Exteriördomarkommittén

Exteriördomarkommittén – tidigare domarkommittén – är Svenska Kennelklubbens kommitté för exteriördomarfrågor.

Domarkommittén

Exteriördomarkommittén, EDK, ansvarar bland annat för utbildning och auktorisering av exteriördomare. Kommittén samordnar specialklubbarnas exteriördomarkonferenser avseende planering och tidpunkt samt granskar raskompendier.

EDK biträder Utställningskommittén vid protester som berör domares agerande vid utställning. Kommittén tar även fram och ser över regelverk och riktlinjer som berör exteriördomare samt har hand om frågor som rör BSI, Breed Specific Instructions.

Ärenden som ska behandlas på EDKs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet.

Mötesdatum 2024

31 januari
3 april
18 juni
21 augusti
16-17 september
6 november

Kontakta Exteriördomarkommittén

E-post: edk@skk.se
Telefon: 08-795 30 00

Svenska Kennelklubbens Exteriördomarkommitté
Boa Strandberg
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Exteriördomarkommitténs ledamöter

Bo Skalin, ordförande
Eva Liljekvist-Borg, vice ordförande 
Göran Johansson
Fredrik Nilsson
Eva Eriksson
Bertil Lundgren
Johan Andersson
Julia Hierner

Adjungerade

Susanna Hallgren, SKKs kansli
Ulrika Henriksson, SKKs kansli

Kommitténs sekreterare

Boa Strandberg, SKKs kansli

Standardgruppen

Christian Gabler
Lena Hägglund
Håkan Ericson, SKKs kansli


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Exteriördomarkommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

Är att verka för att de svenska exteriördomarna utbildas och håller hög kvalité i sin bedömning av rashundar utifrån rasstandard samt hälso- och sundhetsaspekter.

 • Exteriördomarfrågor.
 • Utbildning och auktorisering av exteriördomare.
 • Samordning av specialklubbarnas exteriördomarkonferenser.
 • Granska och godkänna domarkompendier.
 • Motverka exteriöra och mentala överdrifter hos rashundar
 • Genom en särskild utsedd standardgrupp: 
  – Översätta utländska rasstandarder till svenska.
  – Översätta rasstandarder för svenska raser till engelska.
  – Ändringar av svenska rasnamn.
  – Grupplacering av nationellt erkända raser.
 • Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler
 • Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare
 • Regler och riktlinjer för Svenska Kennelklubbens exteriördomarkonferenser
 • Guidelines - Domaranvisningar på de fyra FCI-språken
 • Breed Specific Instructions, BSI
 • Domaranvisningar brakycefala raser
 • Checklista för kritikskrivning på brakycefala raser
 • Den svenska översättningen av FCIs Model Standard.

I gemensamma frågor ska kommittén uppmärksamma berörda samverkande kommittéer. Här anges vilka kommittén i första hand samarbetar eller samverkar med.

 • SKKs representant i FCIs Show Judges Commission och Show Commission samverkar med och rapporterar till kommittén
 • SKKs representant i NKU BSI Group samverkar med och rapporterar till kommittén
 • Svenska Domarföreningen
 • Utställningskommittén
 • Avelskommittén
 • Utbildningskommittén
 • Kommittén för Hundars Mentalitet

Utöver listade kommittéer ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra kommittéer.

 • Auktorisation av exteriördomare inklusive gruppallrounddomare.
 • Tolkning och frågor som berör standard och som väcks inom organisationen.
 • Föreslå CS auktorisation av domare som allrounddomare.
 • Rätt att efter begäran utse honnörsdomare.
 • Besluta om bidrag till specialklubbarnas exteriördomarkonferenser.
 • Godkänna domarkompendier som erhåller produktionsbidrag.
 • Besluta om resestipendium till exteriördomare.
 • Rätt att tilldela exteriördomare erinran, varning respektive avstängning.
 • Föreslå CS avauktorisation och återauktorisation av exteriördomare.
 • Administrativa rutiner för arrangörer och domare kring BSI arbetet
 • Vid behov föreslå NKU BSI Group ändringar i BSI-dokumentet
 • Fastställa de av standardgruppen tagna besluten rörande:
  – Svensk översättning av rasstandarder efter samråd med berörd specialklubb.
  – Engelsk översättning av rasstandarder för svenska raser.
  – Förändring av svenska rasnamn.
  – Grupplacering av svensk ras samt ras som inte är FCI-erkänd och för vilken hemlandet inte angivit grupplacering i enlighet med FCIs nomenklatur. Besluten redovisas till Exteriördomarkommittén via en beslutsförteckning.

De förtroendeutsedda medlemmarna i Standardgruppen utses av ordförande i Exteriördomarkommittén. Gruppen ska bestå av minst tre personer varav en tjänsteman från SKKs kansli. Gruppen ska tillsammans inneha relevant kompetens i de fyra FCI-språken.

När behov uppstår adjungeras ansvarig tjänsteman för BSI-administrationen. 

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Exteriördomarkommittén har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige.

Utbildning

 • Ansvara för exteriördomarutbildning, grund-, vidare-, gruppallround- och allrounddomarutbildning.
 • Samordning av tidpunkt samt stöd under hela planeringsprocessen avseende specialklubbarnas exteriördomarkonferenser.
 • Delta på samtliga exteriördomarkonferenser och under viss del av konferensen informera om aktuella frågor som rör exteriördomarbedömning. Speciell vikt ska läggas vid en positiv utveckling av rasers hälsa samt mentala status.
 • Stödja specialklubbarnas framtagande samt granskning av domarkompendier inför exteriördomarkonferenser samt publicera de som godkänns efter att behörigt tillstånd getts för publicering på skk.se.
 • Ansvara för utbildningsmaterial samt utse lärare till SKKs "Grundkurs i Anatomi och Bedömning".

Exteriör sundhet

 • Uppföljning och utvärdering av domarnas arbete såväl nationellt som internationellt, i synnerhet i beaktande av de krav som Djurskyddslagen ställer och att hundars välfärd alltid har högsta prioritet.
 • Utbilda och sprida kunskap för att främja exteriör sundhet och motverka exteriöra överdrifter hos rashundar.
 • Fortlöpande utvärdera inkomna BSI rapporter, bland annat genom att ta del av och analysera de sammanställningar som berörda specialklubbar ska göra årligen utifrån BSI-rapporter och skrivna kritiker.
 • Följa forskning som gäller hundars exteriöra och mentala överdrifter och sprida detta till berörda parter.
 • Arbeta med att förbättra kommunikationen mellan uppfödare och exteriördomare gällande exteriör sundhet.
 • Följa den nationella och internationella debatten avseende bedömning av exteriöra överdrifter hos hund.
 • Implementera konsekvenser av BSI i domarkompendier, domarkonferenser, preparandkurser m.m.

Övrigt

 • I enlighet med avelspolicyn arbeta med att höja kvaliteten i rashundspopulationerna.
 • Fortlöpande sprida kunskap om kommitténs arbete.
 • Samverka med SKK/UtstK vad gäller utbildning av domaransvariga i läns- och specialklubb.
 • Ansvara för uppdatering av Guidelines - domaranvisningar på de fyra FCI-språken.
 • Biträda SKK/UtstK vid protester som berör domares agerande vid utställning.
 • Fortsätta arbetet med att kvalitetssäkring sker av tjänstgörande exteriördomare som dömer i Sverige.
 • Att verka för att SKKs regelverk inom kommitténs ansvarsområde ska vara utformade på ett lättförståeligt sätt.

Standardgruppen

 • Ansvara för översättning av rasstandarder samt efter samråd med berörd specialklubb fastställa desamma.
  – Översättning till svenska av rasstandarder görs för raser som finns registrerade i SKK och är erkända av FCI eller raser som är nationellt erkända av SKK.
  – Arbetet initieras:
  ■ när FCI publicerar en ny standard för en ras som registreras i SKKs register
  ■ när en ny FCI-erkänd ras registreras i SKKs register
  ■ när en ny nationellt erkänd ras erkänns av SKK
  ■ när rasens hemland publicerar en ny version av standarden för en nationellt erkänd ras som erkänns av SKK.
  – Översättningen till svenska ska överensstämma med ursprungstexten samt med FCIs modellstandard.
 • Följa arbetet i FCIs standardkommitté genom att ta del av deras protokoll.

Utbildning

 • Arrangera generell domarkonferens den 16-17 mars 2024 och i samband med det hålla en presentationsdag på de svenska raserna den 15 mars.
 • Medverka till att specialklubbarna genomför alternativa exteriördomarkonferenser.
 • Stödja de klubbar som vill genomföra digitala domarkonferenser.
 • Fortsätta arbetet med utbildning av exteriördomare, där bl.a. nedanstående aktiviteter ska bedrivas under perioden:
  – extra satsningar på vidareutbildning både som elev/aspirant och vid examinationer för exteriördomare
  – särskilda satsningar för att anordna speciella utbildningstillfällen med examination
  – fortsatt satsning på vidareutbildning för exteriördomare på de svenska raserna
  – stöd till specialklubbarna i deras arbete med att förbereda domare inom de jagande raserna
  – utveckling av samarbetet med Svenska Domarföreningen
  – utveckling av samarbete med och uppmuntran till specialklubbarna att ytterligare bidra till domarkårens fortbildning.
 • Planera för en anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre personer under 2026.
 • Planera inför preparandkursen 2028 bland annat inklusive kurser i anatomi, regler och bedömning.
 • Fortsätta utvecklingen av digitala utbildningar för exteriördomare för att fortlöpande erbjuda kompetensutveckling samt uppmuntra klubbarna till att publicera material från digitala domarkonferenser.

Särskilda uppdrag från Kennelfullmäktige

 • Att inom FCI verka för att alla FCI-standarder förses med text under rubriken bakgrund/ändamål, och att FCI för diskussioner med andra kennelklubbar om vikten av att denna information finns med i standarden.
 • Tillsätta en arbetsgrupp för att hitta samarbetsformer i frågor som rör översättning av rasstandarder i syfte att etablera ett långsiktigt ömsesidigt förtroende. I gruppen ska ingå representanter för Centralstyrelsen, Svenska Terrierklubben och ytterligare specialklubbar.

Exteriör sundhet

 • I samarbete med NKU BSI-group implementera det nya reviderade BSI dokumentet.
 • Omarbeta informationen om BSI på skk.se för att göra den mer tillgänglig och informativ.
 • Ta fram förslag på åtgärder för att BSI intentioner ska få en större effekt i domarnas bedömning.
 • Tillsammans med Avelskommittén ta fram strategier hur BSI även blir en viktig del i uppfödarnas avelsarbete.
 • Ta fram utbildnings och informationsmaterial relaterat till BSI del som gäller alla hundar.
 • Synliggöra faktabaserad information av vad avvikelser från en normal hundexteriör kan få för problem för våra hundar.

Är du exteriördomare?

Information för dig och andra funktionärer hittar du på funktionärswebben. Där hittar du bland annat regler för domarstipendium, information om honnörsdomare, rasstandarder och andra dokument för exteriördomare, klubbar och funktionärer.

Till funktionärswebben

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Exteriördomarkommittén

  Här hittar du protokollen från Exteriördomarkommitténs möten från 2021 fram till idag. Kommittén gick tidigare under namnet "Domarkommittén".

  Läs mer