DNA-test för Kongenital myastheni (muskeltrötthet)

Raser: gammel dansk hönsehund
Laboratorium: Köpenhamns universitet, Danmark

Sjukdomen

Hos gammel dansk hönsehund förekommer defekten kongenital myastheni, också kallad muskeltrötthet. Sjukdomen innebär att överföringen av motoriska impulser från nerver till muskler inte fungerar. Symtomen utgörs av rörelsestörningar i samband med motion. Hunden får efter en stunds fysisk aktivitet svårigheter att stå på framförallt bakbenen, men problemen kan även omfatta frambenen. Efter en stunds vila återfår hunden till synes normal rörelseförmåga. Aktiveras hunden igen återkommer dock symtomen. Arvsgången är enkel autosomal recessiv, vilket innebär att den drabbade hunden fått anlag för sjukdomen från båda sina föräldrar.

DNA-test

Forskare i Danmark har identifierat den mutation som orsakar kongenital myastheni hos gammel dansk hönsehund och utvecklat ett DNA-test för sjukdomen. Det är därigenom nu möjligt att med ett blodprov konstatera om hunden har anlag för sjukdomen. SKK har beslutat om central registrering av DNA-resultat avseende kongenital myastheni hos gammel dansk hönsehund.

Beslut i SKKs Avelskommittés protokoll 5/2008: ”Ansökan om central registrering (nivå 1) av kongenital myastheni (muskeltrötthet) för gammel dansk hönsehund. Förelåg förslag från SKK DNA-gruppen att tillstyrka central registrering av DNA-test.

Beslöt AK att bifalla ansökan om central registrering (nivå 1) av kongenital myastheni (muskeltrötthet) för gammel dansk hönsehund. Hälsoprogrammet på nivå 1 träder i kraft med omedelbar verkan. Förklarade AK punkten omedelbart justerad.

Sjukdomen innebär en allvarlig funktionsnedsättning. Hund med resultat ”genetiskt affekterad” (defekt gen i dubbel uppsättning) får inte användas i avel. Anlagsbärare (carrier) får endast användas tillsammans med fritestad (normal/clear) hund. I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben gör en kraftig informationsinsats, då resultaten av DNA-tester ofta skapar många frågeställningar kring det fortsatta avelsarbetet. En översyn av den rasspecifika avelsstrategin måste också göras.”

Instruktion för kongenital myastheni (muskeltrötthet)

Blodprovet tas av veterinär och SKKs remiss fylls i och undertecknas av såväl djurägare som veterinär. Hundarnas identitet ska säkerställas vid provtagningen. Blodprovet tillsammans med remissen ska genom veterinärens försorg skickas till Köpenhamns universitet.