Föredragningslista

Föredragningslista vid Svenska Kennelklubbens, SKKs, kennelfullmäktiges ordinarie sammanträde 22 – 24 september 2023 i Arlandastad, Stockholm.

Porträttbild på rottweiler som sitter framför vatten

Sammanträdet öppnas av Svenska Kennelklubbens ordförande. 

1.

Justering av röstlängd

 

2.

Val av Kennelfullmäktiges ordförande och vice ordförande 

Bilaga 2

3.

Fastställande av arbets- och beslutsordning för KF 2023

Bilaga 3

4.

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

 

5.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare

 

6.

Fråga om KFs delegater har blivit stadgeenligt kallade

Bilaga 6

7.

Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 20

 

8.

SKKs verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser för 2021 och 2022

Bilaga 8

9.

Fastställande av balans- och resultaträkningar för 2021 och 2022 samt beslut om resultatdisposition

Bilaga 9

10.

Rapport om SKKs förvaltade stiftelser inklusive årsredovisningar:

a) Stiftelsen SKKs Donatorers fond


b) Stiftelsen SKKs forskningsfond


c) Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens fond

 


10a) 2021
10a) 2022

10b) 2021
10b) 2022

10 c) 2021
10 c) 2022

11.

Centralstyrelsens redovisning av uppdrag från föregående Kennelfullmäktige

Bilaga 11

12.

Beslut om ansvarsfrihet för Centralstyrelsen

 

13.

Disciplinnämndens verksamhetsrapport för 2021 och 2022

Bilaga 13

14.

Beslut om verksamhetsplan för 2024 och 2025

Bilaga 14

15.

Beslut om rambudget för 2024 och 2025

Bilaga 15

16.

Val till Centralstyrelsen

a) Val av ordförande för två år
b) Val av andre vice ordförande för fyra år
c) Val av ordinarie ledamöter för fyra år
d) Val av suppleanter för två år

Bilaga 16-18

17.

Val av revisorer

a) Val av två ordinarie revisorer för två år
b) Val av två revisorssuppleanter för två år

Se bilaga 16-18

 

18.

Val till Disciplinnämnden

a) Val av ordförande för två år
b) Val av ordinarie ledamöter för två år
c) Val av suppleanter för två år

Se bilaga 16-18

19.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18

 

20.

Val till valberedningen

a) Val av ordförande för två år
b) Val av ledamöter för fyra år

 

21.

Beslut om avgift för ungdomsmedlem i läns- och specialklubb

Bilaga 21

22.

Anmälan om utmärkelser och belöningar

Bilaga 22

23.

Val av hedersledamöter

Bilaga 23

24.

SKK 2030

Bilaga 24

25.

Förenings- och stadgefrågor

a) Proposition angående ändring av stadgar för SKK i förtydligande syfte

b) Proposition angående delegater vid Kennelfullmäktige

c) Proposition angående SKKs disciplinära syste

d) Proposition angående arvodering av Centralstyrelsen och Disciplinnämnden

e) Proposition angående policy för relationen människa-hund

f) Proposition angående värdegrundsarbete för SKK

g) Motion från Svenska Dvärghundklubben angående värdegrund för SKK

h) Motion från Svenska Brukshundklubben, Svenska Schweisshundklubben och Svenska Vallhundsklubben angående delegerat avelsansvar inom SKK-organisationen

i) Motion från Svenska Brukshundklubben angående kostnad för delegater på Kennelfullmäktige

j) Motion från Svenska Brukshundklubben angående bekostande av nominerad person till Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse eller Disciplinnämnd

k) Motion från Svenska Brukshundklubben angående Nordiska Kennelunionens roll inom SKK-organisationen

l) Motion från Svenska Brukshundklubben angående transparens och delaktighet

m) Motion från Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar angående tidpunkten för Kennelfullmäktige

n) Motion från Västra Kennelklubben angående tidsspann för genomförande av på Kennelfullmäktige bifallna motioner

o) Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Vallhundsklubben angående permanenta digitala års-, medlems- och fullmäktigemöten

p) Motion från Svenska Brukshundklubben angående medlemskap för uppfödare i rasklubb

 

Bilaga 25 a)

Bilaga 25 b)

Bilaga 25 c)

Bilaga 25 d)

Biaga 25 e)

Bilaga 25 f)

Bilaga 25 g) 

Bilaga 25 h)

Bilaga 25 i)

Bilaga 25 j)

Bilaga 25 k)

Bilaga 25 l)

Bilaga 25 m)

Bilaga 25 n)

Bilaga 25 o)

Bilaga 25 p)

26.

Avelsfrågor

a) Proposition angående röntgenavläsningsrutiner

b) Motion från Svenska Brukshundklubben och Svenska Schnauzer Pinscherklubben angående röntgenavläsning

c) Motion från Svenska Dreverklubben angående att SKK Avel och Hälsa ska följa avelsrekommendationer

d) Motion från Svenska Terrierklubben angående rasbildning och SKKs erkännande av icke FCI-erkända raser

e) Proposition angående avelsspärr på grund av felaktig färg

 

Bilaga 26 a)

Bilaga 26 b)

Bilaga 26 c)

Bilaga 26 d)

Bilaga 26 e)

27. 

Uppfödningsfrågor

a) Motion från Västra kennelklubben angående obligatorisk uppfödarutbildning för registrering av kennelnamnBilaga 27 a)
28. 

Utställnings-, prov- och tävlingsfrågor

a) Proposition angående status för länsklubbarnas utställningar

b) Motion från Stockholms Kennelklubb angående slutgiltig tandstatus för vuxna hundar

c) Motion från Svenska Dreverklubben angående ras- och specialklubbars rätt att själva besluta om antal utställningar inom sin klubbverksamhet

d) Motion från Svenska Brukshundklubben angående förändrade stambokföringsavgifter

e) Motion från Svenska Stövarklubben angående championattavlor

f) Motion från Svenska Spets- och Urhundklubben angående tak för reseersättning vid deltagande i exteriördomarkonferens

g) Motion från Svenska Stövarklubben angående poängberäkning för SKKs bruksavelspris

h) Motion från Svenska Terrierklubben angående bakgrund och ändamål i rasstandarder

i) Motion från Svenska Dvärghundklubben angående utställningskataloger

j) Motion från Västra Kennelklubben om att byta huvudman för Junior Handlingtävlingar

k) Motion från Västra Kennelklubben angående skrivare i ringen på utställningarBilaga 28 a)

Bilaga 28 b)

Bilaga 28 c)

Bilaga 28 d)

Bilaga 28 e)

Bilaga 28 f)

Bilaga 28 g)

Bilaga 28 h)

Bilaga 28 i)

Bilaga 28 j)

Bilaga 28 k)

29. 

Administrativa frågor

a) Proposition angående översättning av rasstandarder

b) Proposition angående arbetsordning för Disciplinnämnden

c) Motion från Svenska Stövarklubben med flera angående vargfrågan

d) Motion från Svenska Dreverklubben angående att agenda ska skickas med vid inbjudan till konferenser

e) Motion från Svenska Dreverklubben angående att konferenser och arrangemang ska spridas över året

f) Motion från Svenska Dvärghundklubben angående enkät från Sveriges Lantbruksuniversitet

g) Motion från Sveriges Hundungdom angående rabatterad avgift för SKKs digitala utbildningar för medlemmar hos Sveriges Hundungdom

h) Motion från Svenska Dreverklubben angående ekonomisk ersättning vid rovdjursskada eller dödsfall till följd av rovdjursangreppBilaga 29 a)

Bilaga 29 b)

Bilaga 29 c)

Bilaga 29 d)

Bilaga 29 e)

Bilaga 29 f)

Bilaga 29 g)

Bilaga 29 h)


Kennelfullmäktige avslutas av ordföranden i Centralstyrelsen.