Kommittén för Strategiskt Arbete

Kommittén för Strategiskt Arbete, KSA, har i uppdrag att verka för att de huvud- och delstrategier samt förhållningssätt som beslutades på KF 2023 implementeras och uppnås med målet att det ska vara genomfört 2030.

Hundvalp och människa "high five:ar".
Fotograf Alona Rjabceva

Kommittén för Strategiskt Arbete, KSA, ansvarar för Centralstyrelsens roll inom det varumärkesarbete som ska bedrivas inom organisationen. Detta genom att bland annat bereda Svenska Kennelklubbens värdegrund och hantera och utveckla de policys som SKK ska vila värdegrunden på. 

I Kommittén för Strategiskt Arbetes uppdrag ingår att arbeta med Svenska Kennelklubbens varumärke och att fortsätta samt verkställa arbetet med SKKs framtidsvision, SKK 2030. Detta genom att verka för att de huvud- och delstrategier samt förhållningssätt som beslutades på KF 2023 implementeras och uppnås med målet att det ska vara genomfört 2030.

Mötesdatum 2024

24-25 januari
19 mars
16 maj
29 augusti
24 oktober

Ärenden som ska behandlas på KSAs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet.

Kontakta Kommittén för Strategiskt Arbete

E-post: ksa@skk.se

Svenska Kennelklubbens Kommitté för Strategiskt Arbete
Stephanie Rankovic
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Kommittén för Strategiskt Arbetes ledamöter

Eva Lejdbrandt, ordförande 
Ove Johansson
Agneta Ståhle
Liselott Ringman
Natalie Johansson

Adjungerade

Fredrik Bruno, SKKs kansli
Helena Nyberg, SKKs kansli

Kommitténs sekreterare

Stephanie Rankovic, SKKs kansli


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Kommittén för Strategiskt Arbetes ansvarsområden och samarbeten med andra aktörer. 

Kommittén för Strategiskt Arbete, KSA, har i uppdrag att ansvara för beredningen av frågor som är av långsiktig och strategisk betydelse för SKK, främst genom förverkligandet av den vision för SKK som antogs av KF 2023 – SKK 2030. Det ska ske genom att stegvis föreslå Centralstyrelsen, CS, åtgärder för att implementera de strategier och förhållningssätt som visionen vilar på.

Målsättningen för kommitténs arbete ska vara att samtliga strategier ska vara förverkligade år 2030. Kommittén har även i uppdrag att vid behov föreslå justeringar av visionen och/eller dess strategier.

KSAs primära uppdrag är att bereda beslutsunderlag till CS rörande hur arbetet med SKKs vision ska bedrivas och prioriteras.

Under kommande verksamhetsperiod har kommittén dessutom ansvar för att skapa ett ramverk för SKKs policyarbete, samt det övergripande ansvaret för de policys som ska tas fram eller behöver uppdateras samt beredning av CS förslag till värdegrund för SKK. KSA ska därtill svara för CS representation i det varumärkesarbete som bedrivs av kansliet och extern konsult.

 • Värdegrund för SKK
 • Ramverk för SKKS policyarbete
 • SKKs policykatalog
 • Centralstyrelsen och övriga kommittéer
 • Berörda medlemsorganisationer
 • VD/kansliet
 • Sveriges Hundungdom
 • Fastställa prov- och tävlingsregler efter samråd med specialklubb eller verksamhetsklubb.
 • Bevilja dispens från regelverk inom kommitténs ansvarsområde.
 • Tolkningsrätt av regler vid protester.
 • Om kontroll av prov-/tävlingsreglernas upprätthållande.
 • Om att genomföra dopingprovtagning.
 • Ändring av särbestämmelser och championatregler respektive andra titlar/beteckningar inom kommitténs ansvarsområde.
 • Att pröva special- eller verksamhetsklubbs disciplinära åtgärder mot domare.
 • Att besluta om bidrag till special- eller verksamhetsklubbs domarkonferenser inom kommitténs ansvarsområde.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Kommittén för Strategiskt Arbete har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige.  

 • Bereda beslutsunderlag till CS för stegvis arbete mot att förverkliga visionen för SKK genom implementering av dess huvud- och stödstrategier. Det beslutsunderlag som överlämnas till CS från kommittén ska alltid innehålla information om:
  – Vilken strategi/förhållningssätt arbetet avser
  – Vilket arbete som ska genomföras
  – Beräknade kostnader för arbetet
  – När arbetet ska vara slutfört
  – Möjligheter och risker med arbetet
 • Ansvara för arbetet med “Ett Snällare Hundsverige” bl.a. syftande till att skapa ett gott samtalsklimat inom organisationen.
 • Föreslå en stegvis plan för arbetet med att förverkliga den av KF beslutade visionen, särskilt vad som ska genomföras inför KF 2025.
 • Att, i samråd med medlemsorganisationerna och utifrån visionsarbetets förhållningssätt, genomföra ett värdegrundsarbete som inkluderar en uppförandekod för att till Kennelfullmäktige 2025 presentera ett förslag till värdegrund och ramverk för SKKs policyarbete. Arbetet ska ske genom att:
  – Utvärdera och strukturera befintliga policyer i samverkan med för varje policy relevanta medlemsorganisationer och kommittéer.
  – Samverka med CS kommittéer för att identifiera behov av nya policyer och i samråd med relevanta medlemsorganisationer och kommittéer upprätta förslag till sådana.
  – Bereda förslag till en värdegrund som inkluderar en uppförandekod som stöd för uttolkningen av grundregel 1:2 och kan vägleda organisationen, bland annat genom utvecklingen av policys som ska prägla den dagliga verksamheten. 
 • Arbeta med ett förbättrat samtalsklimat inom SKK genom att:
  – Bereda beslutsunderlag för likabehandlingspolicy
  – Bereda ett förslag till uppförandekod inom SKK
  – Bereda aktiviteter inom ramen för projektet “Ett Snällare Hundsverige”
  – Genomföra enkätundersökningar för att samla problembilden gällande samtalsklimatet inom organisationen och utifrån den identifiera eventuella vidare åtgärder. 
 • Representera CS i det varumärkesarbete som syftar till att identifiera och därefter kommunicera det “varumärkeslöfte” som SKK ska stå för.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Kommittén för strategiskt arbete

  Här hittar du protokollen från Kommittén för strategiskt arbetes möten från och med 2024.

  Läs mer