SKKs miljöpolicy

SKK har tagit fram denna miljöpolicy för att informera om det arbete organisationen gör samt kommer att göra för att värna om vår miljö både på kort- och lång sikt. I miljöpolicyn ges även konkreta direktiv och förslag till anslutna klubbar för att initiera och inspirera till en mer miljövänlig organisation.

Utöver det som står i denna miljöpolicy måste varje medlem göra sina egna val i samvaron med sin hund för att ta hänsyn till miljön. 

I framtagandet av miljöpolicyn har det tagits i beaktning att SKK är en folkrörelse för hela landet och att alla ska kunna delta. Klubbarnas verksamhet bygger på en stor mängd sociala kontakter genom medlemmars medverkande både i klubbverksamhet och utställning-, prov-, tävling- och beskrivningar, något som möjliggörs genom bland annat resande.

Gemensamma målsättningar för SKKs klubbar och kansli

Minskad klimatpåverkan av resor

Ett av SKKs miljömål är att minska klimatpåverkan från de resor som görs inom organisationen. Organisationen uppmuntrar alltid till samåkning, kommunala färdmedel och för resor kortare än 50 mil ska alltid tågalternativ övervägas. Vid sammansättning av domarlistor ska koldioxidutsläpp tas i beaktning. Vid samtliga alla-raser-utställningar ska minst 50 % av domarna komma från Norden, max 25% av domarna utanför Europa är acceptabelt. Till stora evenemang ska möjlighet för buss och samåkning med taxi alltid undersökas.

För att nå målet ska möjligheterna för möten, aktiviteter, utbildningar och föreläsningar på distans utvecklas. SKK uppmuntrar alltid till digitala möten, både ur miljöaspekt som av kostnadsskäl.

I vissa fall är det nödvändigt att flyga, i dessa fall ska alla flygresor klimatkompenseras av flygbolaget eller berörd klubb. Följande sidor kan användas vid klimatkompensering:

Klimatkompensera.se
Goclimateneutral.org

SKK uppmuntrar till samarrangemang mellan klubbar vad gäller tid och plats för olika aktiviteter.

Källsortering av avfall

Vid klubbarrangemang ska arrangören på ett enkelt sätt möjliggöra källsortering, minimera användningen av engångsartiklar och se till att om de måste användas ska de vara så miljövänliga som möjligt.

Digitalisering

För att minska klimatpåverkan ska digitalisering utnyttjas så mycket som möjligt. Både för att minska resande, konsumtion av förbrukningsvaror och energi men även som en resursbesparing avseende både pengar och tid för anställd personal såväl som förtroendevalda.

Alla delar av organisationen ska arbeta för att minimera pappersanvändningen. SKK ska underlätta genom att erbjuda utbildningar i digitala lösningar.

Miljöanpassade inköp samt miljökrav på leverantörer

SKK och dess klubbar ska alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter, tjänster och mat som används i verksamheten. Denna aspekt ska anses vara lika viktig som priset på varan eller tjänsten. Med leverantörerna ska SKK klubbar och kansli ha en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

Miljöinformation till klubbar, medlemmar, leverantörer och anställda

SKK och dess klubbar ska i sin verksamhetsberättelse redovisa klubbens miljöarbete enligt ovan för att synliggöra detta för klubbens medlemmar, funktionärer, förtroendevalda och anställda. Klubbens miljöarbete ska även redovisas på dess webbplats. För frågor samt tips och råd – hänvisas till SKKs frågeforum.

Miljökampanj

SKK kommer årligen genomföra en miljökampanj vecka 40 i samband med Naturskyddsföreningens Miljövänliga vecka för att få in tips och råd från engagerade medlemmar, belysa vikten av ämnet samt konkret applicera miljöpolicyn.

Miljömål för SKKs kansli

SKKs kansli ska utöver det som står ovan även arbeta med:

Källsortering av avfall

Kansliet källsorterar i dagsläget sitt avfall och strävar alltid mot att ytterligare förenkla och förbättra sorteringen för anställda och besökare.

Energi- och förbrukningssparande åtgärder

Detta sker genom att den utrustning som inte används ska stängas av både av energisparande orsaker som brandsäkerhet. Lampor som kan släckas, ska vara släckta när ingen är i rummet, inga mobilladdare ska sitta kvar i vägguttag när de inte används. Huset värms upp/kyls genom fjärrvärme/fjärrkyla. Kansliets förbrukning av el sker genom samköp med husets övriga hyresgäster, målsättningen är att den ska vara så miljövänlig som möjligt. Kanslipersonalen minskar användningen av engångsartiklar genom att ta med sig mugg och tallrik från avdelningen till gemensamma fika och när mat hämtas i restaurangen.

Miljökrav på produkter och tjänster

Kansliets mål är att de produkter som säljs genom SKK shop ska i möjligaste mån vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material. De tjänster som organisationen erbjuder ska alltid försöka utvecklas till miljövänligare alternativ.

Miljöaspekter ska anses vara lika viktig som priset på varan eller tjänsten.

Uppföljning av miljöpolicyn för SKKs kansli

Uppföljning av arbetet kommer bland annat göras genom att redovisa och försöka
minska följande mätbara parametrar:

  • Beräkna CO2 utsläpp för resor till centrala möten; flyg, tåg, bil, buss
  • Förbrukning av papperskopior svart/färg
  • Förbrukning av el

Steg 1: Sammanställa statistik över parametrarna ovan för att synliggöra SKKs miljöpåverkan – genomförs under 2020. 

Steg 2: Utgå från statistiken för att sätta upp konkreta mål samt kunna följa och utveckla SKKs miljöarbete. Inleds under 2021 baserat på statistiken framtagen i steg 1. Samtliga avdelningschefer och kommittéordföranden ansvarar för att sätta upp konkreta miljömål anpassade för sin avdelnings/kommittés arbete utifrån statistiken, fokusområdena samt de angivna riktlinjerna.

Uppföljning av SKKs miljöarbete ska ske löpande genom att varje avdelningschef samt kommittéordföranden redovisar till CS hur de arbetat med de mätbara parametrarna samt fokusområdena i policydokumentet.

SKKs miljöpolicy antogs i november 2019, reviderades december 2021.