SKKs policy för sponsring

Svenska Kennelklubben, SKK, äger ett stort förtroende hos de svenska hundägarna. Därför måste företag, organisationer och enskilda personer som stödjer, sponsrar och ingår partneravtal med SKK dela SKKs grundläggande värderingar.

Definition av sponsring

Med sponsring avses en affärsmässig uppgörelse mellan SKK och utomstående part, där båda parter kan ha nytta av varandras insatser. Den säljande parten, SKK, ställer mot ersättning sitt goda renommé och sina tjänster till köparens förfogande.

Sponsringen ska syfta till att öka SKKs resurser och därigenom skapa bättre förutsättningar för hunden, hundägaren och hundsporten i Sverige. SKK ser sponsring som ett samarbete där två eller flera parter stärker sitt varumärke och i övrigt tillförs positiva värden.

Begränsningar

SKK samarbetar inte med företag och organisationer:

  • som motverkar SKKs mål och verksamhetsidé.
  • som företräder politiska partier eller religiösa organisationer.
  • som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor, miljö eller bidrar till samhällsfarlig verksamhet.
  • inom tobaksindustrin.
  • inom bryggerinäringen, vin- och spritindustrin med inriktning enbart på tillverkning och försäljning.
  • vars verksamhet kan uppfattas som diskriminerande eller stötande, t.ex. pornografi.
  • vars verksamhet diskriminerar anställda eller kunder på grund av till exempelvis kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionshinder.
  • vars verksamhet använder barnarbetare.

SKK deltar inte i samarbeten där SKKs grundläggande värderingar kan
ifrågasättas.

Vid evenemang där barn deltar ska särskild hänsyn tas vid sponsorsamarbeten.