Regler för domarstipendium

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse har beslutat att resestipendier ska kunna utgå till svenska utställningsdomare.

Domarföreningen och SKK är överens om att resor ska kunna företas antingen som enskilda resor eller som gruppresor i SKKs eller annans regi. Stipendiet ska dock sökas av var och en deltagande domare individuellt.

Resans ändamål ska vara att tillföra domaren kynologiska erfarenheter från andra länder. Varje enskilt stipendium är för närvarande begränsat till 5 000 kronor per resa och person. Domare kan erhålla stipendium högst en gång vart femte år.

För stipendiet krävs att domaren bör ha varit auktoriserad och dömt på utställningar under en period om minst fem år.

Beloppets storlek fastställs av SKK/EDK i samband med behandling av ansökan.

Ansökan om domarstipendium ska vara SKK/EDK tillhanda i så god tid, att EDK hinner behandla ärendet vid ordinarie sammanträde.

I ansökan om stipendium ska orten och landet samt tiden för besöket anges. Vidare ska resans syfte anges och en kostnadsberäkning medfölja.

Domaren ska senast tre månader efter avslutad resa avlämna en reserapport till SKK/EDK.

SKK/CS 1996-06-12

Genom ett förbiseende har tredje stycket ovan fallit bort ur protokoll SKK/CS nr 3/1996. Rättelse är infört i protokoll CS nr 4/1996.