Inventering av fyra brakycefala raser

Inventeringen av bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg samt mops är en del i Svenska Kennelklubbens arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Projektet är ett nordiskt initiativ och liknande inventering kommer att genomföras även i Danmark, Norge och Finland.

Inventeringen, vars praktiska del avslutades hösten 2019, har som syfte att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och exteriör variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig variation såväl exteriört som genetiskt för att säkerställa en sund utveckling av dessa raser med minskning av BOAS-relaterade hälsoproblem.

Projektet drivs av SKK i nära samarbete med ras- och specialklubbar. Inventeringen vänder sig till hundar registrerade i SKK, i annan kennelklubb och till oregistrerade hundar av dessa rastyper. På de inventeringar som arrangeras av rasklubbar tas andra raser in i mån av plats.

Hundarna har vid inventeringen beskrivits kliniskt av veterinär och exteriört av en beskrivare (exteriördomare). Ett svabbprov har tagits i munnen på hunden, för den genetiska analysen.

De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast användas inom inventeringsprojektet och för forskning.

Resultat av studien

Knappt 400 hundar har deltagit i inventeringen. Resultat från studien publiceras löpande och kan bland annat återfinnas i examensarbeten gjorda vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU:

De två ovanstående examensarbeten är baserat på de 120 första hundarna som deltog i inventeringen.

Här berättar Åke Hedhammar, huvudansvarig för inventeringen, om det som hittills framkommit. 

Har du frågor?

Kontakta Lotta Olsson, SKKs avdelning för avel och hälsa.

Telefon: 08-795 30 03
E-post: lotta.olsson@skk.se