Breed Specific Instructions, BSI

Dokumentet Breed Specific Instructions, BSI, identifierar riskområden för överdrifter när det gäller exteriör och mentalitet och ska både förebygga och motverka redan uppkomna problem. Målet är att öka exteriördomares, uppfödares och hanhundsägares medvetenhet om exteriöra och mentala överdrifter och dess påverkan på våra hundars välfärd.

BSI, Breed Specific Instructions, (tidigare kallad SRD, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar), har tillämpats vid utställningar i Sverige sedan 2009 och är sedan 2014 ett gemensamt dokument för de nordiska kennelklubbarna.

Dokumentet tar upp riskområden för överdrifter när det gäller exteriör och mentalitet och gäller alla raser. BSI ska både förebygga och motverka redan uppkomna problem. Knappt 40 raser har listats som man ska ha extra fokus på när det gäller överdrifter.

Uppfödare har liksom exteriördomare och ras- och specialklubbar ett gemensamt ansvar för att bevara de olika hundrasernas typiska särdrag inom rasstandardens ramar. Dessa får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa och välfärd.

Generellt för alla hundar:

  • Alla hundar ska ha en mentalitet som tillåter att de fungerar i det moderna samhället.
  • Alla hundar ska ha sunda klara ögon utan tecken på irritation.
  • Alla hundar ska kunna andas obesvärat, även under rörelse. Ansträngd andning är fel hos både små och stora raser.
  • Alla hundar ska ha friska tänder och ett väl fungerande bett i enlighet med rasens standard.
  • Inga hundar ska vara överviktiga/feta eller avmagrade. Alla hundar ska ha god muskelkondition.
  • Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation.
  • Alla hundar ska kunna röra sig utan ansträngning och besvär på ett rastypiskt sätt och visa det tillräckligt vid bedömning.