Delrevidering av RAS

I vissa fall kan det hända att delar av innehållet i ett RAS-dokument behöver revideras tidigare än efter fem år. Då kan rasklubben, genom sin specialklubb, ansöka om att göra en så kallad delrevidering.

Arbetet med revidering av RAS kan beräknas pågå under cirka ett år, vilket innebär att man efter fyra år bör påbörja reviderings- och förankringsarbetet i klubben. Men om det finns behov av en så kallad delrevidering, berättar vi här hur ni gör.  

Revidering under pågående giltighetsperiod

Delrevidering ska göras om yttre omständigheter har förändrats på ett sätt som påverkar mål och/eller handlingsplaner. Exempel på sådana yttre omständigheter kan vara:

  • förändringar i svensk lagstiftning, FCIs regelverk, rasstandard eller BSI
  • förändrad sjukdomsbild i rasen och tillgängliga DNA-test.
  • att ett hälsoprogram införs, förändras eller avslutas. Då ska RAS-dokumentet omgående delrevideras.

Det är viktigt att innehållet i RAS-dokumentet är aktuellt och korrekt.

Om behov av delrevidering uppstår ska berörda områden i RAS formuleras om och förändringarna motiveras. Efter godkännande av rasklubbens styrelse skickas förslaget på delrevidering in till specialklubben. När specialklubben godkänt den föreslagna ändringen sänds ansökan om delrevidering in till SKKs avelskommitté via kontaktuppgifterna nedan.

Telefon: 08-795 31 15
E-post: 
helena.frogeli@skk.se

SKK/AK är den kommitté som är ansvarig för delrevidering av RAS och för raser listade i BSI är även SKKs Exteriördomarkommitté involverad.

Om en delrevidering anses motiverad och korrekt formulerad fastställs den av avelskommittén och specialklubben får ett skriftligt utlåtande, som kan föras in i dokumentet som sista bilaga (ihop med det tidigare utlåtandet). Först efter meddelande om fastställande av SKK/AK räknas RAS-dokumentet som gällande.

I de fall SKKs avelskommitté inte anser förslaget om delrevidering uppfylla de grundläggande kraven avslås ansökan och specialklubben meddelas detta ihop med en skriftlig motivering till beslutet.