Arbetsgruppen för rashundens sundhet

Nedan återges de uppdrag arbetsgruppen hade att verkställa under 2022-2023 på uppdrag av Centralstyrelsen.

Porträttbild på hamiltonstövare
Fotograf Lotta Bengtsson

Arbetsgruppens uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Arbetsgruppen för rashundens sundhet hade att arbeta med under 2022-2023 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige. 

 • Programförklaring som förmedlar CS och därmed SKKs ställningstagande kring förhållandet mellan god hälsa och exteriöra faktorer.
 • Avgränsa arbetet till de raser som CS från tid till annan anvisar arbetsgruppen.
 •  För angivna raser identifiera prioriterade hälsoområden för att efterleva SKKs programförklaring och stadgar.
 •  Identifiera exteriöra faktorer som har relevans för hälsa hos angivna raser
 • Arbeta fram tydliga beskrivningar av önskvärda exteriöra egenskaper som värnar god hälsa enligt ovan samt genom animerade bilder åskådliggöra desamma.
 • I samarbete med berörda kommittéer initiera samverkan med berörda klubbar i syfte att RAS, SRD samt domarkompendier ska harmonisera med de önskade exteriöra egenskaper som fastlagts samt att forum för kunskapsspridning till domare med flera arrangeras.
 • Bereda handlingsprogram, åtgärder och tidsplan för genomförande inom respektive ras för att nå de exteriöra mål som fastlagts.
 • Revidering av RAS fastställs

Arbetet skedde med ambitionen att samverka med nedan angivna aktörer under förutsättning att målsättning och tidsplan bibehölls.

 • Berörda ras- och/eller specialklubbar
 • Berörda kommittéer
 • Veterinär expertis
 • Genetisk expertis
 • Internationellt vedertagen vetenskap
 • NKU samt FCI
 • Verk och myndigheter

Internationell utblick

Arbetsgruppen hade även i uppdrag att samla information och kunskap kring den internationella utvecklingen inom berörda frågor och raser samt identifiera nationell och internationell forskning inom området.