Länsklubbsfullmäktige 2023

Läs föredragningslistan och protokollet från länsklubbarnas fullmäktigemöte den 22 september 2023. Länsklubbsfullmäktiges möte hålls vartannat år, i anslutning till Kennelfullmäktige.

Tysk schäferhund står på en vildvuxen äng
Fotograf Måns Engelbrektsson

Länsklubbsfullmäktige är länsklubbarnas högsta beslutande organ för frågor som är gemensamma för länsklubbarna. Länsklubbsfullmäktiges möte hålls vartannat år, i anslutning till Kennelfullmäktige. År 2023 hölls mötet den 22 september i Arlandastad, Stockholm.

Föredragningslista

Sammanträdet öppnas av Svenska Kennelklubbens ordförande.

1.

Justering av röstlängd

 

2.

Val av ordförande och vice ordförande för Länsklubbsfullmäktige

 

3.

Fastställande av arbets- och beslutsordning för Länsklubbsfullmäktige

Bilaga 3

4.

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

 

5.

Val av två justerare tillika rösträknare

 

6.

Fråga om delegaterna blivit stadgeenligt kallade

Bilaga 6

7.

SKKs årsredovisningar vad avser Centralstyrelsens ansvar och uppdrag för länsklubbarna för de gångna verksamhetsåren

Bilaga 7

8.

SKKs revisorers rapport avseende Centralstyrelsens uppdrag

Bilaga 8

9.

Beslut om Centralstyrelsens förslag till disposition av länsklubbsfonden

Bilaga 9

10.

Centralstyrelsens förslag om ändring av stadgar för länsklubb

Bilaga 10

11.

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för länsklubbarnas gemensamma angelägenheter de två kommande verksamhetsåren, samt
beslut om Centralstyrelsen förslag till medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Verksamhetsplan Hundsport

Verksamhetsplan

12.

Beslut om Centralstyrelsens förslag vad gäller avgifter vid länsklubbarnas utställningar

Bilaga 12

13.

Beslut om medlemsavgift för lokalklubbsmedlem till länsklubb

Bilaga 13 

14.

Motion från Västra Kennelklubben angående jourpersonal vid länsklubbsutställningar (hänskjuten till Länsklubbsfullmäktige av Centralstyrelsen)

Bilaga 14 


Sammanträdet avslutas av ordföranden i Centralstyrelsen.

Föredragningslista 1

Sammanträdet öppnas av Svenska Kennelklubbens ordförande.

1.

Justering av röstlängd

 

2.

Val av ordförande och vice ordförande för Länsklubbsfullmäktige

 

3.

Fastställande av arbets- och beslutsordning för Länsklubbsfullmäktige

Bilaga 3

4.

Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet

 

5.

Val av två justerare tillika rösträknare

 

6.

Fråga om delegaterna blivit stadgeenligt kallade

Bilaga 6

7.

SKKs årsredovisningar vad avser Centralstyrelsens ansvar och uppdrag för länsklubbarna för de gångna verksamhetsåren

Bilaga 7

8.

SKKs revisorers rapport avseende Centralstyrelsens uppdrag

Bilaga 8

9.

Beslut om Centralstyrelsens förslag till disposition av länsklubbsfonden

Bilaga 9

10.

Centralstyrelsens förslag om ändring av stadgar för länsklubb

Bilaga 10

11.

Beslut om Centralstyrelsens förslag till verksamhetsplan för länsklubbarnas gemensamma angelägenheter de två kommande verksamhetsåren, samt
beslut om Centralstyrelsen förslag till medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Verksamhetsplan Hundsport

Verksamhetsplan

12.

Beslut om Centralstyrelsens förslag vad gäller avgifter vid länsklubbarnas utställningar

Bilaga 12

13.

Beslut om medlemsavgift för lokalklubbsmedlem till länsklubb

Bilaga 13 

14.

Motion från Västra Kennelklubben angående jourpersonal vid länsklubbsutställningar (hänskjuten till Länsklubbsfullmäktige av Centralstyrelsen)

Bilaga 14 


Sammanträdet avslutas av ordföranden i Centralstyrelsen.