Lagar och föreskrifter

All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Alla hundägare ska även känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar.

dvärgpinscher nosar på en lagbok

5 lagar och föreskrifter du som uppfödare måste följa

  1. Djurskyddslagen sätter ramarna för hur man får hålla och använda djur i Sverige.
  2. Jordbruksverkets föreskrifter anger vad som gäller för avel och för hållande av hund. Det är Jordbruksverket som utarbetar mer detaljerade regler utifrån Djurskyddslagen och ser till att lagen efterlevs.
  3. Lagen om tillsyn av hundar och katter gäller alla hundägare och självklart också dig som föder upp hundar.
  4. Konsumentköplagen reglerar vilka skyldigheter du som uppfödare har gentemot köparen när du säljer en hund.
  5. Köplagen gäller när en uppfödare säljer en hund till en annan uppfödare. 

Djurskyddslagen

Alla hundägare måste följa de lagar som gäller för djurhållning generellt. I andra kapitlets första paragraf i djurskyddslagen (2018:1192) står följande: ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” I samma kapitels 11 paragraf slås fast att "Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman."

Jordbruksverkets föreskrifter

Det är den statliga myndigheten Jordbruksverket som utarbetar mer detaljerade regler och ser till att djurskyddslagen efterlevs. Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hållande av hund och katt, SJVFS 2020:8 L 102, trädde i kraft den 15 juni 2020. För dig som uppfödare är det viktigt att känna till vilka regler som gäller för hur du ska ta hand om dina hundar på bästa sätt.

Läs föreskrifterna i sin helhet (pdf)

Föreskrifterna lägger stor vikt vid hundars välfärd och att den som håller hundar ska ha tillräcklig kompetens. Självklart ska alla som har och föder upp hundar veta vad de behöver för att må bra! Från och med januari 2022 finns ett krav på dokumenterad kunskap för den som bedriver så kallad tillståndståndspliktig verksamhet. En av de utbildningar som anses lämplig är SKKs uppfödarutbildning. Den arrangeras både i studiecirkelform och som distansutbildning.

Föreskrifterna slår fast att hundars grundläggande behov ska tillgodoses. De ska hållas och skötas så att deras behov av social kontakt, mental stimulans, rörelse, vila och värme respektive kyla tillgodoses. Det innebär till exempel att hundar varje dag ska ha fysisk och social kontakt med människor och om det finns förutsättningar, också med andra hundar. Varje hund ska dagligen få utlopp för sitt rörelsebehov och ges möjlighet till mental stimulans som är anpassad efter individens förutsättningar och specifika behov. Mental stimulans kan innefatta att hunden får använda sitt luktsinne på olika sätt, att den får jaga, leka, valla, apportera eller har möjlighet att hålla uppsikt och följa det som händer i omgivningen.

Hundar ska skötas väl. Tillsynen ska vara noggrann och så grundlig att du upptäcker missförhållanden och avvikande beteende hos dem. Skulle så vara fallet har du ansvar för att vidta de åtgärder som fordras för att komma till rätta med problemen. Det betyder till bland annat att du ska ta den hund som behöver till veterinär.

Pälsar ska vara rena och tovor, eller annat som påverkar hundens välfärd negativt, ska förebyggas och åtgärdas. Alla hundar ska få sin klor omskötta och tandhälsan ska vara god. Fodret ska vara näringsriktigt och hålla hundarna i ett lagom hull, det vill säga varken för magra eller feta.

Alla hundar ska rastas utomhus dagligen. Om hundarna hålls i rastgård ska de varje dag få en promenad på annan plats. Om de bor inomhus och inte har fri tillgång till utomhusutrymme ska de rasts regelbundet (minst var sjätte timme, unga och gamla hundar oftare) utifrån deras rörelsebehov, ålder och hälsotillstånd.

Tänk på att endast hundar som är lämpade för ständig utomhusvistelse får hållas utomhus dygnet runt vintertid. Liggplatser ska vara torra och rena, kojor väl isolerade, ventilerade, skydda mot blåst, sol och nederbörd och konstruerade så att hundarna utan svårighet kan upprätthålla värmebalansen. 

De hundar som trivs tillsammans får hållas i par eller grupp. Föreskrifterna anger minimimått för utomhusutrymmen. För de hundar som har tillgång både till utomhus-och inomhusutrymme gäller att minst ett av utrymmena ska uppfylla minimimåtten.

Förvaringsutrymmen inomhus, såsom hundstallar, beskrivs utförligt i föreskrifterna. Ta del av måttangivelser, regler för maximala ammoniak- och koldioxidhalter, anvisningar för hygien och övriga miljöaspekter. Siktbarriärer ska finnas så att en hund kan vara ifred från andra hundar.

Tikar som ska föda och tikar med valpar ska ha möjlighet till avskildhet, lugn och ro. En tik med valpar ska ha tillgång till en liggplats som är oåtkomlig för valparna. Föreskrifterna har minimimått också för de utrymme tiken med valpar vistas på.

Föreskrifterna innehåller ett kapitel om avel. Den grundläggande förutsättningen för avel är att föräldradjuren har lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga egenskaper och dessa egenskaper får inte riskera påverka negativt varken föräldradjurens eller avkommornas hälsa och välfärd. Vidare ska föräldradjuren vara i god fysisk och psykisk hälsa inför parningen.

Den grundläggande principen är att hundar inte ska hållas i bur eller uppbundna. Undantag kan göras i vissa fall. En hund som ordinerats burvila av veterinär av veterinärmedicinska skäl får vistas på mindre yta än föreskrifterna generellt anger. Under resor, träning, tävling och utbildning gäller också detta undantag. Vid skötsel, sårvård etc får en hund hållas uppbunden.

En förutsättning för att ovan nämnda undantag är att hunden hålls under uppsikt, att miljön är god och hunden har det bekvämt – och att det är en tillfällig åtgärd. 

Grundläggande bestämmelser hittar du också i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Glöm inte SKKs grundregler

Observera att Svenska Kennelklubbens grundregler, som alla medlemmar i organisationen ska följa, i vissa fall har mer skärpta skrivningar än föreskrifterna, exempelvis ifråga om tikars vila mellan valpkullar, användning av DNA-testade avelsdjur och ålder vid leverans av valpar.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

§ 6 strikt hundägaransvar: Om din hund skadar en annan hund, en människa eller sak är du ersättningsskyldig. Ersättning utgår då från ansvarsdelen i din hemförsäkring. En del bolag anser dock att om man har kennelnamn är man näringsidkare. Då ersätter de inte på hemförsäkring, utan då måste du ha en företagsförsäkring. Glöm inte att ta reda på vad din hemförsäkring täcker.

Läs mer om Lagen om tillsyn över hundar och katter

Konsumentköplagen

Konsumentköp är ett köp som är särskilt reglerat i konsumentköplagen för att ta tillvara konsumentens rätt gentemot den näringsidkande säljaren. Konsumentköplagen är en tvingande lagstiftning, det vill säga den innehåller bestämmelser som inte kan frångås genom avtal mellan parterna.

Om ett avtal innehåller överenskommelser som strider mot lagstiftningen kan köparen vid en tvist stödja sig på lagen även om avtalet skulle säga något annat.

En hund, valp eller vuxen, är i lagens ögon att betrakta som vilken vara som helst. Det innebär att de lagar och regler som skyddar en konsument vid köp av en bil hos en bilhandlare eller ett kylskåp i vitvaruaffären också gäller vid försäljning och köp av en hund från en uppfödare. En uppfödare räknas som regel som näringsidkare oavsett om hunduppfödningen bedrivs som yrkes- eller hobbyverksamhet (vid sidan av det ordinarie arbetet).

Lagligt sett är därför uppfödaren jämställd med bilhandlaren eller affärsinnehavaren och har samma skyldigheter gentemot köparen. När en vanlig konsument köper något av en näringsidkare kallas det för ett konsumentköp. Det gäller alltså även när det är fråga om en hund.

Säljaren ansvarar för fel som fanns vid leverans men som visar sig först senare, så kallat dolt fel. Enligt konsumentköplagen är fel som uppträder inom sex månader efter leverans att betrakta som dolda fel, det vill säga de är ett säljaransvar, såvida inte säljaren kan bevisa annat. (Det är säljaren som ska bevisa att felet inte förelåg vid leveransen.) Efter sex månader är det köparens sak att bevisa att felet förelåg vid leveransen.

En köpare som vill ha rätt till kompensation för ett fel, är skyldig att reklamera felet till uppfödaren. Detta ska göras inom två månader från det att felet upptäckts. Ett fel som upptäcks senare än tre år från det att hunden levererades kan inte reklameras. Säljarens ansvar begränsas således till de tre första åren efter leverans.

Köplagen

Köplagen reglerar köp mellan näringsidkare. Köplagen är inte en tvingande lagstiftning, det vill säga man kan friskriva sig från ansvar. När en uppfödare säljer till en annan uppfödare anses det vara två jämbördiga parter som handlar med varandra och då gäller köplagen.