Utvärdering av hälsoprogram

För att klubbarna ska kunna skaffa sig en bild av om hälsoprogrammet ligger på rätt nivå, om det har någon effekt och om resultatet bedöms motivera den ekonomiska och arbetsmässiga insatsen har Svenska Kennelklubben, SKK, tagit fram mallar och exempel på utvärderingar.

Genetiska hälsoprogram är initierade av specialklubben och/eller rasklubben. Flera av hälsoprogrammen har pågått under många år, kanske utan att någon egentlig utvärdering har gjorts.

SKKs förhoppning är att anvisningarna tillsammans med exemplen kan vara till hjälp för klubbarnas framtida utvärderingar. Det kan till exempel vara lämpligt att utvärdera en ras hälsoprogram inför en revidering av den rasspecifika avelsstrategin (RAS). Anvisningarna kan användas för såväl SKKs hälsoprogram som för klubbens egna avelsrekommendationer. Kontakta gärna SKKs Avdelning för avel och hälsa för mer information.

Relaterade dokument

Relaterade sidor

  • Ansökan om hälsoprogram

    Nedanstående information avser de av SKK organiserade hälsoprogrammen. SKKs Avelskommitté föreslår dock special- och rasklubbar att överväga att istället för centrala hälsoprogram ha egna, väl motiverade, rekommendationer för undersökningar och vilka avelsbeslut som bör fattas utifrån resultaten.

    Läs mer