Nationella dopingkommissionen

Svenska Kennelklubben har tillsammans med två andra förbund bildat en kommission för att motverka att hundar utsätts för doping och annan otillbörlig påverkan.

Siberian husky springer genom snö

Tillsammans har Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund (SHCF), och Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) bildat en nationell dopingkommission, NatDopK, som arbetar med frågor kring dopning, operativa ingrepp och andra åtgärder som otillbörligt kan påverka en hunds prestationsförmåga, beteende eller exteriör.

NatDopK arbetar för att regelverk inom respektive organisation överensstämmer med aktuell lagstiftning och ligger i linje med de etiska aspekter som kan finnas. En samordning har skett av respektive organisations regelverk mot doping av hund: Nationellt dopingreglemente för hund. Kommissionen följer även upp nya läkemedel på marknaden, forskningsrön, mm, samt tar beslut avseende karenstider.

Utgångspunkt och högsta prioritet i kommissionens arbete är djurskyddsaspekten, där information om gällande regler är viktigt.

Dopingprovtagning

Varje organisation beslutar själva om dopingprovtagning inom deras olika verksamhetsområden, och sköter sedan utförande och efterföljande hantering.

Ansökan om dispens

Vid ansökan om dispens från Nationellt dopingreglemente för hund hanteras handläggning av via Svenska Kennelklubben även för SHCF och SDSF räkning.


Arbetsordning

Arbetsordning för Nationell Dopingkommission för hund 2024-2025.

I arbetet mot doping av hund har Svenska Kennelklubben (SKK), Svenska Hundkapplöpningens Centralförbund (SHCF) och Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) (nedan kallade organisationerna) samordnat sina verksamheter i en ”Nationell Dopingkommission”.

Kommissionen ansvarar för att utforma en gemensam syn på vad som kan betraktas som doping av hund. Vidare ska kommissionen, med beaktande av krav från respektive organisation och dess internationella organ, se till att tillämpning av regelverket ”Nationellt antidopingreglemente för hund” i möjligaste mån samordnas.

Kommissionen ska i sitt arbete mot doping av hund vid behov samråda med Jordbruksverket.

Till kommissionens resurser räknas de laboratorier som parterna tecknat avtal med.

Kommissionen består av högst sju ledamöter, varav respektive organisation väljer vardera en ledamot. Dessa ledamöter har rätt att utse ytterligare högst fyra ledamöter, och har därigenom möjlighet att förse kommissionen med adekvat kompetens inom exempelvis juridik, veterinärmedicin och farmaci, samt inom respektive organisations tävlingsverksamhet.

Ledamöterna utses för en tid av två år. SKK utser en ledamot som fungerar som kommissionens ordförande.

Kommissionen har också rätt att i sitt arbete konsultera externa experter.

Respektive organisation svarar för sin valda ledamots resekostnader samt eventuella andra kostnader. Respektive organisation svarar för vardera en tredjedel av kostnaderna för de av kommissionen utsedda ledamöterna och för eventuellt anlitade experter. Dock garanteras att Svenska Draghundsportförbundet ej kan komma att bestrida högre kostnader än 10 000 kronor vid utredningar och eventuella konsultationer.

Kommissionens sekretariat upprätthålls och bekostas av SKK.

Nationella dopingkommissionen ansvarar för att:

 • Se till att det ”Nationella antidopingreglemente för hund” överensstämmer med aktuell lagstiftning, såväl avseende de gemensamma delarna som avseende de delar som gäller för de enskilda organisationerna;
 • Kontinuerligt uppdatera ATC-förteckning med karenstider kopplat till Nationellt antidopingreglemente för hund;
 • Se till att reglementet och dess tillämpningar svarar mot de etiska krav som ställs av organisationerna och av samhället;
 • Fortlöpande hålla sig informerad om såväl nationell som internationell utveckling och forskning inom kommissionens arbetsområde;
 • Uppdatera reglementet och dess tillämpningar utifrån nya kunskaper och rön;
 • Verka för att respektive organisation tecknat avtal med laboratorier, som har att utföra analyser av tagna dopingprov;
 • Verka för rekrytering av dopingkontrollfunktionärer samt utbildning av dessa;
 • Utifrån inkomna analyssvar och/eller annat utredningsunderlag samt gällande reglemente göra en bedömning huruvida en hund, kan anses vara utsatt för otillbörlig påverkan eller inte;
 • Med fokus på djurskydd och etik sprida information om doping, och härigenom ge utövarna inom organisationernas olika verksamheter möjlighet att få kunskap om gällande antidopingreglemente och dess tillämpningar.
 • Bereda och handlägga ärenden som av organisation eller enskild förs till kommissionen

Handläggning och rapportering av inkomna analyssvar

Kommissionen ska skyndsamt handlägga ärenden där ett analyssvar inger misstanke om doping eller annan otillbörlig påverkan, och avrapportera kommissionens bedömning till berörd organisation.

Disciplinär respektive rättslig prövning

Respektive organisation svarar för prövning och eventuell disciplinär påföljd vid fall med konstaterad doping. Vid en eventuell disciplinär eller rättslig prövning svarar kommissionen endast i egenskap av expertorgan.

Ledamöter

Anders Eriksson, SKK, ordförande
Jonna Petersson, SHCF
Owe Johnson, SDSF
Bengt Pettersson, SKK
Jonas Bergdahl, SKK
Anna Björklund, veterinärmedicinskt sakkunnig, SKKs avdelning för avel och hälsa
Åke Hedhammar, veterinärmedicinskt sakkunnig

Susanna Hallgren, chef SKKs Tävlingsavdelning, adj

Adjungerade till kommissionen efter särskild kallelse

Elisabet Friede, apotekare

Sekreterare

Brith Andersson, SKKs kansli

Kontakta Nationella Dopingkommissionen

E-post: bran@skk.se

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Nationella dopingkommissionen

  Här hittar du protokollen från Nationella dopingkommissionens möten från 2021 fram till idag.

  Läs mer
 • Hund och doping

  Att medicinera din hund inför en tävling eller vid träning under tävlingsmässiga förhållanden är förbjudet och klassas som doping. Det kan finnas karenstider för vissa substanser och en del fysiska behandlingar vid träning samt tävling. Och du måste känna till det. Här får du veta mer.

  Läs mer