Utsättning av fågel

Utsättning av fågel vid jaktprov och träning med apporterande, stående och stötande fågelhundar måste alltid göras på ett sätt som är korrekt ur djurskyddssynpunkt. Det är också viktigt att utsatt fågel uppträder så likt naturligt förekommande vilt som möjligt, annars finns risken att felaktiga egenskaper hos hundarna prövas och premieras.

Målsättningen med Svenska Kennelklubbens riktlinjer är att ange minimikrav avseende utsättning av fågel. Utsättningen ska uppfylla förekommande djurskyddsaspekter och etiska krav. Proven ska hålla hög kvalitet. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att den kan accepteras av berörda myndigheter samt jaktvårds- och djurskyddsorganisationer.

SKKs riktlinjer och råd för utsättning av fågel

Jaktetiska riktlinjer för uppfödning, utsättning och jakt på fågel

Checklista beträffande utsatt fågel vid jaktprov