Lagen om tillsyn över hundar

Att vara hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara hunden som ska må bra och bli väl omhändertagen, det finns krav från samhället också. De sociala förpliktelserna framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter.

tillsynslagen

Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter trädde i kraft den 1 januari 2008. Denna lag förtydligades genom Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter vilken utfärdades 2022-04-10 och publicerades 2022-04-15. Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Hundar ska vara id-märkta och alla ägare har en skyldighet att registrera sig som hundägare i Jordbruksverkets register.

Att hålla hund

Vad som är avsevärd olägenhet kan vara svårt att definiera; hundar som skäller, som jagar cyklister och joggare med mera, kan anses som störande. Bedömningen kan variera från kommun till kommun varför det är svårt att exakt definiera avsevärd olägenhet.

Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund får länsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Förelägganden och förbud får förenas med vite. Länsstyrelsen får också besluta att en hund ska omhändertas.

Länsstyrelsen får meddela förbud att ha hand om hund för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund. Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare. Den som bryter mot ett hundförbud kan dömas för överträdelse till böter eller fängelse i högst ett år.

Lös hund

En lös hund som befinner sig på område där lantbruksdjur finns får infångas och om inte det går och det är nödvändigt för att förhindra skada på djuren dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren. Detsamma gäller om en hund springer lös i ett område där det finns vilt. Då får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne alternativt polismyndigheten ta hand om hunden. Kan inte hunden tas om hand får länsstyrelsen avliva hunden om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Kostnaden för omhändertagande ska betalas av ägaren eller innehavaren.

1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till och med 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad.

Ovanstående innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud, det är t ex vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser. Information om detta framgår av kommunens regler som varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller är det lämpligt att du kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor eller vistas för att få information om vad som föreskrivs i just denna kommun.

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare.

Strikt ansvar gäller

Hundägaren eller den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Man har dock rätt att kräva tillbaka pengarna från den som egentligen och bevisligen orsakat skadan. Det strikta ansvaret gäller även om ex en annan lös hund kommer in i din trädgård, oavsett staket, din hund är bunden etc. Blir den andra hunden skadad är du som ägare skadeståndsansvarig, trots att den andra hunden inte har på din tomt att göra.

Detta ansvar kan dock jämkas eftersom även den andra hundägaren har strikt ansvar och därmed borde ses som medvållande. Kontrollera att din hemförsäkring även innehåller en ansvarsförsäkring, det kan annars bli mycket dyrt om din hund ställer till med något.