Lathund för BPH-arrangörer

Intresset för Svenska Kennelklubbens Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, fortsätter att växa och antalet arrangörer ökar. Här kan du läsa om vilka krav som ställs på dig som redan idag arrangerar BPH eller funderar på att göra det i framtiden.

Varför bli arrangör?

Som arrangör av BPH har du möjlighet att bidra till en sundare hundavel och ett ökat hänsynstagande till mentalitet i avelsarbetet. En viktig uppgift som samtidigt är rolig, lärorik, intressant och stimulerande.

BPH är framtaget i första hand för att uppfödare och rasklubbar ska få ett verktyg att utvärdera mentaliteten inom sin ras och då speciellt beteenden som är relevanta för alla raser i vardagslivet och samhället. Ett utmärkt sätt att dokumentera rasens mentalitet  i arbetet med den rasspecifika avelsstrategin. För den enskilde hundägaren kan den ge värdefulla upplysningar, till exempel om vad man kanske kan förvänta sig i vissa oförutsedda situationer av sin hund. Kanske att vissa förebyggande åtgärder kan vara lämpliga!

Lathund för arrangörer

Här kan du se du se vilka krav som ställs på blivande beskrivare, testledare och figuranter. Du kan också se vilka krav som ställs på dig som arrangör när det gäller BPH-banan och miljön runt den, arvoden, avtal, administration etc.

 • Stort hundkunnande och erfarenhet av att tolka och läsa hundars beteende.  Din ansökan ska innehålla hund-CV (meritförteckning över ditt hundkunnande).
 • Tillgång till och vana av dator, internet och mejl.
 • Möjlighet att avsätta tid till självstudier, till exempel av beskrivningar/studier av hundar via datorn före kursstart.
 • Möjlighet och avsikt att beskriva minst 25 hundar inom BPH per år, gärna betydligt fler.
 • Möjlighet att delta vid samtliga utbildningstillfällen, 3 veckoslut fredag–söndag.
  God social kompetens.
 • Medlemskap i klubb inom SKK-organisationen.
 • Möjlighet att delta vid ett praktiskt kurstillfälle (fre-sön).
 • Tillgång till och vana av dator, internet och mejl.
 • Erfarenhet av att leda en grupp/er och stor vana att hantera hundar. Bifoga meritförteckning till en ev. ansökan.
 • Möjlighet att avsätta tid till självstudier, till exempel av beskrivningar/studier av hundar via datorn före kursstart.
 • Möjlighet och avsikt att agera som testledare vid BPH för minst 25 hundar per år, gärna betydligt fler.
 • God social kompetens.
 • Medlemskap i klubb inom SKK-organisationen.
 • Förmåga att hantera och läsa hundar på ett bra sätt
 • Medlemskap i klubb inom SKK-organisationen

Det åligger dig som arrangör att svara för att tjänstgörande BPH-figurant besitter de kunskaper som han eller hon behöver för att fullfölja sin uppgift.

Minimiålder för BPH-funktionärer är 18 år.  

 • 2 st beskrivare
 • 2 st testledare
 • 2–3 st figuranter

SKK/KHM har beslutat om följande minimiarvoden:

 • beskrivare 750 kr
 • testledare 600 kr
 • figurant 250 kr

Det står dig som arrangör fritt att betala ut högre ersättning.

Som arrangör svarar du för utbildningskostnader av dina funktionärer samt tillhandahåller läsplattor för inrapportering av BPH-resultat. Avtal bör skrivas med beskrivare och testledare avseende tjänstgöringskrav och läsplattor.

Som arrangör ska du kunna arrangera BPH årligen så att varje beskrivare och testledare uppfyller kvalitetssäkringskraven om minst 25 hundar per år.

Det är viktigt med god ”personalvård” för att behålla utbildade funktionärer – det är kostsamt att utbilda nya funktionärer. Du som arrangör svarar för lämplig kompetensutveckling av dina funktionärer.

 • BPH-banan ska ligga ostört, så att beskrivningen kan genomföras utan störande inslag för hundarna.
 • Det ska finnas möjlighet och tillstånd att skjuta med 9 mm startpistol..
 • Det ska finnas möjlighet att förvara materiel i förråd i nära anslutning till banan (plastunderlagen till moment 7 bör kunna förvaras utomhus vid banan, de är otympliga att bära ut vid varje tillfälle.)
 • Terrängen ska vara plan, typ träningsplan, väldränerad och med en storlek av cirka 100 x 100 meter.
 • Det är tillåtet att lägga banan i inomhushall vintertid (skott utomhus) för att kunna förlänga säsongen om möjlighet finns.

Det bör finnas en klubbstuga eller motsvarande i närheten av banan.

 • Alla BPH ska offentliggöras på arrangörens webbplats som ska vara länkad till www.skk.se/bph
 • PM/deltagarlistor ska vara funktionärer/deltagare tillhanda senast 14 dagar före BPH.
 • Det ska finnas enkel, tydlig information på webbplatsen för att minska antalet frågor.
 • Det ska finnas tydlig information på webbplatsen och i PM om kontaktuppgifter till en person som är tillgänglig för att svara på frågor.

Det står varje arrangör fritt att besluta om anmälningsavgiften beroende på omkostnader. Om du som arrangör tar ut en anmälningsavgift som genererar en vinst föreslår SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, att överskottet återinvesteras i verksamheten.

SKKs kollektiva klubbförsäkring gäller vid BPH som arrangeras av klubb inom SKK-organisationen. Undantaget från detta är BPH som arrangeras av Svenska Brukshundklubben, då SBK har egen försäkring. Privata arrangörer uppmanas att teckna egen försäkring.

SKKs kontaktperson för BPH

Helena Frögeli

Telefon: 08-795 31 15
E-post: helena.frogeli@skk.se

Relaterade sidor

 • BPH-funktionär

  Inom BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, finns tre funktionärsgrupper: beskrivare, testledare och figuranter. Som BPH-funktionär har du en nyckelroll i utvärderingen av våra hundrasers mentalitet, ett arbete som i förlängningen bidrar till en sundare hundavel och ett ökat hänsynstagande till mentalitet i avelsarbetet.

  Läs mer
 • Dokument för BPH-funktionärer

  Här finner du som är arrangör av Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund eller fungerar som BPH-funktionär den handfull dokument som ligger till grund för ditt arbete.

  Läs mer
 • BPH-app

  BPH-appen är utvecklad av Svenska Kennelklubben, SKK, för att underlätta resultatregistreringen vid Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund, BPH. Med appen kan behöriga användare ladda ned data från SKKs hunddatabas, registrera resultat under beskrivningen samt digitalt ladda upp resultatet från den färdiga beskrivningen till SKK.

  Läs mer