SKKs policy för media

Svenska Kennelklubben, SKK, har arbetat fram en mediapolicy för att informera om hur SKK ska förhålla sig i kontakterna med, och relationen till, media.

Syftet med policyn är att tydliggöra Svenska Kennelklubbens arbetssätt i förhållande till media. Med media avses tidningar (både tryckta och digitala) samt radio, TV, webb-TV och podcasts. Policyn beskriver även vilka personer media kan vända sig till för att få svar på frågor.

Kommunikationen med media ska vara:

  • Öppen, ärlig och ansvarsfull
  • Trovärdig och professionell
  • Så snabb som är praktiskt möjligt