Att lösa tvister

Det händer att det uppstår tvister om avtal. Kanske upplever du som uppfödare att din fodervärd bryter mot avtalet, eller är det så att din valpköpare kräver ersättning för något du inte känner är din skyldighet att betala för.

Att lösa en tvist via myndighet

Vi har samlat informtion om hur man löser tvister via berörda myndigheter, som är ett måste när man ingått i ett juridiskt avtal med varandra och helt enkelt inte kommer överrens.

Uppstår en tvist om ett avtal kan man vända sig till allmän domstol för att avgöra ärendet. Tingsrätten är första instans att döma så kallade tvistemål. Det kan gälla alla slags dispyter kring avtal, både muntliga och skriftliga. I hundsammanhang kan det exempelvis gälla en talan om att få laglig rätt att återta en foderhund eller att kräva betalning av en köpeskilling. Önskar man häva ett avtal, eller anser man att ens motpart har brutit mot ett avtal måste man vända sig till allmän domstol om man inte själva kan hitta en lösning. Man kan nämligen aldrig ensidigt häva ett avtal eller ändra avtalsvillkor.

Hur gör man?

Vill man låta allmän domstol lösa tvisten skickar man en stämningsansökan till tingsrätten där ens motpart bor. Blankett för detta finns på Sveriges Domstolars hemsida. På hemsidan kan du även söka efter rätt domstol. 

Tvist om pengar – Sveriges Domstolar

 

Ansökan om betalningsföreläggande

Om någon är skyldig dig pengar kan du vända dig till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande. 

Om du tror att personen i fråga har invändningar mot skulden ska du istället vända dig direkt till tingsrätten.

Handräckning

Handräckning beslutas av Kronofogdemyndigheten för att fastställa att någon har en skyldighet att göra något, exempelvis överlämna en hund eller stamtavla. Handräckning kan aldrig beslutas för en ekonomisk fordran, i sådana fall används istället betalningsföreläggande.

Den som ansöker om handräckning kan även begära Kronofogdens hjälp med att verkställa det som begärs, exempelvis att hämta den hund eller stamtavla som ansökan avser (verkställighet). Det finns två typer av handräckning, vanlig handräckning och särskild handräckning.

Du har ett krav mot någon – Kronofogden

 

ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Ett beslut från ARN är en rekommendation om hur tvisten ska lösas.

Allmänna reklamationsnämnden 

Tvister inom EU

Som uppfödare eller valpköpare händer det att man handlar med personer i ett annat land. Hamnar man i tvist finns det några förenklade förfaranden i det fall att ens motpart är boende i ett EU-land. 

Vid krav på en obestridd penningskuld gentemot person med hemvist i ett annat EU-land (inte Danmark) kan man ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande. (Detta kan jämföras med den svenska varianten, då man till Kronofogden ansöker om betalningsföreläggande.).

Det europeiska småmålsförfarandet syftar till förenklade, skyndsamma och kostnadseffektiva prövningar av tvister om mindre värden i gränsöverskridande mål. (Detta kan jämföras med förenklade tvistemål i tingsrätt.)

För utförlig information om förfarandet, se

Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande – Sveriges riksdag
EU:s småmålsförfarande och betalningsföreläggande – Your Europe
Du vill få betalt från någon i annat EU-land – Kronofogden

 

Konsument Europa

Konsument Europa är en fristående enhet på Konsumentverket som hjälper konsumenter som hamnat i tvist med en näringsidkare i ett annat EU-land. 

För utförlig information om förfarandet, se www.konsumenteuropa.se.