DNA-test för Polyneuropati

Raser: alaskan malamute
Laboratorium: Köpenhamns universitet, Danmark

Sjukdomen

Polyneuropati hos alaskan malamute är en neurologisk sjukdom. Den drabbar olika nerver och finns i andra former även hos andra raser. Tidiga symptom är missljud vid andning och/eller hesa skall på grund av förlamning i strupe/struphuvud samt dåligt koordinerade rörelser i bakbenen. Senare kommer skakningar i muskler, dålig ork samt svårigheter att behålla maten. Hunden kan också bli förlamad, oftast i bakbenen men även frambenen kan drabbas. Sjukdomen debuterar normalt när hunden är mellan 4 och 14 månader. (Beskrivningen är hämtad från rasklubbens webbplats.)

Frekvensen av kliniskt affekterade individer är relativt låg. Under senare år har enligt rasklubben cirka 15–20 fall diagnosticerats i Norden. Polyneuropati förekommer dock även utanför de nordiska länderna.

Polyneuropati hos alaskan malamute nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlaget från båda sina föräldrar.

DNA-test

Den mutation som orsakar polyneuropati hos alaskan malamute har identifierats av forskare inom molekylärgenetik. Köpenhamns universitet tillhandahåller sedan 2012 ett DNA-test för mutationen med vilket hundarna kan klassas som normala/fria, anlagsbärare eller genetiskt affekterade av polyneuropati.

En normal/fri hund har inte ärvt defektanlaget från någon av sina föräldrar. En anlagsbärande hund har ärvt anlaget från ena föräldern och riskerar därmed att föra detta vidare till sina eventuella avkommor. Anlagsbärare riskerar däremot inte att själva bli kliniskt affekterade av polyneuropati. En genetiskt affekterad hund har ärvt den defekta genvarianten från båda sina föräldrar och kan förväntas utveckla polyneuropati någon gång under sin livstid. En genetiskt affekterad hund får inte användas i avel oavsett klinisk status. Det är inte heller tillåtet att para två anlagsbärande hundar med varandra.

Observera att det aktuella DNA-testet endast ger svar på hundens status avseende just polyneuropati orsakad av en mutation i en gen kallad NDRG1. Det kan även förekomma andra neurologiska problem i rasen som kan orsaka liknande symptom som polyneuropati.

Hälsoprogram, nivå 1

SKKs avelskommitté har, efter ansökan från specialklubben, beslutat om hälsoprogram på nivå 1, innebärande central registrering, avseende DNA-resultat för polyneuropati hos alaskan malamute (se protokoll från möte med SKK/AK den 25 mars 2015).

Resultaten avseende polyneuropati registreras i SKKs databas och publiceras via webbtjänsterna Avelsdata och Hunddata. Även Dansk och Norsk kennelklubb registrerar testresultat avseende polyneuropati i sina respektive databaser Hundeweb och Dogweb.

I tillägg till central registrering är rasklubbens rekommendation att minst ett av föräldradjuren är DNA-testad/hereditärt fri avseende polyneuropati.

Instruktion för provtagning

SKKs DNA-remiss fylls i och undertecknas av såväl veterinär som djurägare. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen. Laboratorieremissen fylls i och undertecknas av såväl veterinär som djurägare. Blodprovet alternativt svabbprovet skickas tillsammans med laboratorieremissen genom veterinärens försorg till aktuellt laboratorium. Provsvar skickas sedan från laboratoriet till djurägaren.

SKKs remiss behålls av hundägare och skickas sedan, tillsammans med kopia på provsvaret/certifikatet, från laboratoriet till SKK som centralt registrerar resultatet.

Mer information

Läs den vetenskapliga publikation som ligger till grund för testet.