Arrangera en träff med tema avel

Här kan du läsa mer om vilka regler gäller för att din klubb ska få bidrag för att arrangera avels- och/eller mentalitetskonferens för avelsfunktionärer, uppfödare och/eller medlemmar.

Svenska Kennelklubben, SKK, anordnar regelbundet konferenser för special-, ras- och avtalsanslutna klubbar. Därutöver samlar klubbarna sina medlemmar till uppfödarträffar, raskonferenser och liknande. SKK tycker att det är viktigt att främja avelsarbetet och ger därför klubbar möjlighet att söka bidrag för träffar, möten eller konferenser där ämnet är avel, hälsa, mentalitet eller exteriöra överdrifter.

Ansökan om bidrag

Följande regler gäller för erhållande av bidrag till dessa träffar, möten eller konferenser för funktionärer, uppfödare och/eller medlemmar.

 1. Bidrag kan sökas av specialklubb eller till SKK direkt avtalsansluten klubb. Även rasklubb ansluten till specialklubb kan ansöka om bidrag. Ansökan skickas då av SKKs kansli till specialklubben för yttrande innan beslut fattas.
 2. Bidrag utgår för att täcka kostnader för externa föredragshållare och/eller andra gemensamma kostnader som till exempel konferenslokaler och konferensmaterial. Bidrag utgår inte till deltagares kostnader eller till förtroendevalda inom arrangerande klubbs kostnader.
 3. Bidrag till special-, ras- och avtalsanslutna klubbar med ansvar för en ras kan beviljas vart tredje år. Bidrag till special- och rasklubbar med ansvar för flera raser kan beviljas vartannat år.
 4. Ansökan om bidrag ska skickas till SKK sex månader före planerat datum för träff, möte, eller konferens.
 5. Ansökan ska ställas till berörd kommitté, Avelskommittén eller Kommittén för hundars mentalitet, och ska innehålla preliminärt program samt budget för konferensen.
 6. Efter prövning och beslut i berörd kommitté kan bidrag utgå med 75 procent av kostnaderna, dock högst med 10 000 kronor.
 7. Bidrag kan, för ett och samma tillfälle, endast utbetalas från en kommitté.

Utbetalning av bidrag

För utbetalning av bidrag ska dokumentation från träffen, mötet eller konferensen skickas till berörd kommitté tillsammans med ekonomisk redovisning senast 6 månader efter arrangemanget.

Dokumentationen, gärna i form av en artikel, ska redogöra för innehåll och finnas tillgänglig för klubbens medlemmar. Den ekonomiska redovisningen ska innehålla specificerade och verifierade uppgifter avseende de kostnader, för vilka bidrag söks.

Relaterade sidor

 • Utbildning för avelsfunktionärer

  Svenska Kennelklubben anordnar centrala utbildningar för avelsråd i form av konferenser med mera.

  Läs mer
 • Avelskonferenser

  Svenska Kennelklubben anordnar regelbundet avelskonferenser för special- och rasklubbar. Därutöver samlar klubbarna sina medlemmar till uppfödarträffar, raskonferenser och liknande.

  Läs mer
 • Avelsfunktionär

  Som avelsfunktionär ska du underlätta för klubben eller uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor. Du har tillsammans med styrelsen ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS, hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”.

  teaserlänk