Standardkommittén

Svenska Kennelklubbens standardkommitté – tidigare arbetsgrupp för standardfrågor – ansvarade för rasstandarder, rasgruppsplacering och svenska rasnamn.

Standardkommittén

Standardkommittén översatte utländska standarder till svenska och standarder för svenska raser till engelska. Dessutom ansvarade kommittén för eventuella ändringar av rasernas namn och grupplacering.

Delegeringsordning

Här kan du läsa om de uppdrag Kommittén för marknadsföring av rashundar hade. 

Förse SKK-organisationen med översättningar till svenska av rasstandarder för de raser som erkänns av FCI och registreras av SKK samt för de nationellt erkända raser som erkänns av SKK.

 • Översättning av utländska rasstandarder till svenska
 • Översättning av rasstandarder för svenska raser till engelska.
 • Ändringar av svenska rasnamn
 • Grupplacering av nationellt erkända raser
 • FCIs Model Standard i översättning till svenska

I gemensamma frågor ska kommittén uppmärksamma berörda samverkande kommittéer. Här anges vilka kommittén i första hand samarbetar eller samverkar med.

 • Specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar med rasansvar.

Utöver listade kommittéer ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra kommittéer.

 • Fastställa svensk översättning av rasstandarder efter samråd med berörd specialklubb
 • Fastställa engelsk översättning av rasstandarder för svenska raser
 • Förändring av svenska rasnamn
 • Grupplacering av svensk ras samt ras som inte är FCI-erkänd och för vilken hemlandet inte angivit grupplacering i enlighet med FCIs nomenklatur.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Standardkommittén hade att arbeta med under 2022-2023 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgick från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige. 

 • Ansvara för översättning av rasstandarder samt efter samråd med berörd specialklubb fastställa desamma.

Översättning till svenska av rasstandarder görs för raser som finns registrerade i SKK och är erkända av Fédération Cynologique Internationale (FCI) eller raser som är nationellt erkända av SKK.

Arbetet initieras
- när FCI publicerar en ny/reviderad/ändrad standard för en ras som registreras i SKKs register 

- när en ny FCI-erkänd ras registreras i SKKs register

- när en ny nationellt erkänd ras erkänns av SKK när rasens hemland publicerar en ny version av standarden för en nationellt erkänd ras som erkänns av SKK

Översättningen till svenska ska överensstämma med ursprungstexten samt med FCIs modellstandard. Dock ska svenskt ordval övervägas för att inte förstärka risker för misstolkning avseende exteriöra överdrifter eller mentalitet. Svensk djurskyddslag ska beaktas.

 • Ansvara för att informera berörda instanser inom SKK-organisationen om nya eller ändrade standarder eller översättningar.
 • Följa arbetet i FCIs standardkommitté genom att ta del av deras protokoll.
 • Förändring i rasstandarder (KF § 50)

- Alla förändringar av rasstandarder, oavsett anledning, alltid ska ske i nära samarbete med rasansvarig special/rasklubb

- Om det finns meningsskiljaktigheter avseende ordval och formuleringar med rasansvarig special- eller rasklubb ska den engelska originaltexten stå i den svenska översättningen.

 • Djurskyddslagen som gäller från 2019 kommer även under kommande verksamhetsperiod att vara föremål för kontinuerliga samtal kring tolkning och utformning av detaljföreskrifter. Detta gäller både vad avser det politiska i regeringskansliet och riksdagen som berörda myndigheter.
 • Målet under verksamhetsperioden är att SKKs synpunkter har beaktats vid införande av eventuellt förändrade myndighetsföreskrifter. (KF § 17 & 20 verksamhetsplan)
 • Slutföra projektet med standarduppdateringar så att alla FCI-erkända raser har en aktuell reviderad standard på svenska samt vid behov uppdatera information om standarder och översättningar på SKKs webbplats. (KF § 17 & 20 verksamhetsplan)

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Standardkommittén

  Här hittar du protokollen från Standardkommitténs och tidigare Arbetsgruppen för standardfrågors möten från 2021 fram till idag.

  Läs mer