Riktlinjer för ras- och specialklubb

Här kan du läsa om de riktlinjer som finns för specialklubbens och rasklubbens avelsarbete.

Allmänt om förutsättningarna

 • Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 • RAS är en handlingsplan för aveln inom en ras och en tillämpning av SKKs Avelspolicy.
 • RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslagen.
 • SKKs grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKKs riktlinjer. Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.
 • Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.

Specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor

Specialklubbens/rasklubbens styrelse utser en kommitté/arbetsgrupp med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS). Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och ska ha en arbetsbeskrivning med utgångspunkt i stadgar, SKKs riktlinjer för specialklubbens/rasklubbens arbete med avelsfrågor och Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer. Detta innebär en pedagogisk uppgift när det gäller att förmedla SKKs grundläggande värderingar, kunskap om avel och uppfödning och innebörden i grundreglerna.

Arbetsbeskrivningen ska ha tydlig struktur, som underlättar det fortlöpande arbetet och vid byte av funktionärer.

Utvecklingen och uppföljningen av de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är grundläggande för arbetet med avelsfrågorna i special-/rasklubben. 

Specialklubbens/rasklubbens organ för avelsfrågor ska:

 • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som webbsida och klubbtidning.
 • Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor, till exempel genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll och övriga information.
 • Anordna avelskonferenser i de fall klubben har möjlighet att ansöka om bidrag (se regler för ansökan om bidrag).
 • Skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation: rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och jaktduglighet samt exteriör – och i arbetet använda SKK Avelsdata eller annan programvara.
 • Fortlöpande studera rasens utveckling såväl nationellt som internationellt samt redogöra för denna utveckling genom de årliga utvärderingarna av RAS.
 • Ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring bland medlemmarna innan gällande version löper ut, vilket normalt sker var femte år. Efter styrelsebeslut skickas den nya versionen av RAS till SKKs avelskommitté med förslag om att den fastställs.
 • Ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS.
 • Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer.
 • I samband med fullmäktige/årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS (§7, moment 3, punkt 8).