Att öka den genetiska variationen

Nyheter

Många av våra hundraser utgörs av små populationer och i vissa fall kan tillskott av genetisk variation vara nödvändigt för ett långsiktigt hållbart avelsarbete. SKKs avelskommitté har tagit fram en lathund som stöd i arbetet för ökad genetisk variation i rasen.

Genetisk variation är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart avelsarbete, med hänsyn till såväl hälsa som funktion. Med många numerärt små hundraser och stängda stamböcker kommer den genetiska variationen oundvikligen att minska över tid.

Riktad avel minskar variationen över tid

Inom våra olika raser har vi under lång tid bedrivit ett framgångsrikt avelsarbete för de egenskaper vi önskar. Ett arbete som resulterat i raser specialiserade inom olika områden. Genom riktad avel och urval har uppfödare kunnat förfina önskade kvaliteter och minska risken för sjukdom. Men avelsurval medför ofrånkomligen att individer väljs bort, och att den genetiska variationen i rasen minskar över tid. För en långsiktigt hållbar utveckling kan det ibland vara nödvändigt eller önskvärt att tillföra genetisk variation utifrån, genom att plocka in hundar som är mer obesläktade och har genvarianter som gått förlorade inom rasen.

Begränsad genetisk variation

Molekylärgenetiska studier av våra hundars arvsmassa som gjorts på senare tid visar på mycket begränsad genetisk variation inom många raser. Det indikerar att metoder för att öka den genetiska variationen är något vi kommer att behöva nyttja i ökad omfattning i framtiden. Detta är en slutsats även flera rasklubbar har landat i och till SKKs avelskommitté inkommer allt fler förfrågningar om hjälp och stöd med planering och genomförande av exempelvis inkorsningsprojekt.

Inkorsning är inget nytt påfund

Inkorsning i sig är inget nytt påfund utan har i olika omfattning använts som avelsmetod under våra rasers hela historia. I Sverige har inkorsningar genomförts i närtid inom exempelvis våra svenska stövarraser. Flera andra exempel finns att hämta från våra nordiska grannländer.

Olika sätt att nå ökad genetisk variation

Det finns olika tillvägagångssätt för att, under kontrollerade och väl planerade former, öka genetisk variation i en ras; såsom dispensregistrering, sammanslagning av närbesläktade raser, inkorsning och öppen stambok. Vilket tillvägagångssätt som passar bäst beror på rasens situation och förutsättningar.

Lathund för stöd och vägledning

I den nu framtagna lathunden ges en beskrivning av olika möjligheter för att öka den genetiska variationen i en ras och förslag till upplägg för genomförandet. Lathunden är tänkt som stöd och vägledning för ras- och specialklubbar i planeringen av projekt för ökad genetisk variation. Ett korsningsprojekt är ett långsiktigt projekt som kräver planering, samarbete, uthållighet och inte minst engagerade uppfödare och valpköpare.

Lathund avseende projekt för ökad genetisk variation

What is crossbreeding and how can it be used in dog breeding?