Jakthundskommittén

Jakthundskommittén, JHK, är Svenska Kennelklubbens kommitté för jakthundsfrågor.

Västsibirisk lajka

Jakthundskommittén, JHK, ansvarar bland annat för riktlinjer gällande jakthundsfrågor och bestämmelser för jaktprovschampionat, jaktprovsbestämmelser samt regler för bruksavels- och bruksuppfödarpris.

Kommittén ska arbeta för att stärka SKKs profil inom områden som rör jakt och jakthundar samt utveckla samarbetsformer med jägarorganisationer. Kommittén ska även verka för att sprida information om god jaktetik och andra riktlinjer som berör jakthundsfrågor.

Mötesdatum 2024

8 februari
10 juni
14 augusti
23 oktober

Ärenden som ska behandlas på JHKs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet.

Kontakta Jakthundskommittén

E-post: jhk@skk.se
Telefon: 08-795 30 00 (Svenska kennelklubbens växel)

Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté
Ewa Ekfeldt
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Jakthundskommitténs ledamöter

Gunnar Petersson, ordförande
Anders Carlsson
Johan Sonesson
Thore Larsson
Urban Nilsson
Emelie Dunger
Torkel Nordling

Kommitténs sekreterare
Ewa Ekfeldt, SKKs kansli

Adjungerade

Susanna Hallgren, SKKs kansli

Kommitténs sekreterare

Ewa Ekfeldt, SKKs kansli


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Jakthundskommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

Jakthundskommitténs syfte är att stärka SKKs profil inom områden som rör jakt och jakthundar med målsättningen att väcka intresse för och främja avel av jaktligt fullgoda rashundar samt upprätthållandet av god jaktetik vid jakt med jakthund. 

Den verksamhet som SKK bedriver ska alltid möta de krav som Djurskyddslagen ställer med beaktande av jaktlagstiftningens intentioner för att nuvarande jaktformer med hund ska kunna behållas och utvecklas.

 • Övergripande jakthundsfrågor.
 • SKKs profil inom områden som rör jakt- och jakthundar.
 • Övergripande ansvar för de jaktprovsregelverk där huvudmannaskapet är delegerat till en specialklubb.
 • Eget ansvar för de jaktprovsregelverk som inte är delegerade till en specialklubb.
 • Jaktetik vid användning av jakthundar.
 • Tillse att jaktprovsregler stöder utvecklingen av rasspecifika egenskaper eller stöder angelägna samhällsengagemang inom jakt och viltvård.
 • SKKs regler för jaktprovschampionat
 • SKKs regler för bruksavels- och bruksuppfödarpris
 • SKKs regler för Anlagstest i vildsvinshägn
 • SKKs regler för Regler för viltspårprov
 • SKKs regler för för grythundsarbete
 • Jaktprov för brittiska stående fågelhundar (fältprov, fjällprov, skogsprov)
 • Jaktprov Svenska Vorstehklubben
 • Fullbruksprov Svenska Vorstehklubben
 • Jaktprov Specialklubb för kontinentala fågelhundar
 • Fullbruksprov Specialklubb för kontinentala fågelhundar
 • Jaktprov för retriever(A-prov, B-prov, Working Test, Mocktrial)
 • Jaktprov för spaniel
 • Tollingjaktprov
 • Funktionsbeskrivning retriever
 • Jaktprov för wachtelhund inklusive skogsprov & vildsvinsprov
 • Jaktprov för älghundar, löshund och ledhund
 • Jaktprov för ställande vildsvinshundar, Svenska Älghundklubben
 • Drevprovsregler för tax
 • Drevprovsregler för basset/drever/beagle/alpenländische dachsbracke
 • Drevprovsregler för stövare
 • Jaktprov för skällande fågelhundar
 • Jaktprov för tysk jaktterrier inklusive vildsvinsprov & fullbruksprov
 • Jaktprov på vildsvin med drivande hund, Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar
 • Funktionsbeskrivning för drivande vildsvinshundar i hägn, Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar
 • Jaktprov Svenska Schweisshundklubben
 • Eftersöksprov på vildsvin Svenska Schweisshundklubben
 • Praktisk eftersöksbedömning Svenska Schweisshundklubben
 • Anlagsprov eftersök rovvilt Svenska Schweisshundklubben
 • Anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser
 • Regler för jaktprov på frilevande björn, Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar
 • Policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt
 • Riktlinjer vid användandet av tekniska hjälpmedel vid jaktprov
 • SKKs riktlinjer för utsättning av fågel

I gemensamma frågor ska kommittén uppmärksamma berörda samverkande kommittéer.

Här anges vilka kommittén i första hand samarbetar eller samverkar med.

 • Svenska Jägareförbundet
 • SKKs jakthundsklubbar
 • Nationella Viltolycksrådet
 • Rovdjurscentret “De fem stora”
 • SKKs representant i FCIs kommittéer för retriever, spaniel, kontinentala stående fågelhundar, brittiska stående fågelhundar, grythundar och drivande hundar samverkar med och rapporterar till kommittén och CS
 • SKKs representant i NKU Jakthundkommitté rapporterar till kommittén.

Utöver listade ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra kommittéer.

 • Fastställa jaktprovsregler i samråd med aktuell specialklubb
 • Fastställa regler för viltspårprov, anlagstest i vildsvinshägn och grytprov efter samråd med berörda klubbar
 • Tolka regler vid protester etc.
 • Bevilja dispens från respektive regelverk inom kommitténs ansvarsområde
 • Besluta om kontroll av jaktprovsreglernas upprätthållande
 • Pröva specialklubbarnas disciplinära åtgärder mot jaktprovsdomare
 • Besluta om bidrag till specialklubbars konferenser för jaktprovsdomare
 • Besluta om ändringar i regler för jaktprovschampionat i samråd med aktuell specialklubb
 • Tolka regler för bruksavels- och bruksuppfödarpris samt rätt att ändra dessa. Kommittén ska samråda med SKK/PtK m.fl. kommittéer när det gäller provregler utanför JhKs ansvarsområde.
 • Utse SKKs representant i Nationella Viltolycksrådet och Rovdjurscentret de 5 stora.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Jakthundskommittén har att arbeta med under 2023-2024 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige.  

Särskilt uppdrag från KF enligt KF-beslut § 73

 • SKK ska ställa sig tydligare bakom riksdagens beslut om förvaltningen av vargstammen samt hur den bedrivs och att SKK aktivt ska synas och höras i debatten genom att vara tydligare i medier och klart och tydligt redovisa vad SKKs policy på vargen är.
 • SKK ska ställa sig klart och tydligt, och offentligt, bakom licensjakt på varg så att den av riksdagen beslutade lägsta nivån uppnås.
 • SKK verkar för att inventering av vargstammen ska i tid genomföras så nära jakten på varg som möjligt. Detta så att beslutet mer överensstämmer med den aktuella verkligheten.
 • SKK aktivt ska föra samtal med berörda myndigheter om problemen med varg och hund.

Jaktprovsregler

 • Stödja nya provformer som är under utveckling och vid behov granska och fastställa förslag till nya regelverk.
 • Övergripande ansvar för de jaktprovsregelverk där huvudmannaskapet är delegerat till en specialklubb.
 • Arbeta med att förenkla championat- och provreglerna. 
 • Eget ansvar för de jaktprovsregelverk som inte är delegerade till en specialklubb.
 • Ansvara för att provregler stödjer utvecklingen av rasspecifika egenskaper och/eller stödjer angelägna samhällsengagemang och aktivering med hund.
 •  I syfte att tillhandahålla ett brett utbud av provverksamhet som ett stöd i aveln och för att möjliggöra möten mellan medlemmar med samma intresse ska kommittén:
  – Biträda klubbar som önskar införa nya provformer för sina raser.
  – Arbeta för att provverksamhet som vunnit intresse hos medlemmarna och som ännu inte bedrivs inom SKK finner en lämplig klubb som ansvarar för respektive provverksamhet.
  – Stödja special- och verksamhetsklubbar samt avtalsklubbar i deras arbete med berörd provform.
 • Verka för en ökad tillgänglighet till SKKs olika verksamheter för personer med olika typer av funktionsvariationer.
 • Stödja klubbar inom kvalitetsarbetet med domare och funktionärer. 

Samverkan

 • Främja samarbete med jakthundklubbarna
 • Ge stöd till specialklubbarna i deras arbete med att förbereda personer som vill utbilda sig till exteriördomare inom de jagande raserna.
 • Genom fortsatt och fördjupad samverkan och samarbete med Svenska Jägareförbundet, Nationella viltolycksrådet, Svenskt Friluftsliv, nordiska kennelklubbar, Sveriges Hundungdom och Unga Jägare stärka och utveckla SKKs intressen.
 • Genom digitala möten ha en kontinuerlig dialog med SKKs jakthundsklubbar.
 • Bevaka specialklubbarnas möjlighet att genomföra prov- och träningsverksamhet för jakthundar.
 • Sprida informationen om SKKs policydokument som gäller jakthundsfrågor och kontinuerligt hålla dem uppdaterade.
 • Ta del av rapporter från SKKs representant i Nationella Viltolycksrådet och Rovdjurscentret de 5 stora.

Internationellt

 • Stödja SKKs representanter i FCIs jakthundskommittéer samt kontinuerlig uppföljning av de rapporter som dessa representanter obligatoriskt lämnar efter varje internationellt möte.
 • Genom SKKs representanter i FCIs jakthundskommittéer verka för att sprida kunskap om svensk jaktkultur och nordisk jakttradition i Europa.
 • Följa utvecklingen av nationella och internationella erfarenheter av olika provformer.
 • Uppmärksamma svenska landslagets framgångar vid internationella mästerskap.

Jaktetik

 • Bevaka att jaktprovsverksamheten drivs i enlighet med Djurskyddslagens och jaktlagstiftningens intentioner och att all jakt med hund sker under högt ställda etiska krav. Detta för att säkerställa att nuvarande jaktformer med hund ska kunna behållas och utvecklas. I detta arbete ska ett kontinuerligt samråd ske med Svenska Jägareförbundet.
 • Värna att utsättning av fågel får fortgå, bland annat genom att besöka anläggningar som bedriver sådan verksamhet, samt ha en löpande dialog kring etik där av SKK framtaget etikdokument ska vara väl känt och efterlevas. 
 • Följa utvecklingen av olika dressyrmetoder som tillämpas och verka aktivt för att sådant som strider mot SKKs policy relation människa - hund inte ges möjlighet att etablera sig i landet.
 • Bevaka djurskyddsaspekter vid provverksamhet
 • Att arbeta för att SKKs synpunkter beaktas vid införande av eventuellt förändrade myndighetsföreskrifter som rör jakt- och jaktprovsverksamhet och som baseras på Djurskydds- och jaktlagstiftning.

Förvaltning

 • Medverka i arbetet med hur förvaltningen av de allt mer ökande klövviltstammarna utvecklas och de behov som finns av utbildade hundar för jakt och eftersök
 • Medverka i hur förvaltningen av vildsvinsstammen utvecklas och det behov av utbildade hundar som detta medför, för jakt och eftersök, i enlighet med SKKs fastställda policy.

Kommittén

 • Bistå SKKs Föreningskommitté med förslag på lämplig specialklubb för nya raser
 • Fortlöpande sprida kunskap om kommitténs arbete.
 • Anordna viltspårprovdomarkonferens under 2024.
 • Arrangera en årlig träff med samtliga jakthundsklubbar i samverkan med Svenska Jägareförbundet och därmed öka samhörighetskänslan mellan jakthundsklubbarna och SKK.
 • Medverka på jaktmässor och bland annat informera om fördelar med att välja rashund för jakt.
 • Inför kommande regelrevidering bedriva ett arbete kring olika hund- och jaktrelaterade begrepp, så de används enhetligt.
 • Etablera ett stöthundstest för att stödja förvaltningen av de allt mer ökande klövviltstammarna.
 • Bereda förslag till CS avseende rovdjurspolicy med utgångspunkt i vad som är bäst för hunden och hundägandet och att rovdjursstammen förvaltas i enlighet med riksdagens beslut. 
 • Arbeta för att värna intresset för och kunskapen om jakthundsraserna och deras praktiska användning genom att:
  – Beskriva och informera om den nytta Sveriges jakthundar gör för samhället.
  – Informera om vikten att välja rashund för jakt som är anpassad till önskad jaktform.
  – Bedriva fortsatt arbete med att ge den nordiska löshundsjakten internationellt erkänd status som kulturarv (UNESCO).
  – Bevaka hundens och hundägarnas intressen inom renmarksutredningen.
  – Arbeta för att staten tar fullt ansvar vid skada eller dödsfall i samband med rovdjursangrepp mot hund.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Jakthundskommittén

  Här hittar du protokollen från Jakhundskommitténs möten från 2021 fram till idag.

  Läs mer