Lathund för ökad genetisk variation

Den lathund avseende projekt för ökad genetisk variation som tagits fram av SKKs avelskommitté är tänkt som stöd och vägledning för ras- och specialklubbar i planeringen av projekt för ökad genetisk variation.

Inom en del raser, där brist på genetisk variation och/eller utbredda hälsoproblem gör det svårt eller omöjligt att nå de avelsmål man önskar, kan tillskott av genetisk variation vara nödvändigt för ett långsiktigt hållbart avelsarbete. Det finns olika tillvägagångssätt för att, under kontrollerade och väl planerade former, öka genetisk variation i en ras.

Mycket begränsad variation i många raser

Många av våra hundraser utgörs av små populationer och i vissa fall kan tillskott av genetisk variation vara nödvändigt för ett långsiktigt hållbart avelsarbete. Molekylärgenetiska studier av våra hundars arvsmassa visar på mycket begränsad genetisk variation inom många raser. Metoder för att öka den genetiska variationen är således något vi kommer att behöva nyttja i ökad omfattning framöver. Detta är en slutsats även flera rasklubbar har landat i och till SKKs avelskommitté inkommer allt fler förfrågningar om hjälp och stöd med planering och genomförande av exempelvis inkorsningsprojekt.

Flera sätt att öka den genetiska variationen

Det finns olika tillvägagångssätt för att, under kontrollerade och väl planerade former, öka genetisk variation i en ras; såsom dispensregistrering, sammanslagning av närbesläktade raser, inkorsning och öppen stambok. Vilket tillvägagångssätt som passar bäst beror på rasens situation och förutsättningar.

Hitta stöd och vägledning i lathunden

I lathunden nedan ges en beskrivning av olika möjligheter för att öka den genetiska variationen i en ras och förslag till upplägg för genomförandet. Lathunden är tänkt som stöd och vägledning för ras- och specialklubbar i planeringen av projekt för ökad genetisk variation. I slutet av lathunden finns riktlinjer för vad en ansökan om korsningsprojekt, i stora drag, bör innehålla.

Korsningsprojekt är långsiktiga

Ett korsningsprojekt är ett långsiktigt projekt som kräver planering, samarbete, uthållighet och inte minst engagerade uppfödare som är villiga att genomföra korsparningarna samt valpköpare som är beredda att ta hand om och utvärdera avkommorna.

God samverkan viktigt för slutresultatet

För ett lyckat projekt är det är viktigt med god samverkan mellan uppfödare, hanhundsägare och rasklubbar för de aktuella raserna. En vanlig fallgrop är att det genetiska bidraget till rasen som helhet i slutändan blir litet, då endast någon enstaka inkorsning görs, avkommorna inte följs upp tillräckligt och framförallt inte används vidare i avel i någon större utsträckning.