Disciplinära åtgärder mot domare

Här kan du ta del av Svenska Kennelklubbens policy för disciplinära åtgärder avseende exteriördomare, provdomare och tävlingsdomare. Policyn fastställdes av Centralstyrelsen 2007.

Svenska Kennelklubbens styrelse (CS) har beslutat att alla auktoriserade svenska domare principiellt ska omfattas av likartat regelverk vid eventuella disciplinära påföljder. Ansvaret för beslut i disciplinära frågor vad avser exteriördomare åvilar SKKs Domarkommitté (SKKs DK). För provdomare samt, i förekommande fall, tävlingsdomare åvilar ansvaret respektive specialklubbs styrelse. För handläggning/beredning av sådana frågor kan givetvis en kommitté /motsvarande tillsättas.

Såväl exteriördomare som provdomare, eller motsvarande, har att följa respektive utställnings-, prov-, tävlingsregler samt tillämpliga domaretiska regler.

För samtliga domare gäller:

SKKs Allmänna regler för utställningar, prov och tävling

För exteriördomare gäller:

SKKs Utställnings- och championatregler
SKKs Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler

För övriga domare gäller:

Tillämpliga provregler
Respektive specialklubbs Domaretiska Regler och Anvisningar
Tillämpliga delar av SKKs Anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler

Domare som bryter mot dessa regler eller handlar på sätt som är ägnat att skada eller motverka SKKs och/eller medlemsorganisationernas mål och verksamhet eller skada medlemmarnas eller allmänhetens förtroende för SKK, eller dess medlemsorganisationer, kan av SKKs DK eller av respektive specialklubb tilldelas disciplinär åtgärd.

Disciplinära åtgärder

  1. Skriftlig erinran
  2. Skriftlig varning
  3. Avstängning 6–24 mån (intervall 6 månader)
  4. Avauktorisation

Muntliga påpekanden till en domare kan också ske från den styrelse, eller den delegerade kommitté, som har utfärdat auktorisationen.

Erinran som är den lindrigaste påföljden innebär ett skriftligt påpekande av det fel som begåtts, samt en anmodan till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande regler.

Varning är ett allvarligt påpekande om att gällande regler inte följts, eller att domare vid tidigare tillfälle tilldelats erinran.

Avstängning kan tillgripas under en utredning, eller att förseelsen anses som så allvarlig att förtroendet för domaren tillfälligtvis skadats, eller att domare vid tidigare tillfälle tilldelats varning. Avstängning kan ske från 6 månader och upp till 24 månader. (Vid 6 månaders avstängning ska hänsyn till eventuell provsäsong göras).

Avstängning kan också tillgripas i den mening, att en begränsning kan ske gällande en domares vidareutbildning.

Avstängning kan även omfatta delar av en auktorisation. Vid ärenden där beslut fattas om att avstängningen ska omfatta delar av en auktorisation kan avstängningen gälla upp till 36 månader.

När beslut om avstängning verkställs kan auktoriserande klubb överväga en karenstid på upp till 30 (trettio) dagar med hänsyn tagen till berörd domares ingångna avtal.

Avauktorisation innebär att domaren grovt har åsidosatt regelverket och/eller visat bristande omdöme eller skadat allmänhetens förtroende för SKK eller dess medlemsorganisationer.

Tillämpning

Återfall bör normalt ses som försvårande. Tidigare förseelser som ligger långt tillbaka i tiden bör inte beaktas.

Allmänt

Noggrannhet, medmänsklighet och rättskänsla måste prägla arbetet med bestraffningsåtgärder. Grundläggande regel bör vara att alltid hellre fria än fälla i tveksamma fall.

Frågan om disciplinär åtgärd tas upp av respektive organisation inom SKK efter anmälan från SKKs Disciplinnämnd, CS, SKKs kommittéer, läns-, ras- eller specialklubb, utländska kennelklubbar eller av medlem inom kennelorganisationen.

En domare som påförts en disciplinär åtgärd kan alltid överklaga beslutet till SKKs centralstyrelse.

SKK / CS 2007-11-27