Regler, karenstider och dispens

Du som deltar vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inom Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund och Svenska Draghundsportförbundet är skyldig att känna till det nationella dopingreglementet för hund. I vissa fall går det att söka dispens, läs mer här.

Det nationella dopingreglementet för hund syftar till att motverka doping av hund. Detta regelverk kompletteras av en ATC-förteckning, som är ett internationellt kemiskt klassifikationssystem för olika substanser.

Läs mer om regler, ATC-lista och dispens

Du som deltar vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inom Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund och Svenska Draghundsportförbundet är skyldig att känna till det nationella dopingreglementet för hund.

Det uppdaterade reglementet gäller från 2014-01-01, och för all hundsport i Sverige. Det är viktigt att du läser och ta del av det: Nationellt dopingreglemente

Det bör uppmärksammas att Nationellt dopingreglemente för hund på ett flertal punkter skiljer sig från dopingreglementen på humansidan. Orsaken till detta är främst att en människa själv kan anses svara för sin behandling och medicinering, vilket av uppenbara skäl inte gäller för djur. Nationellt dopingreglemente för hund har därför djurskyddsaspekten som den bärande principen.

Obs! Denna förteckning är SKK-organisationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente för hund.

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider, samt substanser och grupper av ämnen utanför läkemedelsregistret 

ATC-förteckning (pdf)

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system) . Den uppdaterade förteckningen gäller från 2020-07-01.

I denna förteckning redovisas endast substanser och deras karenstider. De koder som anges refererar till ATC-registret i FASS samt FASS VET.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund.

I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Om det råder tveksamhet angående preparats ingående substans kan information om detta erhållas från veterinär eller apotek.
Obs! SKK kan ej ge denna information.

I vissa fall vid livslång behandling samt efter operativa ingrepp kan ansökan om dispens ske för deltagande vid utställning, prov, tävling och beskrivning. Till denna ansökan ska blanketten Dispensansökan. utställning, prov, tävling och beskrivning användas. 

Dispensansökan för utställning, prov, tävling och beskrivning (pdf) 

Hur beräknas karenstid?

Dag ETT på karenstiden är alltid dagen EFTER sista behandlingsdag.

Här ger vi ett exempel på hur du ska räkna:

Behandling med preparat som har 7 dygns karenstid:

 • Sista behandlingsdag är 10/4, dag ett på karenstiden blir den 11/4,
 • dag 7 på karenstiden den 17/4.
 • Den 18/4 har 7 dygns karenstid passerat och deltagande kan ske.

Detta gäller vid kastrering

Här finner du svar på frågor om kastrerade hundar och deras rätt att delta vid utställning (inkl exteriörbeskrivning), prov, tävling eller beskrivning. Nationella Dopingkommissionen berättar vad som gäller.

Kirurgiskt kastrerad hanhund

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller beskrivning. Detta innebär att ansökan om dispens inte behöver ske.

Kemiskt (medicinskt) kastrerad hanhund

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning (inkl exteriörbeskrivning), prov, tävling eller beskrivning, oavsett bakomliggande orsak till behandlingen. I begreppet beskrivning innefattas olika former av mentaltest/-beskrivningar.

För hanhund som kastrerats via medicinsk behandling råder 6 månaders karenstid innan deltagande återigen kan ske vid någon form av utställning (inkl exteriörbeskrivning), prov, tävling eller beskrivning.

Har den kemiska kastrationen skett med chipimplantatet Suprelorin gäller 6 månaders karenstid utöver angiven verkningstid enligt FASS vet. Vilket innebär för;

 • Suprelorin 4,7 mg: Verkningstid enligt FASS vet 6 mån + 6 mån karenstid = 12 mån efter applicering innan deltagande återigen kan ske.
 • Suprelorin 9,4 mg: Verkningstid enligt FASS vet 12 mån + 6 mån karenstid = 18 mån efter applicering innan deltagande återigen kan ske.

Observera att verkningstid samt karenstid kvarstår oförändrat även om hanhunden under denna period blir kirurgiskt kastrerad.

Veterinärintyg för kirurgiskt kastrerad hanhund

När veterinärintyg åberopas för en kastrerad hanhund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och kommentar om testiklarnas utseende och placering.

Kirurgiskt kastrerad tik

Tik som kastrerats kirurgisk medges generell dispens att delta vid utställning, prov eller tävling. Detta innebär att ansökan om dispens inte behöver ske.

Kemiskt (medicinskt) kastrerad tik

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling medges generell dispens att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detta innebär att ansökan om dispens inte behöver ske.

För att kastration genom kontinuerlig medicinsk behandling ska omfattas av generell dispens förutsätts att preparat med indikation för tik används. I det fall chipimplantatet Suprelorin används på tik omfattas inte detta av generell dispens, utan karenstid enligt ovan gäller (se kemiskt kastrerad hanhund).

Tillfälligt uppskjutande av löp

Observera att tillfälligt uppskjutande av löp inte omfattas av generell dispens. Följande gäller för uppskjutande av löp som inte är kontinuerlig medicinsk behandling enligt ovan.

Nationella Dopingkommissionens beslut:
Uppskjutande av löp är enstaka företeelse vilken då är tidsbestämd i x antal dygn. Denna behandling  omfattas då inte av generell dispens, utan åsatt karenstid om 6 mån råder efter avslutad behandling, innan deltagande kan ske vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.

Olika behandlingar och karenstider

Här finns information om olika beslut som rör olika undersökningar på hund och hur dessa klassas om karenstid eller inte, t ex HD-/ED-röntgen, ögonlysning, tandsanering, blodgivare, allergitest och injektioner (sprutor).

De preparat som används vid sedering i samband med armbågsledsröntgen, höftledsröntgen samt ryggröntgen omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund, och är åsatta karenstid för deltagande vid utställning, prov, tävling och beskrivning. Karenstiden är då 7 dygn eller 28 dygn beroende på vilket/vilka preparat som används vid sederingen.

Nationella Dopingkommissionen (Nat DopK) har fört en diskussion avseende den karenstid om 28 dygn som är aktuell innan deltagande vid utställning, prov, tävling och beskrivning då butorphanol (t ex Torbugesic) används ihop med annat sedativum, som i sin tur är åsatt kortare karenstid (7 dygn).

Nationella Dopingkommissionens beslut:
- att sänka karenstiden från 28 till 7 dygn i de fall där butorphanol vid undersökning av friskt och symptomfritt djur utan underliggande sjukdom används i kombination med annat sedativum (se även protokoll NatDopK 1/2006, § 15 d). 
Med undersökning av friska djur avses t ex röntgenundersökning av armbågsleder, höftleder.
Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 28 dygn oförändrat.

Det pupillvidgande läkemedel som nästan uteslutande används i samband med undersökning av ärftliga ögonsjukdomar ”ögonlysning” omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund, och är åsatt 7 dygns karenstid för deltagande vid utställning, prov, tävling och beskrivning.

Nationella Dopingkommissionen har fört en diskussion avseende denna karenstid (se även protokoll NatDopK 1/2009, § 16). 

Nationella Dopingkommissionens beslut: 
- att medge generell dispens från karenstid för läkemedlet tropikamid vid undersökning av friskt och symptomfritt djur utan underliggande sjukdom. Innebär då 0 dygns karenstid.
Med undersökning av friska djur avses t ex ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar.

Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 7 dygn oförändrat.

Vid sedering av hund som genomgår tandsanering kvarstår ordinarie karenstid om 28 dygn oförändrat, och omfattas inte av något undantag (se även protokoll NatDopK 2/2019, § 12 c).

Vid blodgivning råder 7 dygns karenstid för den hund som är blodgivare (se även protokoll NatDopK 1/2004, § 4)

Vid allergitest råder 7 dygns karenstid förutsatt att sedering inte har skett, då i så fall det sederande preparatets karenstid blir styrande (se även protokoll NatDopK 1/2008, § 16 a).

Generella karenstider för injektioner: 

Injektioner har generellt en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har en längre karenstid.

Sprutor i en led:

Ledinjektioner har generellt en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har en länge karenstid.

Undantag på injektioner som får ges utan karenstid:

 • Vaccinationer: t.ex valpsjuka, parvovirusinfektion, parainfluensa (kennelhosta),  rabies)
 • antiparasitmedel: t.ex mot fästingar

Annat som kan kräva karenstid

Det kan finns produkter utanför ATC-förteckningen och utrustning som kan omfattas av karenstid. 

Det finns produkter som inte kan ingå i dokumentet ATC-förteckning med karenstider, läs mer här om vilka och varför.

Produkter som inte kan ingå i ATC-förteckningen

(Se även protokoll NatDopK 2/2018, § 12)

För de produkter som inte kan ingå i dokumentet ATC-förteckning med karenstider gäller följande:

 • Produkt som används i avsikt att behandla sjuk/skadad hund åläggs 14 dygns karenstid.
 • Produkt som används i avsikt att påverka stress, rädsla, oro, upphetsning och andra likartade tillstånd åläggs 14 dygns karenstid.

Om en produkts aktiva substans skulle finns angiven i dokumentet ATC-förteckning med karenstider är det den karenstid som anges i ATC-förteckningen som gäller, oavsett avsikten med behandlingen.

Allmänt råder ett generellt hundägaransvar, så även i detta sammanhang. Respektive hundägare har eget ansvar för att säkerställa om deltagande kan ske eller inte under behandlingen och om efterföljande karenstid om 14 dygn ska tillämpas. Detta utifrån vilken anledning och avsikt som finns för behandling med en produkt som inte ingår i dokumentet ATC-förteckning med karenstider.

Här finner du ställningstagandet avseende hundtäcket Back on Track.

Nationella Dopingkommissionen vill komplettera tidigare information angående den väst/det täcke av material där keramiska partiklar ingår och som marknadsförs under varumärket Back on Track.

Back on Tracks väst/täcke kan utan restriktion användas på hund som är frisk. Om västen/täcket däremot används i behandlingssyfte på en sjuk eller skadad hund gäller en karenstid om 7 dygn, innan deltagande vid utställning, prov eller tävling får ske.

Nationella Dopingkommissionens beslut avseende karenstid grundar sig dels på Dopingreglementets kapitel 7.1 Otillåtna metoder, dels på att Djurskyddslagen föreskriver att ett djur som är sjukt eller har/visar smärta inte får belastas. Ett sådant djur får med andra ord inte delta på utställning, prov eller tävling. När det gäller träning kan inte lagen tolkas på annat sätt än att endast rehabiliteringsträning är tillåten.

Kontakta SKK för frågor om hund & doping

Till exempel karenstider, dispenser och liknande.

E-post: doping@skk.se

Mer om antidoping

 • Hund och doping

  Att medicinera din hund inför en tävling eller vid träning under tävlingsmässiga förhållanden är förbjudet och klassas som doping. Det kan finnas karenstider för vissa substanser och en del fysiska behandlingar vid träning samt tävling. Och du måste känna till det. Här får du veta mer.

  Läs mer