SKK om varg – frågor och svar

Svenska Kennelklubben, SKK, är stolta över att det finns varg i vår svenska natur. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar gällande vårt ställningstagande gällande vargen och att jaga varg.

Generellt om vargjakt i Sverige

2010 var första året sedan 1966 som jakt på varg, i form av licensjakt, åter tilläts i Sverige. Jakt på varg har historiskt sett funnits länge i vårt land, långt mer än 100 år och under långa tider var det skottpengar på varg. Allmän jakt förbjöds i landet 1966 på varg.

Primärt just nu för att uppfylla riksdagens beslut om hur den svenska vargstammen ska förvaltas. Långsiktigt att skapa samma acceptans för vargen som finns för de andra rovdjuren och kunna hålla en stam i balans mot andra intressen, som jakt med hundar, hållande av ren, fäbodbruk med mera.

Svenska Kennelklubben om att jaga varg

SKK engagerar sig i alla frågor som berör hundar och hundägare i Sverige.

I SKKs verksamhetsplan sedan flera år tillbaka framgår följande: Målet under verksamhetsperioden är att verka för en samsyn där de fyra stora rovdjuren inte i något geografiskt område allvarligt påverkar närings- och fritidsverksamheter och att hundägarnas intressen särskilt beaktas samt att beslut om rovdjursstammarna på regional nivå ska ske med stor hänsyn tagen till lokala förhållanden.

Beslutet har fastslagits på Kennelfullmäktige, vid samtliga tillfällen sedan 2005. Kennelfullmäktige är SKKs högsta beslutande organ och sammanträder vart annat år. Röstberättigade är valda representanter från organisationens läns- och specialklubbar, verksamhetsklubbar och Sveriges Hundungdom.

För att förändra fattat beslut krävs att frågan tas upp i ett Kennelfullmäktige och att ett nytt beslut fattas i demokratisk ordning.

SKK följer och deltar aktivt i den debatt som löpande fortgår i detta ämne. Styrelsen har därför vid flera tillfällen tagit upp frågeställningen på Kennelfullmäktige för justeringar och tillägg i Svenska Kennelklubbens hållning i denna fråga.

SKK uttalar följande avseende frågan om de fyra stora rovdjuren kontra hund.

  • Samverkan mellan jakt- och andra bevarandeintressen, näringar, lokalbefolkning och myndigheter är en förutsättning för en lyckad rovdjurspolitik
  • Specialklubbarna måste kunna genomföra den prov- och träningsverksamhet som utvecklar våra jakthundar
  • Paragraf 28 i jaktförordningen ska fortsatt innebära att varg jämställs med björn, järv och lo när det gäller den enskildes rätt att skydda sin hund
  • Ersättning för hund som dödas eller skadas av rovdjur ska följa de principer som SKK utarbetat tillsammans med djurförsäkringsbolagen
  • I övrigt ställer sig SKK bakom riksdagens beslut om förvaltningen av vargstammen samt hur den bedrivs.

Ja.

Se svaret ovan angående SKKs ställningstagande vad gäller att hålla en stam i balans med andra intressen.

Svenska Kennelklubben om varg som angriper tamdjur

Ägare av olika djur ska ersättas för rovdjursdödade djur med ett belopp som är ett marknadspris, för hundar det värde som utgår när en hund blir trafikdödad.

I maj 2020 begärde SKK och Svenska Jägareförbundet en översyn av reglerna för skyddsjakt på varg som angriper jakthundar. Det förmedlades i en skrivelse till Naturvårdsverket. I skrivelsen begärde SKK och Svenska Jägareförbundet att Naturvårdsverket snarast och i samarbete med oss tar fram förslag till ny vägledning för att bevilja skyddsjakt på vargar som skadat eller dödat jakthundar.

Svenska Kennelklubben om vargen

SKK anser att det finns plats i vår natur för en livskraftig vargstam och vi ska vara stolta över att i vår natur ha de fyra stora rovdjuren, björn, varg, lo och järv.

Varg har historiskt funnits i vårt land och vi har stora skogsområden där vi får plats med en vargstam.