Utbildningskommittén

Utbildningskommittén, UK, ansvarar för den övergripande samordningen av frågor som rör distansutbildning, uppfödarutbildning och samarbete med Studiefrämjandet.

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén, UK, ansvarar bland annat för SKKs uppfödarutbildning samt centrala distansutbildningar. Kommittén ska också kvalitetssäkra yrkesinriktade utbildningar inom området hund och samarbeta med Studiefrämjandet.

Mötesdatum 2024

23 januari
26 mars
27 maj
27 augusti
7 november

Ärenden som ska behandlas på UKs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet. 

Kontakta Utbildningskommittén

E-post: uk@skk.se
Telefon: 08-795 30 00

Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
Camilla Jannesson
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Utbildningskommitténs ledamöter

Piia Nora, ordförande 
Susanne Nilsson
Hans Balstedt
Ann-Catherine Edoff
Carin Josefsson

Adjungerade

Susanna Hallgren, SKKs kansli
Nina Berggren, SKKs kansli
Lisa Holmberg, Studiefrämjandet
Meta Lönnberg, Sveriges Hundungdom
Agneta Olsson, Svenska Brukshundklubben

Kommitténs sekreterare

Camilla Jannesson, SKKs kansli


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Utbildningskommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

Identifiera behov av utbildningar genom att följa samhällets och SKKs utveckling samt, genom samverkan med utbildningsanordnare, föreslå lämpliga former för att möjliggöra nya utbildningar.

Utbildningskommittén ansvarar för den övergripande samordningen av frågor som rör SKKs utbildningar. Kommittén ska verka för att kvalitetssäkra utbildningar inom området hund och samarbeta med Studiefrämjandet med flera utbildningsinstitutioner.

I gemensamma frågor ska kommittén uppmärksamma berörda samverkande kommittéer.

 • Studiefrämjandet
 • Sveriges Hundungdom
 • Svenska Brukshundklubben
 • Samtliga SKK/CS kommittéer som har utbildning inom sitt ansvarsområde
 • Gymnasieskolor med hundinriktning
 • Ledamot i FCIs Education and Public Relation Commission rapporterar till kommittén

Utöver listade samverkansparter ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra parter.

Fördelning av investeringsbudgeten för utveckling av distansutbildningar utifrån ansökningar från SKK/CS kommittéer.

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Utbildningskommittén har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige. 

 • Kartlägga utbildningsbehov och föreslå utbildningar samt utbildningsaktiviteter för förtroendevalda och medlemmar i olika ämnesområden
 • Föreslå pedagogik- och utbildningsmetoder för SKKs utbildningar, i förekommande fall tillsammans med berörda kommittéer.
 • Samverka med företrädare för skolor som utbildar i ämnet hund.
 • Stödja kommittéer och utbildningsavdelningen genom att tillhandahålla utbildningsmaterial för fysiska utbildningar, bl.a. studiecirklar, samt utbilda handledare för distansutbildningar.
 • Samarbeta centralt med Studiefrämjandet och sprida information om samarbetet samt arbeta för att ett så stort stöd som möjligt tillkommer klubbarnas utbildningsarbete.
 • Ansvara för att SKK är representerade vid Studiefrämjandets årsstämma samt utbildningsseminarier där det är lämpligt
 • Dialog med utbildningsansvariga inom SKK-organisationen
 • Verka för en ökad tillgänglighet till SKKs olika verksamheter för personer med olika typer av funktionsvariationer.
 • Sprida kunskap om arbetet inom kommittén.
 • Kartlägga målgruppers behov av distansutbildningar och studiecirklar för att stödja etableringen av sådana utbildningsinsatser.
 • Vidareutveckla pedagogik och utbildningsmetoder.
 • Tillgängliggöra SKKs befintliga distansutbildningar för personer med funktionsvariationer.
 • Samverka med skolor eller motsvarande som erbjuder utbildning inom hund, samt anordna lärarutbildningar för de skolor som använder SKKs utbildningsmaterial i sin undervisning.
 • Utreda möjligheten till en vuxenutbildning som hundfrisör.
 • Utveckla samarbetet med Sveriges Hundungdom kring information och utbildning om verksamheter som bedrivs inom SKK med målgrupperna gymnasieskolor och ungdomar.
 • Kommittén svarar för SKKs engagemang i Studiefrämjandet samt Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN).

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Utbildningskommittén

  Här hittar du protokollen från Utbildningskommitténs möten från 2021 och framåt.

  Läs mer