Hundraser och mentalitet

Under menyrubriken "Raser" på SKK Avelsdata, finns även data för mentalitet för respektive hundras; Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH och Mentalbeskrivning hund, MH.

I Avelsdata redovisas alla resultat från mentalbeskrivningar i form av protokollsnoteringar och så kallade spindeldiagram. Resultat finns på ras, kull och individnivå.

Det är intressant för ras- och specialklubben som kan få en överblick över vad som är typiska beteenden för en specifik ras och dessutom se om somliga hundar avviker från medelvärdet för rasen. Informationen från beskrivningarna ger också uppfödare vägledning i valet av avelsdjur.

BPH

Sidorna visar sammanställningar över antalet hundar som fötts under ett år och hur många av dessa som har genomförd BPH, avbrutit beskrivningen osv. Observera att sammanställningarna är fördelad på hundens födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att sammanställningarna förändras (i kolumnen för hundens födelseår) så snart ytterligare en hund har beskrivits. I sammanställningarna ingår endast svenskfödda hundar.

Tips! För att få en sammanställning över beskrivningsår används funktionen/menyrubriken "Listor" i Avelsdata. Där kan önskad tidsperiod och mentalbeskrivning väljas. Hundar som deltagit under vald tidsperiod listas. Såväl svenskfödda som importerade hundar redovisas.

Tabell-lista

Sidorna visar tabeller över medelvärdet för varje delmoment i BPH för hundar födda under ett visst år. Observera att tabellerna är fördelad på ingående hundars födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att medelvärdet kan förändras så snart hundar födda under respektive år deltar på BPH. Endast svenskfödda hundar ingår i medelvärdet och sammanställningen.

Spindeldiagram BPH

Utifrån en beräkningsmodell sammanfattar spindeldiagrammet BPH-protokollets noteringar. Diagrammet är indelat i färgfält som ordnar beteendena i olika grupper såsom:

 • hälsning (gult fält),
 • undergivenhet (lila)
 • lekintresse (blått),
 • matengagemang (rosa),
 • förarkontakt (gult),
 • nyfikenhet (beige),
 • rädsla/osäkerhet (grönt)
 • hot/aggression (orange)

Det gör det enklare att få en snabb överblick av hundens, och av rasens, reaktioner. Höga värden i diagrammet innebär att hunden visat mycket av den aktuella egenskapen eller mindre av den men flera gånger. Endast svenskfödda hundar ingår i spindeldiagrammet.
Tips! För att se exakt hur en hund reagerat bör man studera hundens BPH-protokoll. Där fås en nyanserad och tydlig bild av hundens reaktioner.

Sammanfattning

Den sammanfattande beskrivningen är BPH-beskrivarens subjektiva uppfattning om vilka mentala egenskaper hunden har visat. Det handlar om vad vi brukar kalla "magkänsla". Den har visat sig fånga väsentliga delar av hundens personlighet och betraktas som ett komplement till den rena beteendebeskrivningen i BPH-protokollet. Endast svenskfödda hundar ingår i sammanställningen.

MH

Sidorna visar sammanställningar över antalet hundar som fötts under ett år och hur många av dessa som har känd mental status, avbrutit osv. Observera att sammanställningarna är fördelad på hundens födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att sammanställningarna förändras (i kolumnen för hundens födelseår) så snart ytterligare en hund har beskrivits. I sammanställningarna ingår endast svenskfödda hundar.

Tips! För att få en sammanställning över beskrivningsår används funktionen "Listor" i Avelsdata. Där kan önskad tidsperiod och mentalbeskrivning väljas. Hundar som deltagit under vald tidsperiod listas. Såväl svenskfödda som importerade hundar redovisas.

Tabell-lista

Sidorna visar tabeller över medelvärdet för varje delmoment i MH för hundar födda under ett visst år. Observera att tabellerna är fördelad på ingående hundars födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att medelvärdet kan förändras så snart hundar födda under respektive år deltar på MH. Endast svenskfödda hundar ingår i medelvärdet och sammanställningen.

MH-diagram "Egenskapsvärden"

Egenskapsvärden bygger på Kenth Svartbergs avhandling "Personality in dogs". Ingående delmoment i MH har delats upp i fem grupper; nyfikenhet/orädsla, aggressivitet, socialitet, jaktintresse och lekfullhet och redovisas i spindeldiagram.

MH-diagram "Faktiska värden"

I diagrammen för faktiska värden redovisas den siffra som motsvarar rasens medelvärde utifrån beskrivarnas faktiska protokollsnoteringar (värde 1-5).
I Avelsdata visas MHs beskrivningsprotokoll i sin helhet nedanför diagrammet.

Varför använda "BPH" respektive "MH"?

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. BPH passar hundar av alla raser och har en nära koppling till hundars vardagsbeteende och bidrar till ökad kunskap om hundars mentalitet. BPH är SKKs egen mentalbeskrivning. Mentalbeskrivning Hund, MH, är Svenska Brukshundklubbens, SBK, mentalbeskrivning och används framför allt för deras hundraser. Föräldradjur bland SBKs raser har krav på "Känd mental status" från MH för registrering av avkomma.

Syftet med mentalbeskrivningar är att dokumentera hundars och rasers mentala egenskaper till hjälp för såväl hundägare som uppfödare och ras-och specialklubb. Mentalbeskrivningar ger information som bidrar till att avelsarbetet kan bedrivas i en riktning som är gynnsam för såväl hunden själv som för hundägaren.

Under en mentalbeskrivning får hunden tillsammans med sin ägare/förare möta olika situationer, så kallade moment, samtidigt som hundens reaktioner beskrivs enligt ett fastlagt protokoll med en intensitetsskala. I redovisningen i Avelsdata innebär ett lågt värde att hunden inte har visat beteendet alternativ gjort det i låg grad medan ett högt värde innebär att hunden visat beteendet i hög grad eller under lång tid/upprepade gånger (BPH).

"Genomförd BPH" respektive "Känd mental status" (MH).

När hunden deltar på samtliga moment i BPH (skott kan avstås) får den noteringen "Genomförd BPH". Det innebär att hunden har ett fullständigt BPH. På motsvarande vis innebär "Känd mental status" att den hund som har deltagit på MH har genomfört samtliga moment (skott kan avstås) med "kryss i alla 33 positioner".

Under en mentalbeskrivning (BPH eller MH) beskrivs hundens reaktioner, det finns inget som är rätt eller fel och inte heller görs någon värdering av de beteenden hunden visar. I SKKs databas noteras att hunden har deltagit, men begrepp som godkänd/icke godkänd används inte. Vilka egenskaper hos olika hundar och raser som är mer eller mindre önskvärda är därefter upp till klubbar och uppfödare att avgöra.Raser ska vara olika.

De hundar som under en mentalbeskrivning inte förmår att återgå till ett neutralt känsloläge inom rimlig tid, efter att ha blivit rädda eller arga, kan avbrytas av föraren eller beskrivaren.

Relaterade sidor

 • Hämta fakta från Avelsdata

  SKK Avelsdata är en kostnadsfri tjänst som redovisar uppgifter för hundraser på såväl individ- som populationsnivå.

  Läs mer
 • Hundraser – siffror om population

  Börja att ta fram grundläggande siffror för er hundras, det är ett bra sätt att till exempel komma igång med nulägesanalysen.

  Läs mer
 • Ta fram listor

  I funktionen Listor kan man enkelt få sammanställning över olika resultat för hundrasen, vilket är användbart i arbetet med RAS.

  Läs mer