Årlig utvärdering av RAS

Denna lathund kan fungera som vägledning i arbetet med den årliga utvärderingen av RAS-dokumentet.

Enligt typstadgar för specialklubb respektive rasklubb inom SKK-organisationen ska redogörelse för arbetet med avelsfrågor finnas som en punkt på dagordningen vid klubbmöte/årsmöte.

Specialklubbens/rasklubbens organ för avelsfrågor ska årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat RAS och verksamhetsberättelse med arbetsbeskrivning för avelsfunktionärer.

Utvärdering av RAS

Vid utvärderingen av RAS bör följande frågor vara vägledande:

  • Vilka källor har man använt sig av vid utvärderingen? Det kan till exempel vara SKK Avelsdata eller andra webbtjänster/databasprogram, publikationer av olika slag, enkätsammanställningar och så vidare.
  • Hur har utvecklingen under verksamhetsåret varit beträffande de mål som finns i RAS? Närmar man sig målen, har man uppnått dem eller har utvecklingen gått åt annat håll? Om möjligt: Kommentera/diskutera resultatet. Reflektera över om målen är rätt ställda. Redovisa eventuella åtgärder för hur man ska gå vidare för att nå målen.
  • Hur har efterlevnaden under verksamhetsåret varit när det gäller handlingsplaner/strategier för att nå målen? I vilken utsträckning har handlingsplaner/strategier genomförts? Om möjligt: Kommentera/diskutera resultatet. Reflektera över om strategierna är rimliga.
  • Har situationen förändrats i rasen sedan RAS skrevs? I så fall på vilket sätt? Det kan till exempel gälla nya hälsoproblem (rubrik Hälsa) eller att rasen tagits upp i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna SRD (rubrik Exteriör).

Kontakt angående RAS

Svenska Kennelklubbens avdelning för avel och hälsa.

Telefon: 08-795 31 15
E-post: 
helena.frogeli@skk.se