Länsklubbsfullmäktige 2021

Läs föredragningslistan och protokollet från länsklubbarnas fullmäktigemöte den 22 oktober 2021. Länsklubbsfullmäktiges möte hålls vartannat år, i anslutning till Kennelfullmäktige.

Strävhårig tax sitter under en stol på länsklubbsutställning
Fotograf Nina Pettersson

Länsklubbsfullmäktige är länsklubbarnas högsta beslutande organ för frågor som är gemensamma för länsklubbarna. Länsklubbsfullmäktiges möte hålls vartannat år, i anslutning till Kennelfullmäktige. År 2021 hölls mötet den 22 oktober i Göteborg.

Föredragningslista

Sammanträdet öppnas av Svenska Kennelklubbens ordförande.

1.

Justering av röstlängd

Bilaga 1

2.

Val av Länsklubbsfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5

Bilaga 1

3.

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

Bilaga 1

4.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare

Bilaga 1

5.

Fråga om länsklubbarnas fullmäktigedelegater har blivit stadgeenligt kallade

Bilaga 1

6.

SKKs årsredovisningar vad avser Centralstyrelsens ansvar och uppdrag för länsklubbarna för de gångna verksamhetsåren

Bilaga 2

7.

SKKs revisorers rapport avseende Centralstyrelsens uppdrag

Bilaga 3

8.

Beslut om Centralstyrelsens förslag till disposition av Länsklubbsfonden

Bilaga 4

9.

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för länsklubbarnas gemensamma angelägenheter de två kommande verksamhetsåren

Bilaga 5

10.

Beslut om Centralstyrelsens förslag till budget för de två kommande verksamhetsåren samt beslut om CS förslag till medlemsavgifter

Avtal gällande länsklubbarnas gemensamma verksamhet

Bilaga 6

Bilaga 6 b

11.

Beslut om Centralstyrelsens förslag till avgifter vid länsklubbarnas utställningar

Bilaga 7

12.

Beslut om medlemsavgift för lokalklubbsmedlem i länsklubb

Bilaga 8

13.

Beslut om delegeringsordning för Centralstyrelsen

Bilaga 9

14.

Övriga ärenden som av Centralstyrelsen hänskjutits till länsklubbarnas fullmäktige eller som av länsklubb anmälts till Centralstyrelsen för behandling på Länsklubbsfullmäktige

- Förslag till justering i stadga för länsklubb och lokal kennelklubb

Bilaga 10

 

 

Bilaga 10:1


Sammanträdet avslutas av ordföranden i Centralstyrelsen.