RAS - avelsrekommendationer för din ras

Varje hundras som det bedrivs avel på i Sverige idag har en rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är framtagen av rasklubben/specialklubben i samarbete med SKKs avelskommitté.

Tik och valp

I RAS kan du läsa vilka rekommendationer som finns för avelsdjur i just din ras. Det kan till exempel handla om hälsoundersökningar, mentalbeskrivningar, högsta rekommenderade inavelsgrad eller maximalt antal valpkullar för varje avelsdjur.

Målet är att de hundar som föds upp inom SKK ska vara friska, sunda och funktionella ur alla aspekter. Rekommendationerna i RAS utgår från en nulägesanalys och målbeskrivning för rasen inom flera olika områden. Tanken är att RAS-dokumentet primärt ska fungera som stöd och vägledning för dig som uppfödare men dokumentet fungerar även som konsumentupplysning för den som går i hundköpartankar. Att läsa igenom den rasspecifika avelsstrategin kan ge en god bild av den aktuella situationen i din ras vad gäller allt från hälsa och genetisk variation till mentalitet, funktion och exteriör.  

Var hittar jag avelsstrategin för min ras?

RAS för din hundras hittar du i Hundrasguiden, där den ligger som ett dokument  för den rasen. Om du har frågor och funderingar kring innehållet i RAS, ta kontakt med avelsfunktionärerna i din rasklubb/specialklubb. Det går också bra att kontakta någon i klubbens styrelse om det inte finns någon särskilt utsedd kontaktperson för just avelsfrågor.

Hundrasguiden