Utställningskommittén

Utställningskommittén, UtstK, ansvarar för utställningsregler, auktorisation av ringsekreterare, fastställande av utställningsprogram samt de utbildningsinsatser för funktionärer som krävs.

Utställningskommittén, UtstK, har bland annat beslutanderätt vid tolkning av regler vid protester som rör utställningsresultat. Kommittén ansvarar även för auktorisation av ringsekreterare, certifierade utställningsarrangörer, CUA, samt Anvisningar för utställningar som inte stambokförs (inofficiella utställningar). 

I Utställningskommitténs uppdrag ingår att  verka för att reglerna inom kommitténs ansvarsområde ska vara utformade på ett lättförståeligt sätt och att underlätta för ungdomar att få ett intresse för utställningsverksamhet bland annat genom junior handling. 

Kommittén har även i uppdrag att godkänna klubbarnas utställningar samt att arbeta för kvalitetshöjande utbildningsinsatser för utställningsfunktionärer, som utställningsansvariga och ringsekreterare. Kommittén verkar också för att utställningarna genomförs i linje med djurskyddslagens intentioner. Kommitténs arbete ska ske i linje med SKKs miljöpolicy.

Mötesdatum 2024

5 juni
16-17 september
5 november

Ärenden som ska behandlas på UtstKs möten ska vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdatumet.

Kontakta Utställningskommittén

E-post: utstk@skk.se

Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
Katja Lindholm-Anyimba
Box 771
191 27 Sollentuna

OBS! Då du tar kontakt med våra kommittéer eller arbetsgrupper, kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. Vår ambition är att svara dig så fort som möjligt, men vi ber dig dock ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas.

Utsällningskommitténs ledamöter

Birgitta Bernhed, ordförande 
Madeleine Bäckman
Mikael Nilsson
Viktoria Engström
Linnéa Sandberg
Caroline Samuelsson-Frid
Jessica Uhlén

Adjungerad

Susanna Hallgren, SKKs kansli
Sanna Martell, journalistisk bevakning

Kommitténs sekreterare

Katja Lindholm-Anyimba, SKKs kansli


Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om Utställningskommitténs ansvarsområden, samarbeten med andra aktörer och beslutsrätt. 

Syftet med SKKs Utställningskommitté är att övergripande driva och utveckla den utställningsverksamhet som genomförs av klubbar inom organisationen. Detta ska ske i enlighet med att det primära syftet med hundutställningar är att exteriört värdera resultatet av avelsarbetet samt rasens avelsmaterial mot rasstandarden.

Det sekundära syftet med hundutställningar är att erbjuda ett tillfälle att utbyta erfarenheter och lära sig mer om olika hundraser samt att tävla i konkurrens med andra hundar.

 • Kvalitetssäkring av utställningsverksamheten
 • Utställningsregler
 • Auktorisation av ringsekreterare
 • Certifiering av utställningsarrangörer, CUA
 • Fastställande av utställningsprogram
 • Utbildningsinsatser för funktionärer
 • SKKs utställnings- och championatregler
 • SKKs regler för utställningschampionat
 • Regler för exteriörbedömning
 • Regler för junior handling
 • Regler för auktorisation av ringsekreterare
 • Regler och riktlinjer för ringsekreterare
 • Regler och riktlinjer för certifierad utställningsarrangör, CUA
 • Anvisningar för utställningar som inte stambokförs
 • Ledamöter i NKU/Show Group rapporterar till kommittén
 • SKKs representant i FCIs Show Commission och Show Judges Commission samverkar med och rapporterar till kommittén samt till DK och CS
 • Exteriördomarkommittén
 • Jakthundskommittén
 • Prov- och Tävlingskommittén
 • Föreningskommittén

I gemensamma frågor ska kommittén uppmärksamma berörda samverkande kommittéer. Utöver ovan listade kommittéer ska det tas hänsyn till om samverkan med andra kommittéer behövs i vissa frågor.

Utställningsregler

 • Beslutanderätt vid tolkning av regler vid protester etc. Vid protester som berör domares bedömning ska samråd ske med Exteriördomarkommittén.
 • Föreslå CS ändringar av utställningsregler
 • Besluta om kontroll av utställningsreglernas upprätthållande
 • Besluta om ändrade regler för utställningschampionat efter samråd med övriga berörda kommittéer
 • Bevilja dispens från regelverk

Utställningsverksamhet

 • Föreslå CS ort, datum och status (Int, Nat, Nordic) för länsklubbarnas utställningar.
 • Godkänna utställningsprogrammet för specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar med rasansvar
 • Fastställa regelverk för tävlingen junior handling utifrån förslag från Sveriges Hundungdom
 • Utse utställningsarrangör som ska arrangera Svensk Vinnarutställning vart 4:e år

Utställningsfunktionärer

 • Auktorisation och avauktorisation av ringsekreterare
 • Certifiering och av certifiering av Certifierade utställningsarrangörer, CUA
 • Bevilja dispens från regelverk för dessa utställningsfunktionärer

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Utställningskommittén har att arbeta med under 2024-2025 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgår från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige. 

 • Bevaka att erforderliga etiska krav upprätthålls vid genomförande av utställningsverksamheten och att hundarnas välfärd alltid har högsta prioritet. Utställningsverksamheten ska alltid bedrivas i linje med djurskyddslagens regler och intentioner.
 • Kvalitetssäkringsarbete av utställningsverksamheten
 • Ansvara för utbildningsplaner- och material för ringsekreterare.
 • Ansvara för utbildning av handledare till ringsekreterarutbildningar. Utbildning av ringsekreterare sker i länsklubbarna.
 • Ansvara för att tillhandahålla relevant information för funktionärer i klubbar som arrangerar utställningar.
 • Underlätta för ungdomar att bli intresserade av utställningsverksamhet.
 • Arbeta för att nå ut till och stödja nybörjare inom utställningsverksamheten
 • Ansvara för och säkerställa en långsiktig planering för utbildning av utställningsfunktionärer.
 • Inom Nordisk Kennel Union arbeta för att olika regelverk får en så enhetlig utformning/tillämpning som möjligt i Norden.
 • Lägga särskild vikt vid att se över förutsättningar för tillgänglighet för personer med funktionsvariation samt att främja ungdomars deltagande.
 • Fortsätta utveckla digitala utbildningar för funktionärer.
 • Förbereda den regelrevidering av utställnings- och championatreglerna som ska ske inför 2027. Förberedelserna innebär bland annat att genomföra remissförfarande och inleda processer.
 • Utvärdera exteriörbedömningarna efter provperioden 2022-24 inför en eventuell permanentning 2025.
 • Genomföra översyn av funktionen certifierad utställningsarrangör, CUA.
 • Arbeta för att göra utställningar fortsatt attraktiva i framtiden för att få utställare att stanna kvar i sporten samt för att locka nya utställare.
 • Följa och stödja projektet med vidareutvecklingen och lanseringen av SKK Utställning.
 • Skapa goda förutsättningar för samarrangemang mellan olika klubbar.
 • Arrangera utbildning/fortbildning för utställningsfunktionärer, bland annat för/genom: 
  – Seminarium för utställnings-, domar- och ringsekreteraransvariga i läns- och specialklubb under 2024 och 2025
  – Översyn av ringsekreterarutbildningen för att möta framtidens behov.
  – Möjliggöra att fler ringsekreterare fullföljer hela utbildningen.
  – Implementera Funktionärsutbildningen hos klubbar som arrangerar utställningar för att höja kompetensen i klubbarna och för att säkerställa kvaliteten av arrangemangen.

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Utställningskommittén

  Här hittar du protokollen från Utställningskommitténs möten från 2021 fram till idag.

  Läs mer