Vanliga frågor om RAS

Vem har ansvar för vad? När ska strategin vara klar? Och hur får man med alla på RAS-båten? Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna om RAS.

Frågor och svar

En rasspecifik avelsstrategi, RAS, är en handlingsplan för aveln inom en viss hundras.
Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel och på ett ansvarsfullt sätt:

  • få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen
  • förvalta alla goda egenskaper hos rasen.

Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna och hanhundsägarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

Läs mer: RAS – en handlingsplan för aveln

Sedan drygt 20 år tillbaka finns genetiska hälsoprogram som syftar till att eliminera vanligt förekommande sjukdomar och andra defekter hos hundar. I dag är omkring 120 raser anslutna till höftledsprogrammet, cirka 60 till ögonprogrammet osv.

Många raser har emellertid problem som inte kan ”passas in” i de generella hälsoprogrammen, och för vissa defekter finns ännu inga vedertagna mätmetoder. Efter att ha behandlat alla hundraser mer eller mindre lika under en tid, har vi övergått till att arbeta med individuellt utformade avelsstrategier för respektive hundras.

Kennelfullmäktige, Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, fattade 2001 beslutet att det ska finnas RAS för varje i SKK-registrerad hundras. Uppdraget att utforma dessa strategier lades på specialklubbarna. De delegerar i sin tur vanligen ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben.

Arbetet med RAS kan delas in i tre delar:

  1. Hundrasens historiska bakgrund och utveckling.
  2. Beskrivning av nuläget.
  3. Slutsatser, målinriktningar och prioriteringar för framtiden.

Hänsyn bör tas till hundrasens hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör. Avelsstrategin bör innehålla ”mätbara mål” och därtill ha en fastställd tidsplan. Du kan läsa mer om innehållet på sidan RAS – en handlingsplan för aveln.

Svaret på den frågan är enkelt: Hundarnas hälsa och välbefinnande ska alltid prioriteras högst.

Många rasklubbar har en specialklubb som kan bistå med råd och agera "bollplank" under arbetets gång. Det är värdefullt med en aktiv dialog mellan de klubbfunktionärer som jobbar med RAS och andra rasklubbar för att ta del av deras kunskap. Avelskommittén anordnar regelbundet avelskonferenser och utbildningar som är utmärkta tillfällen till att utbyta erfarenheter.

Eftersom alla klubbar har olika förutsättningar och resurser ser arbetet ut på olika sätt. Vissa klubbar har så många aktiva funktionärer att arbetet kan delas upp och fördelas. I andra tvingas en liten skara verka efter bästa förmåga.

Arbetet kan förslagsvis pågå i etapper. Arbeta först fram en stomme och hämta in uppfödares och hundägares synpunkter. Utarbeta sedan nästa version osv. Förankra och för en kontinuerlig dialog med klubbens medlemmar.

Det är viktigt att det förs en diskussion och debatt inom klubben. Det är inte bara uppfödare som bör komma till tals, även hanhundsägare och valpköpare kan bidra med kunskap och åsikter. Klubbtidningen är ett viktigt forum, avelskonferenser ett annat. Många klubbar lyckas anordna både attraktiva och trevliga möten med stor uppslutning.Utnyttja gärna möjligheten att ses både fysiskt och digitalt.

Det ska understrykas hur angeläget det är att den rasspecifika avelsstrategin på olika sätt förankras hos medlemmarna. En färdig avelsstrategi sänds via specialklubben till SKKs avelskommitté som fastställer strategin.

För alla hundraser där det bedrivs avel i Sverige ska det finnas en rasspecifik avelsstrategi, RAS. En utvärdering av mål och handlingsplaner ska göras varje år, och Kennelfullmäktige, KF, har beslutat att RAS-dokument ska revideras vart femte år. Det viktiga är att arbetet får ta den tid varje klubb behöver och att den viktiga förankringen inom specialklubbar och/eller rasklubbar finns.

Svenska Kennelklubbens avdelning för avel och hälsa

Telefon: 08-795 31 15
E-post: 
helena.frogeli@skk.se

OBS! Vid kontakt med oss är vår ambition att svara dig så fort som möjligt – vi ber dig dock att ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas. Tack på förhand!