DNA-test för JLPP

Raser: Rottweiler
Laboratorium: Laboklin, Tyskland

Sjukdomen

JLPP, Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy, är en neurologisk sjukdom som kan ge symptom från flera delar av kroppen (poly) samtidigt. Sjukdomen är dödlig och debuterar i låg ålder, redan under valptiden. Tidiga symptom på JLPP är bland annat andningsproblem, framförallt i samband med ansträngning. Hundarna kan även hosta och sätta i halsen när de dricker och/eller äter. Dessa symptom följs av förlust av koordination i bakbenen och senare även frambenen. Symptomen förvärras tills dess att hunden inte längre kan röra sig. Det bör noteras att det inom rottweiler även förekommer andra neurologiska sjukdomar med liknande symptom varför risken för feldiagnosticering inte helt kan uteslutas. Sjukdomsbeskrivningen baseras på en artikel om JLPP av Dr. Prof. Peter Friedrich.

Hundar affekterade av JLPP har konstaterats i Tyskland och även i andra länder. Enstaka fall har förekommit också i Sverige. I Tyskland krävs DNA-test av samtliga avelsdjur.

DNA-test

JLPP nedärvs autosomalt recessivt, vilket betyder att den drabbade hunden har fått sjukdomsanlaget från båda sina föräldrar. Forskare i USA lyckades år 2016 kartlägga den genetiska bakgrunden till sjukdomen som visat sig bero på en mutation i genen RAB3GAP1. Sjukdomen kallas i den vetenskapliga litteraturen även för POANV, Polyneuropathy, ocular abnormalities and neuronal vacuolation. Mutationen har också rapporterats hos rysk svart terrier.

Drabbade hundar har ärvt den muterade genvarianten från båda sina föräldrar. Dessa klassificeras med DNA-test som genetiskt affekterade. Anlagsbärande hundar har ärvt sjukdomsanlaget från den ena föräldern och riskerar därmed att föra detta vidare till sina eventuella avkommor. En anlagsbärarande hund riskerar inte själv att bli kliniskt affekterad av JLPP men får endast användas i avel under förutsättning att den paras med en fri/normal hund. En normal/fri hund har inte ärvt defektanlaget från någon av sina föräldrar.

Enligt statistik från laboratoriet Laboklin ligger frekvensen anlagsbärare av JLPP kring 21 procent och frekvensen genetiskt affekterade kring 1 procent (januari 2017).

Hälsoprogram, nivå 1

SKKs Avelskommitté har, efter ansökan från ras- och specialklubb, beslutat om hälsoprogram på nivå 1 avseende DNA-resultat för JLPP hos rottweiler, se protokoll från möte med SKK/AK den 14 mars 2017. Hälsoprogrammet innebär central registrering av resultat avseende JLPP, utan något krav på test inför avel. Resultat avseende JLPP publiceras via webbtjänsterna Avelsdata och Hunddata. Observera att uppfödare eller hanhundsägare som väljer att testa sin hund också måste ta hänsyn till testresultatet i avelsarbetet.

Instruktion för provtagning
DNA-test för JLPP genomförs av Laboklin. Laboratoriets remiss samt SKKs DNA-remiss fylls i och undertecknas av såväl veterinär som hundägare. Hundens identitet ska säkerställas av veterinär i samband med provtagningen.

Provet skickas tillsammans med laboratorieremissen genom veterinärens försorg till Laboklin. Provsvar skickas sedan från laboratoriet till hundägaren. 

SKKs remiss, tillsammans med kopia på provsvaret, skickas till SKK som centralt registrerar resultatet.

Remisser:

För korrekt remiss från Laboklin kontakta Birgitta Behrman vid Laboklin på behrman@laboklin.com