Mentalindex – vad är det?

Mentalindex är ett uträknat avelsvärde på vad en specifik hund kan förväntas nedärva till sina avkommor avseende olika mentala egenskaper. Här kan du läsa om hur vi på SKK arbetar med mentalindex för olika raser.

Valp ligger i gräset och tuggar på en leksak
Foto: Donald Isaksson

Hundars beteende varierar både inom ras och mellan raser. Vissa gillar främmande människor, är orädda och lekfulla. Andra är mer allvarliga eller försiktiga och behöver tid på sig för att släppa in någon i bekantskapskretsen. Att bättre kunna förutse vilka beteendeegenskaper en valpkull förväntas få är något som många önskar. Mentalindex är till stor hjälp för att avgöra om valparna i den planerade kullen kan förväntas bli mer eller mindre sociala, trygga, hotfulla eller lekfulla än medelhunden i rasen!

Vad menas med Mentalindex?

Mentalindex är ett uträknat avelsvärde på vad en specifik hund kan förväntas nedärva till sina avkommor avseende olika mentala egenskaper. Avelsvärden används för att jämföra och kombinera föräldradjur som har goda förutsättningar att få avkommor med de mentala egenskaper som önskas.

Mentalindex ger en vägledning om vilket utfall man kan förvänta sig för de egenskaper som mentalindexet omfattar. Mentalindex kan användas både för att förändra en ras eller en uppfödnings egenskaper när det behövs, men också för att säkerställa att befintliga egenskaper bevaras som de är.

Mentalindex – ett pågående projekt

Sedan några år pågår inom SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, ett projekt för införande av mentalindex baserat på BPH eller MH.

KHM jobbar tillsammans med forskare och de aktuella ras- och specialklubbarna med att definiera viktiga egenskaper för rasen och ta fram avelsvärden för dem. Inledningsvis presenteras avelsvärdena på respektive rasklubbs webbplats men planen är att de i framtiden ska finnas på skk.se. Först ut att få mentalindex baserat på BPH var rhodesian ridgeback och näst på tur var perro de agua español. Projektet fortsätter med fler raser.

Öka sannolikheten för önskade egenskaper

Beteendeegenskaper tillhör den typ av egenskaper som inte styrs av ett enskilt arvsanlag utan påverkas av många gener som tillsammans bidrar till vilket beteende hunden visar.

Utöver arvet från föräldrarna påverkas hundarnas beteende också av den miljö den lever i. Det kan t ex handla om hur tiken tar hand som sina valpar, hur mycket hundarna tränas och motioneras, vilken relation hundarna har till sina ägare osv.

Tyvärr är det därför sällan så enkelt som att hundarna med de ”bästa” egenskaperna per automatik nedärver dessa till sina avkommor. Om de önskvärda egenskaperna finns hos många hundar i stamtavlan är det dock större sannolikhet att dessa egenskaper nedärvs till avkomman. Därför bör man som uppfödare, eller valpköpare, studera både avelsdjurens egenskaper och släktingars, till exempel föräldrar, syskon och tidigare avkommors, egenskaper. Och det är precis det som mentalindex hjälper till med på ett systematiskt och korrekt sätt. 

Mentalbeskrivningar ger underlaget

Hur vet man då vilka mentala egenskaper en hund har? Genom resultat från mentalbeskrivningarna BPH och MH finns goda möjligheter att på ett objektivt sätt studera och diskutera hundars mentala egenskaper. Det är också dessa resultat som används för att ta fram mentalindex. Ju fler hundar inom en ras som deltagit desto säkrare blir informationen och underlaget.