKKs kansli
Erling Strandberg, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet
Adjungerad Åsa Lindholm, journalistisk bevakning

Kommitténs sekreterare

Anna Qvarfort


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Kommittén för hundars mentalitets ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

Kommittén för hundars mentalitet (KHM) ansvarar för den övergripande samordningen av SKKs arbete med hundars mentalitet, till stöd för såväl uppfödare, klubbar som enskilda hundägare. 

KHM har huvudansvaret för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH som funnits sedan maj 2012. Syftet är att beskrivningen ska dokumentera hundars/rasers vardagsbeteende och därigenom vara ett stöd för enskilda hundägare, uppfödare samt ras och specialklubbar. BPH-resultaten kan också användas som underlag vid studier/forskning/utvärdering.

Kommittén ska också skapa en samlad bild av den forskning och utveckling som i dag sker inom området, både inom Sverige och internationellt.

 • Regler för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)
 • Regler för Mentalbeskrivning Hund (MH)
 • Regler för korning (MT+ exteriörbeskrivning)
 • SKKs policy relation människa-hund
 • Samverka med AK i gemensamma frågor
 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Kenth Svartberg, doktor i etologi, upphovsman till BPH

Utöver listade kommittéer ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra kommittéer.

 • Fastställa regelverk gällande mentalitet (BPH, MH, MT) samt korningens exteriörbeskrivning. För MH/MT sker fastställan efter avstämning med Svenska Brukshundklubben, SBK.
 • Tolkning av regler vid protester
 • Lämna dispens från regelverk som ligger inom kommitténs ansvarsområde
 • Besluta om titlar/beteckningar inom kommitténs ansvarsområde
 • Pröva disciplinära åtgärder mot mentalitetsfunktionärer.
 • Besluta om bidrag till specialklubbs domar-/beskrivarkonferenser inom kommitténs ansvarsområde.
 • Besluta i överklaganden om hundar som är avstängda för oacceptabelt beteende.
 • Föreslå CS att besluta om medel till projekt inom kommitténs ansvarsområde från SKKs Utvecklingsfond.
 • Besluta om bidrag till klubbars utbildning av uppfödare och hundägare.
 • Rätt att ge funktionärer erinran, varning respektive tidsbegränsad avstängning gällande BPH.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Kommittén för hundars mentalitet har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige. 

 • Öka hundägares kunskap om relationen mellan människa och hund.
 • Följa och sprida kunskap om forskningen kring hundars mentalitet och förhållandet mellan hund och människa.
 • Verka för att Sveriges hundägare erbjuds utbildning i hundens utbildning, fostran och vård.
 • Följa utvecklingen av olika dressyrmetoder som tillämpas och verka aktivt för att sådant som strider mot SKKs policy relation människa - hund inte ges möjlighet att etablera sig i landet.
 • Arbeta för ökad förståelse och intresse för, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH, respektive Mentalbeskrivning Hund, MH, bland klubbar och uppfödare.
 • Vara klubbar behjälpliga vid införande av BPH som ett verktyg för nulägesbeskrivning och målsättningar gällande mentalitet i de rasspecifika avelsstrategierna.
 • Bistå ras- och specialklubbar rörande rasers mentalitet och beteende bland annat genom SKKs utsedda personer som har en djup kunskap om hundars mentalitet.
 • Bevaka att etiska krav upprätthålls i samband med mentalitetsverksamheten där hundars välfärd alltid har högsta prioritet.
 • Följa SKKs arbete med hundar som rapporteras för oacceptabelt beteende.
 • Fortlöpande sprida kunskap om arbetet i kommittén genom artiklar i Hundsport Special, Hundsport, i nyhetsbrev och på SKKs webbplats.

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

 • Ansvara för drift av Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, och ansvara för den centrala ledningen.
 • Ansvara för rekrytering, utbildning, vidareutbildning och auktorisation av funktionärer inom BPH.
 • Ansvara för att BPH kontinuerligt kvalitetssäkras.
 • Ansvara för att informations- och utbildningsmaterial finns för BPH.
 • Fortlöpande ta fram s.k. 200-analyser.
 • Arbeta för att möta det ökade intresset av hundars och hundrasers mentalitet genom att matcha utbudet med efterfrågan på BPH. Ökning av antalet tillgängliga BPH-tillfällen kan ske genom att öka antalet arrangörer och/eller öka antalet BPH-tillfällen per arrangör/funktionär.
 • Öka förståelsen för redovisningen av BPH.
 • Ge ekonomiskt och personellt stöd till SKK-anslutna klubbar som arrangerar uppfödarmöten och mentalitetskonferenser.
 • Genomföra en BPH-konferens under 2024 för beskrivare respektive testledare och en under 2025.
 • Anordna regionala funktionärsträffar för BPH-funktionärer och medlemmar under 2025.
 • Genom kommunikationsinsatser höja uppfödares och hundägares kunskap om hundars mentalitet. I samverkan med kansliet samt UpK.
 • När 200 hundar av en viss ras har genomfört en BPH-beskrivning upprättar SKK en så kallad 200-analys. SKK har som målsättning att 200-analyser inom BPH ska tas fram för upp till tio raser per år.
 • Utveckling av mentalindex för fler raser.
 • Att under en dag i samband med avelskonferensen hålla en årlig träff för speciellt insatta personer i hundens mentalitet (mentalpoolen).
 • Ta fram ett uppdaterat mål för hur stor andel av registrerade hundar som blir beskrivna med stöd av BPH eller MH.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Kommittén för hundars mentalitet

  Här hittar du protokollen från Kommittén för hundars mentalitets möten från 2021 fram till idag.

  Läs mer