SKK 2030 – vad händer nu?

Nyheter
Om SKK

Som vi tidigare har kunnat berätta har SKK inlett ett visions- och strategiarbete. Målet är att identifiera en vision om var SKK ska vara 2030, för att sedan kunna utarbeta strategier för hur vi ska kunna nå vår vision. Nu finns en tidsplan för arbetet presenterad.

Hamiltonströvare
Foto: Lotta Bengtsson

Arbetet med att identifiera en vision och utarbeta strategier kommer att ske under perioden fram till nästa Kennelfullmäktige och i nära samarbete med konsult- och analysföretaget Kairos future.

De strategier vi utarbetar kommer förhoppningsvis att påverka SKK under lång tid framöver. Men vi förväntar oss också att många av de kunskaper vi får i samband med det här arbetet kommer även kunna användas omedelbart i vår dagliga verksamhet. Nedan kan du läsa om hur arbetet ska göras och vilka som kommer att arbeta med SKK 2030.

Informationsinsamling (februari – april 2022)

Under den tidiga våren handlar SKK 2030 i princip uteslutande handla om att samla underlag för den vidare processen. Vi låter just nu vår samarbetspartner Kairos Future (mer om dem nedan) genomföra en omvärldsanalys för vår räkning. Omvärldsanalysen handlar om att ta reda på hur samhället kommer att förändras under den kommande tioårsperioden och därefter identifiera och analysera de förändringar som kommer ha inverkan på SKK.

Vi behöver också fundera kring hur föremålet för hela vår verksamhet, hunden, kommer att utvecklas och förändras det kommande decenniet. Vi tänker framförallt koncentrera oss på hundarnas hälsa och de utmaningar och möjligheter som väntar i det sammanhanget. Men det finns mycket annat att undersöka också. Vilka etiska dilemman kommer hundägare ställas inför när vi lär oss mer om hundars arvsmassa samtidigt som veterinärvården fortsätter utvecklas? Och kommer den tekniska utvecklingen innebära att vi får möjlighet att veta mer om hur våra hundar mår i vardagen, hur hanterar vi i så fall den informationen?

Vi behöver även undersöka hur SKK uppfattas av omvärlden, alltså de personer som inte är medlemmar ännu. Vilken är den allmänna uppfattningen om våra styrkor och svagheter? Varför uppfattas vi på det sättet och vem är det som uppfattar oss? Vi arbetar fortfarande med att hitta former för det här arbetet och återkommer så fort vi vet mer.

Vad tror och tycker våra medlemmar och andra hundägare? (maj – augusti 2022)

Under sommaren kommer vi att genomföra enkätundersökningar, primärt riktade mot våra medlemmar, men även mot hundintresserade personer utanför vår organisation.

Vi vill veta mer om hur våra medlemmars hundägande ser ut, både i vardagen och i vår verksamhet. I en organisation med ungefär 200 000 medlemmar är det självklart att alla inte har samma intressen, därför behöver vi få bättre och djupare förståelse för vilka typer av hundägare som ryms i vår organisation. Vi tror att den kunskapen ger oss möjlighet att fatta mer välgrundade beslut för att ladda medlemskapet med möjligheter för alla medlemmar. Vi vill också veta varför vissa hundägare väljer att inte vara medlemmar i SKK – det är viktigt för att vi i ett senare skede ska kunna avgöra om och i så fall hur vi ska arbeta aktivt för att bli fler.

Nu vill vi träffa er! (september-oktober 2022)

Efter sommaren vill vi flytta dialogen ut i verkligheten genom att arrangera ett antal workshops runt om i Sverige där vi vill diskutera och analysera det material vi har fått ihop från de tidigare faserna och vilka slutsatser som går att dra ur materialet. Förhoppningen är att vi ska få många intressanta diskussioner om SKK som organisation, men vi vill också dammsuga organisationen på goda idéer att ta med in i det avslutande arbetet. Håll utkik efter turnéprogrammet, det kommer i månadsskiftet april/maj!

Analys- och skrivarbete (november-december 2022)

När vi har samlat på oss kunskap, åsikter och synpunkter är det dags att börja identifiera visionen om vilken organisation SKK ska vara 2030 och vilka strategier vi behöver för att ta oss dit. I den här fasen sker arbetet internt, men med regelbundna uppdateringar om hur arbetet fortlöper och i vilken riktning det går. Målet är att ha ett förslag till vision färdigt innan jul och nyår.

Remissrunda (januari-april 2023)

De första månaderna av 2023 är vikta för medlemsorganisationernas remissbehandling av den vision som Centralstyrelsen har föreslagit. I samband med det vill vi gärna vara med och förklara hur och varför visionen har vuxit fram. Eftersom remissbehandlingen sker i samband med årsmötessäsongen hoppas vi att årsmötena ska vara ett naturligt forum för de diskussionerna.

Omarbetning och beslut (maj-september 2023)

När remissbehandlingen är klar går Centralstyrelsen igenom remissvaren noggrant och omarbetar visionen utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter är det dags att börja fatta beslut, vissa fattas av Centralstyrelsen, medan andra kommer att behandlas av Kennelfullmäktige 2023.

Men det är inte klart sen, det arbete som nu sker är första etappen på en resa mot långsiktigare planering och tydliga målbilder för vår verksamhet. Samhället, hunden och hundägandet kommer fortsätta förändras, därför behöver även visionsarbetet fortsätta i någon form även efter 2023.

Brett sammansatt projektgrupp

Centralstyrelsen har utsett Eva Lejdbrandt till ansvarig för SKK 2030 och även tillsatt den visionsgrupp som finns nedan. Från kansliet deltar Fredrik Bruno som samordnare för projektet. Arbetet kommer att ske i varierande konstellationer beroende på vad som ska göras. Nedan är den fasta grupp som ingår i arbetet - Visionsgruppen. Dessutom kommer ytterligare personer inom eller utanför organisationen att involveras när det är påkallat.

Eva Lejdbrandt SKK/CS – projektansvarig (arbetsutskott & styrgrupp)
Fredrik Bruno SKKs kansli - projektsamordnare (arbetsutskott & styrgrupp)
Thomas Uneholt SKK/CS – ordförande (styrgrupp)
Kees de Jong SKKs kansli – VD (styrgrupp)
Magnus Jensen SKK/CS – förste vice ordförande
Agneta Ståhle SKK/CS – ledamot
Birgitta Bernhed SKK/CS – ledamot
Lotten Rönnquist SDHK
Lotta Skoog SKKs kansli – marknadschef
Helena Nyberg SKKs kansli – chef medlemsservice
Helena Skarp SKKs kansli – chef avel och hälsa
Kjell Svensson SKKs kansli – chef tävling och utbildning

Samarbete med framtidsexperter

Vi kommer att driva projektet i nära samarbete med strategikonsulter och analytiker från företaget Kairos Future. De har en bred erfarenhet av att utveckla strategier med alla tänkbara organisationer, baserat på en gedigen omvärlds- och framtidsanalys. Konsulterna som arbetar med oss har dessutom en stor erfarenhet från just ideella organisationer. Kairos Future har tidigare arbetat med exempelvis Stadsmissionen, Röda Korset, Scouterna, LRF och den svenska hästnäringen. Den intresserade kan läsa mer på www.kairosfuture.com, eller lyssna på deras podd Framtidsstudion  på Spotify.